Idealizált és gyilkos gender – Párbeszédben Perintfalvi Ritával

(Tomka Ferenc – egyetemi tanár, teológus, szociológus)

Írásunk a tisztánlátás és tisztázás céljával született, a gender – gender-mainstreming fogalmainak témájában, Perintfalvi Rita egy tanulmányának kapcsán. Ez néhány hónapja jelent meg számos honlapon, blogon ilyen címen: A genderellenes kultúrharc valódi arca (Avagy egy újfajta politikai és vallási fundamentalizmus megjelenése Európában)?

Sok hasonló írás jelent meg évek óta, magától a szerzőtől is, és más magyaroktól is,1 de úgy tűnik Perintfalvi írása most szélesebb körökhöz eljutott, és kérdéseket vetett fel többekben. Ezért láttuk fontosnak, a Családtudományi Platform tagjaival a reflexiót, avagy a párbeszédet, melyet maga Perintfalvi is igényel.

Perintfalvi megnyilvánulását egy katolikus vagy keresztény olvasó számára figyelemreméltóbbá teszi, hogy a szerző mindvégig keresztény érvelést használ, és ez érthető, ha neve alatt olvassuk egyrészt a szakismeretére, másrészt vallási hovatartozására utaló megbízatásait, és hivatalait: „A katolikus teológus, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének elnöke, a Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Fakultásának óraadó tanára, az European Society of Women in Theological Research vezetőségi tagja.” (A következőkben kiemeljük Perintfalvi Rita írásából a legfontosabbnak tűnő témákat, és azokra reflektálunk. Amikor teológusnő gondolatait felizézzük (többnyire idézzük) – nevét PR betűkkel rövidítjük; a gondolataihoz fűzött „megjegyzéseket” pedig M betűvel)

 

1. Párbeszédben Perintfalvi Ritával a Gender témában

PR sürgeti (bár kissé éles hangnemben) a dialógust: „A fundamentalista szűklátókörűség és ítélkező mentalitás legfontosabb megelőző gyógymódja: a párbeszéd. Ezért a dialógus elengedhetetlen az egyház számára, mely soha nem zárkózhat el attól, hogy párbeszédet folytasson annak a kornak a kultúrájával, tudományával, gondolatrendszereivel, ami körülveszi őt, amint ezt a II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes (Az Egyház a mai világban) c. konstitúciója is tanítja. A folyamat abszurditása, hogy miként lehet a szeretet vallását felhasználni arra, hogy bizonyos embercsoportokból, gondolatrendszerekből – akiket és amiket talán alig ismerünk – félelmetes ellenségképet kreáljanak.”„Mivel az Atyaisten mindenkinek kezdete és célja, valamennyien a testvériségre vagyunk hivatva.”

M A párbeszéd valóban lényegi, mert a vitákban képesek vagyunk egyoldalúan saját igazunkat bizonygatni. Több Perintfalvi által idézett gender kutató kívánja a párbeszédet, például a teológus Gerhard Marschütz is, miközben azonban ő megvallja, hogy a gender tanítás több kérdést is felvet, de a párbeszéd mégis növekedési lehetőséget biztosíthatna az egyház számára.2

A párbeszéddel és „a gender-témával kapcsolatban alá kell húznunk: hogy a világ számos keresztény felsőoktatási intézményében létezik gender tanszék, például a mi Pázmányunkkal együttműködésben álló amerikai Notre Dame Egyetemen, a jezsuita alapítású tengerentúli Regis Egyetemen, az Ausztrál Katolikus Egyetemen vagy a chicagói Loyola Egyetemen. E helyeken általában a keresztény emberkép alapján közelítenek a kérdéshez. Mivel azonban a gendernek a keresztény világban is többféle értelmezése megjelenik, egyes helyeken olyan fokú eszmei ’nyitottsággal’ taglalják a kérdést, ami máshol talán már meghaladná egy katolikus intézmény profilját.” A kérdés ezért nem annyira az, hogy legyenek-e tudományos műhelyek a „társadalmi nemek” tanulmányozásának céljával, hanem hogy ezeket a kereteket kik és mivel töltik meg.

A magyar és keresztény Kopp Mária, miután elvállalta az Egészségügyi Világszervezet, a WHO Gender és egészség Kelet-közép európai munkacsoportjának vezetését, így fogalmazott: „Kemény érdekütközés zajlik annak meghatározására, hogy mit értsünk genderen. A legveszélyesebbnek azt tartom, ha átengedjük ezt a terepet a szélsőséges liberális köröknek. […] Most még rajtunk múlik, hogy milyen irányba alakítjuk a gender kérdését. Már csak azért is fontos ez, mert a gender kutatásokra a nemzetközi szervezetek komoly pénzeket szánnak. És nem mindegy, hogy ezeket az összegeket a férfiak idő előtti halálozásának megelőzésére, a gyermeket vállaló fiatalokkal szembeni diszkrimináció csökkentésére, vagy a transzszexualitás támogatására fordítják.”3 – “A nők napjainkban a társadalomban is komoly szerepet játszanak, sok esetben családfenntartókká válnak. Ezért ma a férfiaknak is másfajta szerepelvárásoknak kell megfelelniük. Emiatt is izgalmas és fontos a genderkutatás.”

Kopp Mária professzorasszony többször nyilatkozott a gender és a kereszténység kapcsolatáról: „A kereszténység nem azonos egy konzervatív állásponttal. Veszélyesnek tartom, amikor konzervatív egyházi körökben a gender ügyet elítélendő dolognak tekintik. Jelenleg kurzusokat tartok, mert föl kell készíteni a fiatalokat az új helyzetre, arra, hogy mit jelent a férfi és a női szerep a mai világban – a genderkutatás erről szól. Az igaz, hogy vannak szélsőséges körök, amelyek próbálják más területre fókuszálni a kutatást, mondjuk a homoszexualitás propagálására.”4

Mindez jelzi, hogy vannak szakemberek és egyetemi tanszékek, akik, illetve amelyek a „gender tanulmányok” címszó alatt valóban elsősorban a férfiak és nők egyenlőségét és a nemi szerepek társadalmi aspektusát hangsúlyozzák és kutatják. S ha csak hazánkra gondolunk, van még tennivaló a teljes egyenlőség megvalósításának érdekében (még akkor is, ha az újabb családot- és anyákat védő törvényekkel nagyot léptünk előre e téren – amennyiben sikerül ezeket meg is valósítani).

Sötét témák a Gender oktatásában:

Ugyanakkor a szélsőséges gender-szemlélet jelenlétére is gyakran is fény derül, mint például hazánkban az ELTE Gender tanszékének létrehozásakor. A CEU egyetem gender tanszékének vezetője, akit az ELTE tanszékére meghívtak, úgy nyilatkozott, hogy náluk is csak a férfiak és nők egyenlőségéről lesz szó, amint így volt ez a CEU-n is. Egy nyilvános vita során Frivaldszky Edit rámutatott, hogy ezzel szemben a tanszék honlapján az ajánlott irodalomban bőségesen szerepel a szélsőségesen liberális gender irodalom is.5

Figyelemreméltó beszámoló szól azokról a tapasztalatokról, amelyeket egy írás szerzője az ELTE Társadalomtudományi Karának féléves gender kurzusán szerzett 2015 tavaszán.6 Így ír: „Az interneten közzétett féléves terv 11 témája közül 8 foglalkozik az LMBTQI… egy vagy több betűjével. – A kurzus kötelező irodalma mindenki számára elérhető.7 Hadd idézzek közülük:

„A társadalomtudományi kutatásban a történetileg és kulturálisan változó genderfogalom legfőbb vonzerejét éppen az adja, hogy – legalább is analitikusan – megkülönböztethető a „rögzítettnek” tűnő biológiai nemi jellemzőktől, és velük akár szembe is állítható.” – „A queer-elmélet, legyen tárgya a transzvesztita performance vagy az akadémiai dekonstrukció rámutat, hogy nem létezik semmiféle „természetes” szexualitás, s megkérdőjelezi még az olyan látszólag problémamentes terminusokat is, mint a „férfi” vagy a „nő”. „A közelmúltban született szexuális identitás-elméletek elfogadják, hogy a „nő” kategóriája – akárcsak a „férfié” – nem alapvető igazság, hanem „csak képzeletbeli formáció”.”

„A meleg-felszabadítás a társadalmi értékek radikális megváltoztatásának szükségességét hirdette. A melegek felszabadítása csak akkor volna lehetséges és tartós, ha eltörölnék a biológiai és társadalmi nemi kategóriákat.” (Jagose, Annamarie: Bevezetés a queer- elméletbe. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2003. Bevezetés) – A tankönyv „ötödik és a hatodik fejezetében a leszbikus és a meleg párok gyermekvállalásának Magyarországon is egyre aktuálisabbá váló kérdéseivel foglalkozó tanulmányok szerepelnek.” Vö. Takács Judit (szerk.): Homofóbia Magyarországon. L’Harmattan, Budapest, 2011.

2. A gender kutatás fő témája a nők és férfiak egyenlősége?

PR: „A cikkem középpontjában álló, a „nemek társadalmi egyenlőségét” hirdető eszmék, célja a férfiak és a nők társadalmi egyenlőségének megvalósítása – ami egyáltalán nem ellentétes az egyház testvéri egyenlőségre építő jézusi ideáljával.” – A „legveszélyesebb szcenárió talán az lenne, ha gender studies-t és a gender mainstreaminget támadó kultúrharc oda vezetne, hogy nem lehetne többet beszélni a férfiak és nők társadalmi egyenlőségéről, hogy bizonyos embercsoportok – szexuális orientációjuk miatt – még az eddigieknél is súlyosabb kirekesztés áldozataivá válnának.”

M: Az ilyen gondolatok alapján folyamatosan úgy tűnik, mintha a gender irányokat ellenzők a férfi és női egyenlőséget tagadnák. Persze PR soraiból is kitűnik, hogy „bizonyos embercsoportokról” is szól, akik „szexuális orientációjuk miatt a kirekesztés áldozataivá válhatnak”.- Ezzel szemben a PR által az idézett írók közül is többen megállapítják, hogy a gender ellenes világmozgalom általában nem tagadja a férfiak és nők egyenlőségét, a szembenállásnak más vagy mélyebb okai vannak.8

A PR által idézett írásokban sem csak a férfiak és nők jogairól van szó, hanem szélesebb körű követelések jelennek meg: mint a homoszexuálisok joga a házassághoz-, az örökbefogadáshoz-, a béranyák igénybe vételéhez stb.9 a jogok hangoztatását-követelését hallva eszünkbe jut az egyéb jogoknak, pl. a nők abortuszhoz való jogának egyre radikálisabb követelése, illetve ennek olyan következményei, mint pl. az 2019. januárjában New York államban megjelent törvény, mely szerint a nőnek joga van az abortuszhoz még a 9. hónapban is, a gyermek megszületésének pillanatáig. Hiszen – mondják – az abortusz a nők abszolút joga, – míg a gyermek élethez való jogáról nem ejtenek szót.

M: A párbeszéddel-, és Perintfalvi Rita szemrehányásaival vagy tételeivel kapcsolatban még való igaz, hogy katolikusként vagy lelkipásztorként törekednünk kell megérteni korunkat, és azt a helyzetet és szemléletmódot, amelyben a nemiségükben el nem fogadott, illetve megzavarodott emberek élnek.

Ha a „szabad szexet” valló társadalomban élők természetesnek tartják a szexuális együttélést, akkor homoszexuálisok egyenlőségét védők – érthetően! – hasonló jogokat követelnek az azonos neműek számára. Ha a heteroszexuális párok élhetnek együtt törvényes-, avagy váltakozó párkapcsolatokban, akkor hasonlóképp élhetnek a homoszexuális párok is. – Amikor a családokkal foglalkozó szinódus, majd Ferenc pápa szinódusi buzdítása arra hív, hogy ne ítéljük el azokat sem, akik úgy élnek, hogy az „gyökerében ellentmond a keresztény eszménynek”, akkor ez vonatkozik a homoszexuális és egyéb párokra, illetve személyekre (AL 292). És rájuk is vonatkozik – akik saját akaratukon kívül egy ilyen szemléletbe születtek vagy sodródtak bele –, hogy az Egyháznak és a keresztényeknek fel kell ismerniük „hogy Isten kegyelme az ő életükben is működhet”, és adhat nekik képességet a jó megtételére (vö. AL 291), illetve hogy a keresztény szeretet segítségükre lehet, hogy felismerjék az életükre vonatkozó isteni tervet. – De az irgalmas odafordulás azt nem jelentheti, hogy megváltoztatjuk a keresztény látásmódot a szexualitás rendeltetéséről.

A párbeszéddel kapcsolatban jó azt is tudni, hogy több kérdést különbözőképpen látunk, mint RP. Ő egy interjújában pl. azt állítja, elég sajátos megokolásokkal, hogy a Bibliában nincs szó a homoszexuális kapcsolat elítéléséről: „Ha a szövegek környezetét megkapargatjuk, láthatjuk, hogy egyik sem az azonos neműek szerelmi párkapcsolatát ítéli el, hanem valami mást, egy szöveg pedig – bár ennek értelmezése megosztja a kutatókat – kifejezetten arról tanúskodik, hogy két férfi szerelme nem bűn.”

Dávid így siratja meghalt barátját/kedvesét: „Jaj nekem miattad, testvérem Jonatán. Te nagyon kedves voltál a számomra. Csodálatosabb volt a Te szerelmed, mint az asszonyok szerelme” (2 Sámuel 1,26). Az antikvitás korabeli embernek a homoszexualitással kapcsolatban azzal volt problémája, hogy nem képes utódnemzésre. De Dávid esetében ezzel nincs probléma, hiszen bőven nemzett utódot nyolc feleségével, így abból, hogy egy férfit is szeret, senki nem csinált problémát. – A Teremtés 19. fejezete és a Bírák 19. fejezete párhuzamos szövegekben: a férfiak egy csoportja akarja megerőszakolni férfiak egy másik csoportját. A klasszikus értelmezés szerint ez Szodoma bűne, pontosabban a férfiak közti testi kapcsolaté. A feminista – és történetkritikai – olvasatban azonban a szöveg csak a nemi erőszakot ítéli el, nem azt, hogy két férfi között történik. – A Leviták könyvének kijelentéseit (18,22 és 20,13) ((ahol ez olvasható: Ne hálj férfival, ahogy asszonnyal szokás, ezt gyalázatos dolog.”)) Perintfalvi így értelmezi: „A héber Biblia itt sem két férfi kapcsolatától határolódik el, hanem a kultikus prostitúciótól.” – „Hasonló a helyzet a pederasztia gyakorlatával is. (Az ókori görögöknél a tanító nemcsak a tudományokba vezette be kiskorú tanítványát, hanem a szexuális életbe is – Cs.-E. E.) – Az újszövetségi szövegekben az 1 Korinthusi levél 6,9-11 és az 1 Timóteushoz írt levél 1,9 éppen a pederasztia gyakorlatát, vagyis a felnőtt és kamasz fiú közti szexuális viszonyt ítéli el. Arról itt sincs szó, hogy két felnőtt férfi kölcsönös beleegyezésen alapuló testi kapcsolata bűn lenne. – Utoljára marad a Rómaiaknak írt levél 1,26, ami arról beszél, hogy a férfiak abbahagyták az asszonnyal való természetes életet és egymás iránt gerjedtek vágyra. Ez az egyetlen szöveg a Bibliában, ami a felnőtt férfiak – erőszakmentes – szexuális együttlétéről negatívan szól, de ennek az az oka, hogy az együttlét nem képes utód nemzésére és nem egyéb erkölcsi probléma áll a hátterében. Ráadásul ez – ahogy Dávid esetében is láthattuk – könnyen feloldható volt a gyakorlatban, és ha ez a téma annyira fontos lett volna, bizonyára nem csupán egyetlen szöveg beszélne erről. Ez igaz a leszbikus kapcsolatokra is, hiszen azokról egyetlen említést sem tesznek a bibliai szent szövegek.”10

 

3. A „biológiai nem” (sex) és a „társadalmi nem” (gender) fogalma

PR így ír a témáról: „Mivel írásom egy olyan jelenséget kíván bemutatni, amely mögött bizonyos fogalmak félreértése, ill. félremagyarázása húzódik meg, fontos, hogy tisztázzunk néhány alapvető fogalmat, amelyeknek megértése szükséges ahhoz, hogy megértsük, miről is van szó:

A „sex” nem más, mint a férfiak és nők közti biológiai, anatómiai különbségek összessége. Ezzel szemben a „gender” a férfiak és a nők közti társadalmilag kialakult különbségeket jelenti. A gender függ továbbá a kultúrától, származástól, vallástól, társadalmi osztálytól, de a földrajzi, gazdasági környezettől is. Ezek a különbségek nem velünk születnek, hanem a szocializáció során tanuljuk meg őket. – Lássunk egy példát! Jóllehet kizárólag a nők képesek gyermeket hozni a világra, ez mégsem határozza meg, ki nevelhet fel egy gyermeket vagy láthatja el a háztartásbeli feladatokat. Az előbbi biológiai nemünkből fakadó tulajdonság, míg utóbbi a gendertől függő viselkedés.

Aki azt állítja, hogy egy nő pusztán azért nem lehet politikus, tudós, üzletvezető, mert ő nő, az diszkriminálja a nőket. Örömteli jelenség, hogy a nők társadalmi és egyházi életben való szerepvállalásának fontosságát a Katolikus Egyház is felismeri, és Ferenc pápa számtalanszor hangsúlyozza.”

A „gender equality nemek közötti egyenlőséget” jelent, melynek lényege, hogy a nők és férfiak különböző viselkedését, helyzetét és szükségleteit egyenlően értékeljék és kezeljék.

A „gender mainstreaming” – a nemek közötti egyenlőség szempontjának fősodorba helyezése. A férfi és a nő egyenlő, mert Isten képmását hordozza. Minden törekvés, ami ezt megkérdőjelezi, Isten teremtői akaratát hagyja figyelmen kívül.”

„Az úgynevezett gender mainstreaming módszer a nemi egyenlőségre épül, melynek célja az egyenlőség megteremtése és annak elérése, hogy ez a társadalomban meghatározó gyakorlattá váljon. Ennek a szemléletnek meg kell jelennie a tervezés, a végrehajtás, az ellenőrzés és az eredmények kiértékelésének fázisában is, azért, hogy a „nemek” társadalmi egyenlősége megvalósuljon.”8

M Az idézett részek ismét csak a férfiak és nőkről beszélnek – majd ezt követően, mintegy mellékesen „a nemek egyenlőségéről”. A témában nem járatos olvasó itt ismét csak a férfi- és női nemre gondolhat, míg a gender-szakember eleve többféle nemre!!!

Nyilván egy „ideális” gender-kutató, -gondolkodó valóban a férfiak és nők egyenlősége mellett áll. Ilyen értelemben foglalkozik a gender-kérdéssel számos katolikus vagy egyéb egyetem, tudományos intézmény. Ilyen gender fogalom mögé sorakozik sok pozitív kezdeményezés, amelyek a nők egyenjogúságáért vagy a homoszexuális hajlamú emberek hátrányos megkülönböztetése ellen küzdenek. Az ő alapvető célkitűzéseikkel minden humán és keresztény gondolkodású ember egyetérthet.

Magyarországon is megjelent több tanulmány, amely vallja ugyan a gender pozitív fogalmát, de elhallgatja vagy elködösíti, hogy a fogalomból (s arra hivatkozva) sokféle hamis ideológiát gyártó irányzat is jött létre, melyeknek szemlélete világszerte számos ország törvényhozásában vagy rendelkezéseiben megnyilvánul.11 Elfeledkeznek arról is, hogy egyidejűleg hazánkban is megjelent már a nyilvánosság előtt a „heterofóbia”, amely nem tűri, hogy kifogást támasszanak a gender szélsőségeivel szemben.12

A gender fogalom eltorzításai

A radikális gender-feministák, illetve a meleg szervezetek liberálisabb része egy új ember- és társadalom-modellt akarnak megvalósítani: Szerintük a „nem” (gender) teljességgel a társadalom terméke. Az ember nem születik férfinak és nőnek (még ha biológiailag rendelkezik is ilyen adottságokkal), hanem csupán a család és társadalom elvárásai nevelik őt férfivá és nővé. (Ennek megfogalmazását láttuk már imént az ELTE idézett tananyagában is!)

Ezen gender ideológia szerint az ember valamiféle semleges lénynek születik, akinek alapvető joga és képessége, hogy maga határozza meg nemét, szexuális kapcsolatainak formáját. (Az utódok létrehozatalának pedig, szerintük nem egyetlen útja a hagyományos házasság.) A gender-ideológia így eljut a nemek, és a család tagadásáig. Pontosabban: szerintük a nemek közötti egyenlőség elérésének feltétele a férfi és a női nem, illetve a házasság és család megszüntetése. (E modell érthetőbb, ha tudjuk, már Marx és Engels is kijelentették, hogy az emberiség-, illetve a nő elnyomásának központi helye a család. A teljes egyenlőség elérése, szerintük is, a család megsemmisítése által volna elérhető.)13

Fel kell figyelni arra is, hogy a gender témáról szólva a gender szakemberek gyakran mennyivel árnyaltabban beszélnek Perintfalvinál. Idézzük egy neves magyar szakember véleményeit, Kovács Eszterét, aki a Friedrich-Ebert-Stiftung kelet-közép-európai genderprogramjának vezetője,14 s akinek írásaira Perintfalvi többször hivatkozik:15

Ő megállapítja, hogy sokszor érhető a gender fogalmával szembe kerülők magatartása, hiszen a szereplők akik „a gender fogalmát a munkájuk és aktivizmusuk során használják, egészen különböző jelentésekben használják azt. Hasonlítsuk csak össze a Női Érdekérvényesítő Szövetség biológiai nemre és társadalmi nemre vonatkozó definícióit, a Transzvanilla Egyesület honlapjának genderqueer szócikkével, vagy gondoljunk a gender studies-on belüli különböző elméletek közötti vitákra.”16

Kovács azt is megállapítja, hogy hibás az állítás, amely Perintfalvinál is megjelenik, mely szerint „a gender equality csak férfiak és nők társadalmi egyenlőségét jelenti. Az ilyenek nemcsak hogy nem győzték meg ellenfeleiket, de gyakran más progresszív szereplők, kutatók vagy aktivisták haragját is magukra vonták.”17 Hiszen állapítja meg Kovács Eszter, ezt az egyenlőséget legtöbben nem tagadják.

Kovács megfogalmazásában: „A gender fogalmában többféle bonyolult jelentés sűrűsödik össze: pl. az identitás kulturális komponense; az a hatalmi rendszer, ami férfi-női identitások alapján szerveződik a társadalomban; az ezekre a kérdésekre vonatkozó reflexió maga, és mint politikai követelés.”

A gender fogalomnak, valamit a nemek szabadságát is védő tudományoknak és a körülötte zajló vitáknak összetettségébe kicsi betekintést nyerünk, ha beírjuk az internetes keresőbe a gender szót. Nemcsak fogalmak és fogalmi viták fognak előkerülni, hanem sok közérdekű, és a témából következő az LMBT jogokat védő, illetve az érintett embereknek minden eszközzel segítséget nyújtani kívánó politikai rendelkezés, illetve társadalmi esemény és ezek összetettsége is.

Megvilágítják a kérdést az események, amelyek közben a világban zajlanak:

 • 2019-ben jelent meg a hír, hogy Franciaországban mától nem lehet Anyának és Apának hívni a szülőket: az új elnevezés hivatalosan 1-es szülő és 2-es szülő. A hagyományos, emberi elnevezést (Anya, Apa) a meleg szülők érdekeinek védelmében törlik például az osztálynaplókból is. Sok nagy ember is tiltakozott a törvény ellen.18 – Más országokban, pl. USA egyes államaiban már sok éve bevezették a szabályt: 1-es és 2-es szülő van beírva bizonyítványokba, útlevelekbe, anyakönyvekbe.

 • A Brit Orvosi Kamara útmutatója szerint a várandós nőket ne kismamáknak, hanem várandós embereknek vagy terhes személyeknek kell nevezni, mivel a várandós anyák kifejezés sértő lehet a transznemű “férfiakra”, vagyis az olyan nőkre nézve, akik férfiként határozzák meg magukat.

 • Az Olimpiai Bizottság döntése alapján 2016 óta egyes számokban indulhatnak transzgender személyek: azaz biológiai alkatukban férfiak indulhatnak a női sportolók versenyszámaiban. Azóta több transzgender férfi nyújtott kiemelkedő teljesítményt a női sportolók között. Egyrészt világszerte jelentős volt a felháborodás, a „férfiak?” jogtalan győzelmei miatt, más újságok diadallal ünnepelték az eredményt.

 • Egy másik ide kapcsolható, és jellemző hír 2018-ból, mely utal helyzet abszurd voltára: A rákkutatók európai társasága (European Society for medical oncology – ESMO) konferenciát tartott Svájcban, azokról a kutatásokról, amelyek mutatják, milyen különbség van a férfiak és a nők megbetegedése, ennek okai, gyógyítása, illetve gyógyszeres kezelése között; valamint hogy az onkológia feladata vizsgálni e különbségeket. – Több újság felhívta a figyelmet, hogy mekkora érdeklődést vált ki ma egy kutatás, amely két nemről beszél, és nem több nemről.19

4. Hány nem létezik?

 • PR szerint a gender kutatás fő célja a férfi és a női nem kettősségének és egyenlőségének kutatása.

M A szerző egyéb írásaiban viszont, valamint azon szerzők írásaiban, akikre tanulmánya hivatkozik, más nemek is megjelennek! – Kezdettől fogva a gender-, illetve a nemi egyenlőség témához tartoztak a homoszexuálisok, leszbikusok, majd a transzexuálisok, tranzvesztíták, queerek, intersexek stb. A nemek száma azonban idővel növekedett.

Közben megjelentek a témával kapcsolatos rendelkezések, törvények is: Az Egyesült Államokban, a toalett körüli vitákat követően New York város egészséggel és mentális egészséggel foglalkozó ügyosztálya kijelentette, hogy azok számára, akik nem a klasszikus női vagy férfi identitással azonosítják magukat, s ez igazolhatóvá válik, az anyakönyvükbe írt nemük átjavítható egy „harmadik nemre”. Vajon ez a máig emlegetett mind az 58 nemet jelenti? Hiszen ma ennyire nőtt a nemek száma.

– 2014-ben jelent meg pl. Olaszországban számos portálon a hír, hogy az olasz facebook Amerikai mintára úgy alakult, hogy nem csak két nemet lehet megjelölni a névjegyekben, hanem 58-at.20

– A Repubblica újság londoni tudósítója egyidejűleg arról irt, hogy Angliában is felfigyeltek arra, hogy nagyobb elfogadással kell fordulni a nemi sokszínűség felé, és tudomásul kell venni, hogy a leszbikus, kétnemű, gay és transgender nemek mellett, vannak queerek, és nemet keresők stb. is.

– Arról is tudunk, hogy Canadában évente ünneplik a LGBTIQQ2SA jogait, akik a a leszbikusok, kétneműek, transszexuálisok, interszexuálisok, queerek, a kérdésesek, twwoospirited (két-lelküek).2

 

5. Gyermeknevelés

PR írása idézi szlovákiai püspökkari egy körlevelének vádját: „A „nemek azonosságának” aktivistái nem adják fel, hanem a megfelelő alkalmat várják arra, hogy az ideológiát bevezethessék az iskolai és óvodai nevelésbe. Olyan nevelési folyamatról volna szó, amely nem adná meg azt a lehetőséget a gyermeknek, hogy érett férfivé és nővé fejlődjön. Ezért ez ellen minden józanul cselekvő állampolgárnak, valamint felelős szülőnek kötelessége fellépni.” „Hiszen ez végül a nemek összemosásához, a férfi és nő, valamint a család identitásának megszüntetéséhez, a kisfiúk lányruhába öltöztetéséhez stb. vezet.”

PR így válaszol a vádra: „Természetesen ez a félelem alaptalan, de hatékony az a retorika és az a politikai stratégia, ami erre épít.” „Miről is van szó? Mit is jelent a gendertudatos nevelés? Arról a tényről van szó, hogy mivel az emberek fejében nincsen benne, hogy mit is jelent a férfi és a nő társadalmi egyenlősége, ezért erre őket először meg kell tanítani. Véleményem szerint egy társadalom fejlettségének igen fontos fokmérője, hogy miként viszonyul a férfi és a nő társadalmi egyenlőségének kérdéséhez. Ahol ezt a fajta érzékenységet még nem szívták az anyatejjel együtt magukba az emberek, ott a nevelés az egyetlen eszköz, amivel eredményeket lehet elérni. Itt konkrétan arról lenne szó tehát, hogy a nemi viselkedési sztereotípiák erősítését kerülni kell a nevelésben. Ez aztán felnőttkorban elősegíthetné a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. De nézzünk ehhez egy egyszerű példát! Gondoljunk arra, hogy a főzés, a gyereknevelés, a másokról való gondoskodás hagyományosan női szerepnek számít. Ezzel szemben, ha egy komolyabb cég vagy bank, párt, egyház vezetői pozíciójáról van szó, akkor ahhoz kapásból egy férfit társítunk.”

„Emellett érdekes lenne eljátszani egy olyan vízióval, ahol a nők sokkal erőteljesebben jelen lehetnek a társadalmi, gazdasági, politikai és egyházi élet formálásában. Vajon milyen lenne az a társadalom, az a közélet, ill. az az egyház? Tényleg félni kell attól, hogy mindaz, amit Isten a nőknek adott, rossz irányba vinné a dolgokat? Ha valaki a férfi és nő istenképűségét (Teremtés könyve 1. fej. 26-28-as versek és 2. fej. 4b-25), a nekik adott áldást és a közös hivatást a föld felett való uralom gyakorlására komolyan veszi, az nem kételkedhet abban, hogy mi is volt Isten eredeti terve az emberrel. Valójában csak ott valósul meg Isten terve, ahol a férfi és nő egyenlő társként vesz részt a társadalmi, politikai és egyházi élet formálásában. Amíg ez nem történik meg, csak úton vagyunk ahhoz, amit Isten megálmodott ezzel a világgal. Visszakanyarodva hát az ovihoz: Mit okozna, ha az oviban a fiúk is főzőcskéznének, ill. a lányok is focizhatnának? Tényleg annyira fenyegető ez a vízió? Érdemes lenne ezt az egészet a Teremtés könyvének üzenete alapján még egyszer újragondolni.”

M Valójában – ahogy a tények mutatják – ez a téma is összetettebb, mint ahogy PR bemutatja:

 • Anglia, Bécs és Bajorország egyes óvodáiban megszüntették a lányos, illetve fiús játékokat, illetve bevezették, hogy a fiúkat lányos, a lányokat fiús játékokra tanítsák, hogy így „nemi identitásukat” kiegyensúlyozottá tegyék. – Emellett világszerte egyre több úton-módon (iskolai oktatásban, filmekben, írásokban, törvényekben) mutatják be a gyermekek számára a homoszexualitást és a többi nemet, mint választható természetes alternatívákat.
 • Újabban Angliában megjelent egy iskolai útmutató, amely arra utasítja a tanárokat, diákokat és szülőket, hogy hagyják abba annak a nyelvnek a használatát, amely két biológiai nemet feltételez, azaz ne használják pl. a “fiúk” és a “lányok” kifejezést sem!22
 • ENSZ: Az UNESCO 2018-as, Nemzetközi szexuális nevelésről szóló szakmai útmutatójának a Gender szociális konstrukciója és a gender normák c. fejezetben a 9-12 évesek oktatásáról szóló részében ez olvasható:„Az, ahogy az egyének magukról gondolkodnak, vagy mások számára leírják magukat a GENDERÜK szempontjából, az egyedülálló számukra, és tiszteletben kell tartani.” Majd kifejtik, hogy a 9 éveseknek tanulniuk kell arról, hogy gender identitásuk nem feltétlen azonos biológiai nemükkel.

 • Az Olasz Kormány 2014-ben előírta, hogy az oktatásban minden diáknak és pedagógusnak tanfolyamon kell részt vennie, hogy tegyék nyitottá őket a homoszexuálisok és más neműek felé, és ezek párkapcsolatai felé.23 Majd elkezdték bevezetni a tartományi óvodákban a megfelelő nevelést.24

– Egy hír 2017-ből: A brit óvodásokat meg kell tanítani a homoszexuális, leszbikus, biszexuális és transznemű emberek elfogadására, terjesztette elő a tanárok szakszervezete az Egyesült Királyságban. A tervezetet benyújtó tanárok szeretnék, írja a London Telegraph, ha minden tanár kampányolna a korosztályoknak megfelelő LMBT-párti tananyag biztosításáért, minden szinten, az óvodától kezdve.25

– 2019-es hír, hogy a Brit kormány bejelentette: 2020-ban elkezdik a liberális gender oktatást (szexualitás fajairól stb.) minden iskolában. Általános iskolás korban a szülők kivihetik az óráról gyermeküket, de középiskolásoknak kötelező lesz.26

– Találkoztunk 2010-ben egy hazai kezdeményezéssel is. Az MSZP-SZDSZ kormány előírta az óvodáknak „hogy a jövőben az óvónők tudatosan kerüljék a nemi sztereotípiák erősítését”. Ezen előírást ugyanez év őszén visszavonatta a hivatalba lépő Fidesz-KDNP kormány.

– Újságokban, interneten évek óta találkozhattunk elszórt példákkal, hogy egy kislány fiú akart lenni vagy fordítva. Nyilván ennek hasonló okai vannak, mint a homoszexualitás kialakulásának. De az újabb időben félelmetes minőségi ugrást észleltek e területen néhány országban.

Az USA Deed Poll Services szerint az elmúlt 5 évben megugrott azoknak a szülőknek a száma, akik a gyerekeik címét (Miss/Master) meg akarják változtatni, mert a gyerekük már nem a születési neméhez tartozónak érzi magát. A Deed Poll Services egy olyan szolgáltatás, amely segít a névváltoztatásban. Viszont ahhoz, hogy elindítsák a folyamatot, legalább a 16. életévüket be kell tölteniük. Itt jönnek a képbe a szülők. – Louise Bowers ilyen névváltoztató dokumentumokkal foglalkozik. A The Sunnak elmondta, hogy míg korábban alig néhány ilyen kérelmet adtak be, addig most hetente 7-10 érkezik hozzájuk. A kérelmező gyerekek többsége pedig csak 14-15 éves, de vannak köztük 10 évesek is. – A hivatalos adatok szerint a nemátalakító kezelésen – beleértve a hormoninjekciós kúrákat is – 97 gyerek vett részt 2009-2010-ben, – 2017-2018-ban pedig 2519-re nőtt a nemátalakító kezelésen átesett gyerekek száma.

Penny Mordaunt esélyegyenlőségért felelős miniszter tavaly vizsgálatot rendelt el, amelyből kiderült, hogy 4 415 százalékkal (!!) növekedett azoknak a lányoknak a száma, akiket nemváltó kezelésre utaltak be. – Chris McGovern, a brit kormány korábbi tanácsadója szerint egy egész ipar épült rá a nemváltásra. „Emberek abból építenek karriert, hogy arra biztatják a gyerekeket, kérdőjelezzék meg a nemüket, abban az életkorban, amikor még csak gyerekeknek kellene lenniük” – mondta. Hozzátette, hogy amikor a tanárok felhozzák ezeket a témákat, a gyerekek összezavarodhatnak, vagy különböző traumákat élhetnek át.27Ez az a jelenség, amelytől sokan félnek, s amely érthetően bekövetkezhet egy tervek szerinti gender nevelés gyümölcseként.2

 

6. Létezik olyan, hogy gender ideológia?

PR fogalmazásában: „Amikor a genderszemléletet próbálják bírálni, a „genderideológia” kifejezés vált elterjedtté mind a politikai támadásokban Szlovákiában és Lengyelországban, mind az egyházi nyelvezetben szinte egész Kelet–Közép Európában, A „genderideológia” fogalommal az a legnagyobb probléma, hogy nem takar semmilyen konkrét valóságot. Tulajdonképpen egyáltalán nem létezik olyan, hogy „genderideológia”. Olyan létezik, hogy genderszemlélet, gender studies azaz genderelméletek (többesszám!), gender mainstreaming, feminizmus, feminista teológia, feminista etika etc. etc. Mindezek a fogalmak különböző valóságokat írnak le és mégis sok ponton találkoznak szemléletükben, de egyiket sem lehetne „genderideológiának” nevezni.”

Kovács Eszter árnyaltabban fogalmaz, s jobban rávilágít a kérdés hátterére. Szerinte a világon sokféle gender meghatározás létezik, és sokfelé mást-mást értenek a fogalom alatt: Bizonyára éppen emiatt is a „gender fogalmát részben teljesen eltérően használó szereplők, mint a liberális, zöld és baloldali politikusok, a nőjogi aktivisták, az LMBT+-aktivisták, a minisztériumok gender szakpolitikákért felelős tisztviselői, vagy a gender studies kutatók mindannyian a „gender-ideológus” vagy „genderista” dobozába kerültek. A korábban egymással nem, vagy alig (együtt)dolgozó szereplők a támadások hatására több országban elkezdtek szervezetten együttműködni, ezzel egyébként önbeteljesítő jóslatként alátámasztva a mozgalmak érvelését egy „gender-összeesküvés” meglétéről (Kuhar & Paternotte 2015).” Majd megjelentek rendelkezések vagy javaslatok ENSZ, EU vagy országos szinteken, melyek ugyancsak a nevezett közös gyökérből származnak, s ez tovább erősítette a gender-ideológia megnevezés használatát.

Kovács mindehhez hozzáfűzi, hogy „bár a felszínen ezek a mozgalmak a nemek társadalmi egyenlőségét és/vagy az LMBT+- jogokat támadják, valójában mélyebb válságnak a tünetei, amelyben a „gender” nem a végcél, hanem egy sok kérdést magába sűrítő szimbolikus kapocs. Így a “gender-ideológia”, “genderelmélet” vagy “genderizmus” címke alatt látszólag össze nem tartozó ügyek kerülnek.”

A gender-ellenes mozgalmakkal kapcsolatban „léteznek kutatások, amelyek feltárták a diskurzus eredetét csakúgy, mint azokat a torzításokat, amelyeket a “genderelmélet” vagy a “gender-ideológia” kifejezés tesz a gender studies-ban és a nemek egyenlősége szakpolitikában használt fogalmakkal (Carnac 2015, Garbagnoli 2014).”

Kovács a háttérben működő valóságok között rámutat, hogy „a gender-ellenes diskurzus legtöbb országban kapcsolódik az imperializmus vádjához is.” Mivel pl. az ENSZ vagy az EU gyakran a nemzeti szuverenitást sértő, a nemzeti jogokat felülírni akaró rendelkezéseket hoz a gender „érdekében”, a gender ellenzői nem ok nélkül róják fel a „gender-ideológia” ilyen terjesztését, illetve a nemzeti hagyományoknak vagy a nemzetnek gyengítését ezáltal.29

 

7. Világméretű összeesküvés a gender kifejezés ellen?

PR írásában több kutató vádját idézi: Ily módon „a gender kifejezés mobilizációra alkalmas ellenségképpé vált, ami által nem csupán a nemek társadalmi egyenlősége került össztűz alá, hanem átértelmezték – jócska torzítással félreértelmezték – azokat az alapfogalmakat, amelyekről a bevezetőmben írtam. A gender fogalmáról korábban csak egy kisebb szakmai közönség tudott, most pedig hirtelen különböző kifejezések révén, mint pl. „genderideológia”, „a genderelmélet”, „gender-totalitarizmus”, „genderizmus”, nyelvi és definíciós küzdelem indult, mégpedig széleskörű társadalmi mozgalmak keretében.

Ezek az önkényesen torzító átértelmezések ahhoz vezettek, hogy egy olyan hamis – sokszor démonizált és karikaturizált – jelentéstartalom jelent meg a gender fogalma mögött, amelyben „sem a gender szakpolitikákkal foglalkozó szakemberek, sem a társadalmi nemek tudományának képviselői nem ismernek magukra.” Ebben a torz és meghamisított értelemben a gender szinonimájává lesz „a homoszexualitás propagálásának, a nem és a szexuális orientáció szabad megválasztásának, a nemek felszámolásának, a pedofíliának, a gyerekek szexualizálásának, a halál kultúrájának.” 30

M PR nem szól arról milyen sok súlyos esemény zajlott időközben, amelyek kiváltották a gender ellenességet. Lássuk erre, az imént bemutatottak mellett még néhány példát:

– Az Európai Parlamentnek van egyik alszervezete lett a Nemzetközi Leszbikus és Meleg Szövetség (NGO). Tehát olyan adottságban részesült, hogy helyzeténél fogva hivatalból képviselheti az Európai Parlamentben úgymond a „civil társadalomnak”, valójában az LMBTQ-nak érdekeit.

– 2000-ben az EU készített egy új: emberi jogokról szóló dokumentumot az EU számára, az „Európai Unió Alapjogi Chartáját”. Ennek 9. paragrafusában egy alig feltűnő „kis” változást eszközöltek a család meghatározásában, az Emberi Jogok Egyetemes Chartájával szemben: Ez így hangzik: „A házasságkötéshez és családalapításhoz való jogot, az eme jogok gyakorlását szabályzó nemzeti törvények szerint kell biztosítani.” (A „kicsi” változás, hogy kimaradt, miszerint a házasság egy férfi és egy nő szövetsége.) Ilyen összefüggésben is érthető, hogy Magyarországnak sok támadásban volt része, amikor – ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megfelelően –, beletette alkotmányába, hogy a házasság egy férfinek és egy nőnek a szövetsége.

– Az Európai Unió Alapjogi Chartájába, a 21. cikkelybe bekerült, hogy a diszkrimináció egyik területe lehet a „szexuális irányultság”.31 – Ebből már logikusan következett, hogy 2006. január 11-én az Európai Parlamentben elfogadásra került a homofóbiáról szóló határozat, mely arra szólít fel, hogy Európa országaiban váljék büntetendő cselekménnyé, ha valaki félelemmel, „idegenkedéssel szól a homoszexualitásról, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekről, mert ez a rasszizmushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz hasonló magatartás”. – Azon személyek számára pedig, akik nem értettek egyet a nemek átstrukturálásával, megalkották az ilyen megbélyegző neveket: „homofóbok”, a „homofóbia” képviselői, a „heteroszexisták”,32 vagy egy újabban megjelent megbélyegzést, mint a „két-neműség-mátrix” képviselői.

– Az idézett EU javaslat sürgeti a tagállamokat, hogy tartsanak oktató jellegű tájékoztatásokat, és a homofóbia elleni kampányokat az iskolákban, az egyetemeken és a médiában, továbbá közigazgatási, bírósági és jogalkotási eszközök révén erősítsék a homofóbia elleni harcot.

– Az EU számos javaslata, döntése igazolni látszik a gender-diktatúrát: vagyis a gender szemléletnek hatalmi eszközökkel való terjesztését.33

– Példák erre az – ugyan elvetett – Estrela képviselőnő által beterjesztett jelentés, majd a Lunacek képviselőnő által előterjesztett és elfogadott javaslat:

Az Estrela-jelentés elsőnek mondja ki, hogy a biztonságos abortusz minden nőt megillet, illetve szót emel – látszólag csak az abortuszok csökkentésének érdekében – a szexuális felvilágosítás mellett. A jelentéssel kapcsolatban a legnagyobb felháborodást váltotta ki, hogy az abortuszhoz való korlátlan jogot propagálta, amely szerint pl. a serdülő gyerekek szülői hozzájárulás nélkül mehetnek magzatelhajtásra. – Abban a kérdésben, hogy milyen legyen a megkívánt szexuális felvilágosítás, egyedül a nemzetközi egészségügyi szervezet, a WHO egyik – sokat bírált – dokumentuma tekinthető hivatkozási alapnak. A szexuális nevelés irányelvei Európában című anyag pedig részletezi a különböző korcsoportoknak oktatandó témákat. Ebben az is szerepel, hogy a 4-6 éves korosztálynak javasolt megtanítani a saját test érintéséből fakadó örömet, sőt a maszturbációt, és az azonos nemű emberek iránt érzett barátság és szerelem tematikája is képbe kerül.

Ulrike Lunaček, osztrák zöldpárti EP-képviselőnő nevével fémjelzett jelentés 2010-ben a „leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek” megkülönböztetésének felszámolását tűzi ki célul „az oktatás-, az egészség-, a menekült-, a foglalkoztatásügy és a családpolitika” eszközeivel. Azt szorgalmazza, hogy az EU egységes szakpolitikát alakítson ki az érintett személyek „alapvető jogainak” védelmére. A javasolt eszközök az egynemű párok házasságának engedélyezése, a gyermek-örökbefogadás biztosítása, a mesterséges megtermékenyítés lehetővé tétele leszbikus párok számára, illetve a béranyaság igénybevétele a homoszexuális párok részéről.

A jelentést kritizálók legfontosabb kifogásai:

1.A 2000/78 irányelv biztosítja, hogy minden munkavállalót egyenlő bánásmódban kell részesíteni, de mindezt csak az LMBT munkavállalók esetében kell szigorúan ellenőrizni. És ha az LMBT személyek jogai ütköznének mások jogaival, ők élveznek elsőbbséget. – Ellenzői tiltakoztak mondván, hogy ez nem egyenlőség, hanem az ellenkezője: hiszen itt az alapvető jogok egyes társadalmi csoportra szigorúbban vonatkoznak, mint másokra.

2. A jelentés nem tér ki a szülők jogainak védelmére, miszerint őket illeti meg a választás, hogy hogyan neveljék gyermeküket, – Lunacek képviselőnő visszautasította ezt a kritikát mondván, hogy „gyermekeinknek el kell mondanunk, hogy LMBT személyek léteznek a Föld minden pontján”. – A képviselőnőnek nincsenek gyermekei. Olyan értékeket szeretne közvetíteni a gyermekek felé, melyek nincsenek feltétlenül összhangban a szülőkével, hanem a gyakran gyermektelen politikusoktól származnak.

3. Egyik alapvető javaslata egy olyan „mainstreaming” mechanizmus felállítása, amely biztosítja, hogy különleges figyelmet kapjanak az „LMBT érdekek” a jogszabályalkotás és a döntéshozatal minden területén. Meg kell vizsgálni minden jogszabályt, hogy egyezik-e az LMBT érdekeivel és jogaival. Ilyen kiváltság egyetlen más társadalmi csoport számára sem elérhető.

A mondottakhoz kapcsolódnak napjainkig zajló események, amelyek megvilágítják a másneműek minden áron való védelmezésének súlyosan ellentmondásos voltát.

– 2019-ben jelent meg a hír, hogy Franciaországban mától nem lehet Anyának és Apának hívni a szülőket: az új elnevezés 1-es szülő és 2-es szülő. A hagyományos, emberi elnevezést (Anya, Apa) a meleg szülők érdekeinek védelmében törlik az osztálynaplókból is.34 – Más országokban, pl. USA egyes államaiban már sok éve bevezették, hogy 1-es és 2-es szülő van beírva bizonyítványokba, útlevelekbe, anyakönyvekbe.

 • A Brit Orvosi Kamara útmutatója szerint a várandós nőket ne kismamáknak, hanem várandós embereknek vagy terhes személyeknek kell nevezni, mivel a várandós anya kifejezés sértő a transznemű “férfiakra”, vagyis az olyan nőkre nézve, akik férfiként határozzák meg magukat.35

 • Az Olimpiai Bizottság döntése alapján 2016 óta a női sportolók versenyszámaiban indulhatnak transzgender személyek, azaz biológiai alkatukban férfiak. Azóta több transzgender férfi nyújtott kiemelkedő teljesítményt a női sportolók között. Általában világszerte jelentős volt a fel- háborodás, e jogtalan győzelmek miatt, egyes újságok viszont diadallal ünnepelték az eredményt.

 • Egy ide kapcsolható, jellemző hír 2018-ból, mely utal a helyzet ellentmondásos voltára. A Rákkutatók Európai Társaságának (European Society for medical oncology – ESMO) egy svájci konferenciáján, azokról a kutatásokról beszéltek, amelyek rámutatnak, milyen különbségek vannak a férfiak és a nők rákos megbetegedése, annak okai, gyógyítása, illetve gyógyszeres kezelése között; valamint hogy az onkológia feladata vizsgálni e különbségeket. – Több újság felhívta a figyelmet, hogy mekkora visszhangot vált ki ma egy kutatás, amely két nemről, és nem többről beszél.36

 

8. Igaz-e, hogy az ENSZ, az EU és egyes kormányok diktatórikus eszközökkel propagálják a gender-, illetve LMBT jogokat?

PR „Az ún. „genderideológia”, amit csak idézőjelben használhatunk, mégpedig a nemek társadalmi egyenlőségét ért támadások által önkényesen torz tartalmakkal felruházott fogalom megjelölésére, fenyegető világméretű összeesküvés (benyomását kelti), amelynek propagálásért állítólag az ENSZ, az EU és a nemzeti kormányok felelősek. Ez a feltételezett összeesküvés le akarja rombolni a demokráciát.”

M A valóság, hogy az ENSZ és az EU nemcsak mellé állnak a gender szemléletből fakadó kezdeményezéseknek, hanem büntetésekkel sújtják azokat az államokat, amelyek nem követik ezeket (noha több kérdésben nincs joguk beavatkozni az országok benső döntéseibe).

– 2006. január 11-én az Európai Parlamentben elfogadásra került a homofóbiáról szóló határozat. Ez arra szólított fel, hogy Európa országaiban legyen büntetendő cselekmény, ha valaki félelemmel, „idegenkedéssel szól a homoszexualitásról, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekről, mert ez a rasszizmushoz, az antiszemitizmushoz hasonló magatartás”. – Azon személyek számára pedig, akik nem értettek egyet a nemek átstrukturálásával, megalkották a megbélyegző neveket: ők lettek a „homofóbok”, a „heteroszexisták”,37 vagy egy újabban megjelent megbélyegzés szerint: a „két-neműség-mátrix” képviselői. – Az idézett EU javaslat sürgeti a tagállamokat, hogy tartsanak tájékoztató oktatásokat, és a homofóbia elleni kampányokat az iskolákban, az egyetemeken és a médiában, továbbá közigazgatási, bírósági és jogalkotási eszközök révén erősítsék a homofóbia elleni harcot. – Hasonló határozatot hoztak 2012-ben, amelyben harcra hívtak a homofóbia ellen, illetve az egyneműek házasságát elutasítók ellen.

– Amikor Litvániában 2010-ben megtiltották gender irányú tananyag oktatását az iskolákban, az Európai Parlament két elítélő határozatot is adott ki ellenük.

– Magyarországon is tapasztaljuk, mennyi támadás sújtotta és sújtja hazánkat a család védelme, illetve a gender mainstreaming bizonyos elveinek (homoszexuálisok házassága, a gender oktatás) el nem fogadása miatt; s hazánk lejáratása az egész európai sajtóban megjelenik.

Lengyelország Magyarországhoz hasonló utat jár, és hasonló reakciókat tapasztal.

– Egy katolikus ügynökségnek, amely örökbeadással-fogadással foglalkozott Nagy Britanniában, mivel homoszexuális párok esetében nem vállalta a közreműködést, be kellett zárnia.

Kanada Ontario tartományában 2017-től egy törvény alapján kiemelhetik azokat a gyermekeket családjukból, akiknek szülei ellenzik a gyermek által választott gender identitást.

Afrikának a gender-elvek által megvalósuló helyzetéről Palmer-Buckle ghánai érsek nyilatkozatát közölte az Új Ember (2018.05.13): „Európa elárulja a kereszténnyé lett Afrikát! Választás elé állít minket az ENSZ és a Világbank: vagy elfogadjuk és törvénybe iktatjuk az egyneműek házasságát, a nőknek az abortuszhoz való jogát, vagy nem adnak pénzt a fejlesztésre, gyógyításra stb. Az eredmény, hogy sok fiatal elkezd vonzódni a Boko Haram terrorszervezethez és az iszlámhoz, sőt annak szélsőségeihez, mert azok megőrzik erkölcsünket.”

– Olaszország Tolentino tartományában is elkezdték bevezetni a gender oktatást az iskolákban, de a szülők összefogása megállította ezt, majd az igazgatók is melléjük álltak, hivatkozva az emberi jogok nyilatkozatának 26/3 artikulusára, amelynek alapján a szülők joga meghatározni, milyen nevelésben kívánják részesíteni gyermekeiket.

Angliában is megjelentek a tiltakozások 2019 februárjába, a gender oktatás kötelező bevezetésével szemben, de a vezetés nem akar nekik engedni.38

– Olaszországi egy kisebb kört érintő, de a konkrét helyzetet jellemző hír: Egy milánói pszichoterapeuta arról tartott előadást, milyen konstitutív szerepe van a családban az apának és az anyának a gyermek növekének folyamatában. Giancarlo Ricci ő, aki 40 éve dolgozik kutatási területen, bíró a milánói kiskorúak bíróságán és több tucat szakmai tanulmányt írt. Most pszichológusok, akik a helyi LMBT munkájában részt vesznek, feljelentették, és a Lombardiai Pszichológusok tanácsa elé idézik. A vád, hogy szavaival megsértette nemcsak a homoszexuális szülők gyermekeit, hanem mindazokat, akiknek családjában az apa és anya egyensúlya megromlott.39

– Fontos említeni a témával kapcsolatban, hogy vannak országok, tartományok, egyesületek stb. amelyek szembeszállnak a kötelező gender oktatással, a gender szellem terjesztésével.40 Ez is jelzi a diktatúra létét, és hogy komoly harcokra van szükség a szembeforduláshoz.

Egyes tartományokban egyesületek fogtak össze, hogy gender szemléletet közvetítő gyermekkönyveket kiszűrjék az iskolai könyvtárakból. A munkában résztvevők felháborodva számoltak be, milyen nagy mennyiségben és széles skálán találtak ilyen könyveket, filmeket: homoszexuális meséket, elbeszéléseket, homoszexuális kapcsolatokról, szivárvány családokról stb.41

Sok országban vagy tartományban a homoszexuális párok örökbefogadásával szálltak szembe, szemléletük tudományos megokolásával.42

 

8. Gabriele Kuby a vádlott

PR „Ha azt vizsgáljuk, milyen írások biztosítanak szellemi táptalajt a „genderideológia” elleni hadjárathoz Szlovákiában, Lengyelországban és Horvátországban (és Magyarországon), akkor gyorsan eljutunk Gabriele Kuby két írásához, amelyekben ezt a problémát taglalja.

Kuby nem rendelkezik semmiféle teológiai végzettséggel, így nem is ismeri a modern morálteológiai szakirodalmat, mely ezeket a kérdéseket tudományos igényességgel és a kor kihívásaira nyitottan próbálja tárgyalni.”

„Mit gondol a teológia tudomány a gender és a teológia, a gender és vallás kapcsolatáról? Sajnos Magyarországon ennek a szakirodalomnak a nagy része nem hozzáférhető, és csak kevés tanulmány lett magyar nyelvre lefordítva. Így érthető Kuby könyvének népszerűsége. Itthon bizonyos egyházi körökben Kuby könyve vált etalonná.”43

M De a német püspököknek, a pápának, és az ő szakértőiknek van lehetőségük széleskörű irodalmi áttekintésre, és Kuby könyvének mérlegelésére. És PR is beszámol arról, hogy Kuby nagy dicséretet kapott könyvéért egyházi vezetőktől. – És bár igaz, hogy a legnagyobb befolyása Kubynak van Magyarországon, azért Kubyn kívül is eljutott hazánkba nem kevés szakirodalom.44

PR „A posztkommunista országokban a katolikus egyház többnyire konzervatív teológiát művel és szemléletében, önértelmezésében, valamint a világhoz, a modern kor emberéhez való viszonyulásában ez a konzervatív vagy ezen túlmenően reakciós, ultrakonzervatív beállítottság jellemzi.”45 – „A katolikus papok soha nem találkoztak tanulmányaik során a gender studies tudományos eredményeivel. Sőt, feltételezésem szerint sokan nem is hallották pozitív kontextusban a gender kifejezést.”

M Igaz, hogy létezik hazánkban a konzervatív egyházi szemlélet, de évtizedek óta jelen vannak már legfelsőbb és külföldi végzettséggel rendelkező papok is, akik nem ilyen „reakciós és ultrakonzervatív” képzettségűek és beállítottságúak.

PR „Kuby írásaiból úgy tűnik, hogy a nemek társadalmi egyenlőségéért folytatott harc valójában egy homo-, bi- és transzszexuális összeesküvés. Amely már nem azért küzd, hogy ezek az emberek ne legyenek a társadalmi kirekesztés áldozatai, hanem most már ők akarják átalakítani a többségi társadalmat olyannyira, hogy ez a „kisebbség” most már a „többség” normalitását és létét fenyegeti. De hogyan lenne erre valaha is képes bármiféle „kisebbség?”

M Bizony mindnyájan tapasztaljuk, hogy a „kisebbség” nagyonis képes fenyegetni a többség normalitását, amint írásunknak eddigi legtöbb példája ezt igazolja.

PR Kuby állásfoglalásában fundamentalista keresztény a beállítottságú. Ultrakonzervatív politikai viszonyulását egyértelművé teszik ENSZ- és EU-ellenes megnyilvánulásai.

M Vajon az „ENSZ és EU ellenesség” elegendő igazolása ultrakozervatívizmusának? Ezt bizonyára sokan másképp látják.

PR Kuby sokszor arra építi következtetését, hogy egyik-másik szerző meleg, s ebből következően az ő érveléseik meleg vagy leszbikus-feminista érdekeket képviselnek.

M Valóban ez nem elegendő igazolás, de a Magyar Narancsban megjelenő egyik írásában Perintfalvi is hasonlóképpen érvel, csak ellenkező irányból: „Furcsa helyzet, hogy cölibátusban élő emberek tanítanak a házasságról és szerelemről. Egy olyan személy, akinek nincsen tapasztalata a szexualitás és a párkapcsolat terén, hogyan beszélhet másoknak hitelesen ezekről a dolgokról?” – Tehát PR is meghatározónak tartja a személyes létet. – A teljességhez tartozik, hogy napjainkban már egyházi előírás az, hogy pl. a jegyes tanfolyamokra, a szexualitásról való előadásokra, illetve a teológiai oktatásba is hívjanak meg nőket és házas embereket, mert azok hatékonyabban tudnak tanúságot tenni a témában.46

 

9. A katolikus egyház

PRÉn vezetőségi tagja vagyok az ESWTR-nek (Teológiai Kutatásban Érintett Nők Európai Egyesülete), amely jelenleg mintegy 600 tagot számlál Európában. Ezek a nők javarészt teológia kutatást végeznek, teológiai fakultásokon tanítanak stb. Tehát azt gondolni, hogy az egyház és a feminista gondolkodás (vagy gendertudatos szemlélet) között eredendő összeférhetetlenség van, meglehetős szűklátókörűségre és tájékozatlanságra vall.”

PR másutt így fogalmaz:A katolikus Egyház ősellensége a genderforradalmároknak, a genderügy minden együttműködőjének. Kap is érte a médiától. Az ENSZ-en belül a genderaktivisták újra és újra megkísérlik a Vatikánt kizáratni az ENSZ-ből. Mindeddig nem sikerült.”

Kovács Eszter ezt írja: „A vonatkozó kutatások a Vatikánban találják meg a gender-ellenes diskurzusnak és magának a “gender-ideológia” kifejezésnek eredetét. – 1995-ben zajlik az ENSZ Negyedik Nők Világkonferenciája Pekingben, amely többek között megfogalmazza a gender mainstreaming stratégiáját. – Ez azt az igényt fogalmazza meg, hogy az esélyegyenlőséget – köztük a nemek esélyegyenlőségét – a politikai döntéshozatali szervek minden politikai döntésük részévé tegyék. A konferencián a Vatikán képviselői is részt vesznek, és ezek után kerülnek be szentszéki dokumentumokba olyan fogalmak, mint „gender feministák”, „gender agenda”, majd megszületik a Család Pápai Tanácsa nevű vatikáni testület megbízásából „A családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről” (al)című lexikon formájú könyv.47 Ebben fejti ki a Vatikán álláspontját olyan fogalmakról, mint gender, és ekkor fogalmazódik meg a „genderelmélet” illetve „gender-ideológia” kifejezés is. A lexikon releváns bejegyzései II. János Pál pápának „A test teológiája” és „Levél a nőkhöz” című írásaira hivatkoznak. Ezekben nagy szerep jut a komplementaritás fogalmának, és az emberi természet relacionális voltának, vagyis hogy a férfi a nőhöz képest, a nő a férfihoz képest létezik. Ezek a fogalmak képezik alapját a gender fogalmában meglévő tartalom elleni érvelésnek, mind a nemek egyenlőségével, mind a homoszexualitással kapcsolatban.” „Olyan elemzők, akik nemcsak ismerik az egyház tanítását, de belelátnak a tanításokról és a hatalmi struktúrákról folyó vitákba, elismerik az egyház döntő szerepét abban, ahogy a gender-ellenes diskurzussal hogyan járul hozzá a gyűlöletkeltéshez és a kirekesztéshez (pl. Marschütz 2015, Perintfalvi 2015).”

M Figyeljünk fel Kovács Eszter két gondolatára. – Egyik: hogy Perintfalvi Ritára hivatkozik, mint aki bemutatja, hogy „az Egyház hogyan járul hozzá a gender-ellenességhez és gyűlöletkeltéshez”.

A másik: hogy a férfi és nő komplementaritásának tanítása szemben áll a gender felfogásnak minden nemet egyenlőnek ítélő szemléletével. – Valóban jól látja, hogy az egyház felfogása a szexualitásról, annak jogos és szent voltáról kapcsolódik a komplementaritás nevezett szemlélethez. De ez rámutat, hogy a radikális gender szemlélet nem egyeztethető össze a keresztény felfogással.

10. Összefoglalás

Perintfalvi Rita írására reflektáló gondolatsorunk fő megállapításait így foglalhatnánk össze:

 1. Keresnünk kell a párbeszédet a gender-kutatókkal, hogy lássuk meg ennek az iránynak helyes vonulatát. De ne feledjük, hogy a világ jelentős részén a szélsőséges gender-ideológia uralkodik, amely „már át akarják alakítani a többségi társadalmat olyannyira, hogy ez a ’kisebbség’ (LMBTQ) most már a ’többség’ normalitását és létét fenyegeti,” amint ezt az idézett példák is bemutatták.
 2. Hordozzuk szívünkben a nemeknek, a nőknek és férfiaknak egyenlőségét, s képviseljük a nők jogait, pl. hogy az anyaság feladatkörének betöltését ismerjék el mindenféle egyéb munkával egyenlőnek (s ennek megfelelően részesedjenek az anyák fizetésben, nyugdíjban stb.), valamint hogy a nőknek legyen módjuk igényeik szerint eljutni a szakmai-társadalmi kibontakozáshoz is.
 3. Ne ítéljük el a homoszexuális – és magukat egyéb szexuális meghatározottságúnak tartó – személyeket, hanem törekedjünk Krisztus szeretetével tekinteni rájuk, és így építeni velük a kapcsolatot és a párbeszédet: de természetesen az evangéliumi erkölcs által megszabott kereteken belül.48
 4. Vigyázzunk gyermekeinkre, és ne engedjük megzavarni őket a gender elvek-oktatásával, tudva, hogy a gyermek nagyon érzékeny és sérülékeny. – Közben legyünk annak is tudatában, hogy a férfi és a női nemtől való eltérés – pl. a homoszexualitás – nem genetikus adottság (ahogy ez ma már egyre általánosabb véleménye a pszichológusoknak), hanem a szocializáció során szerzett sebek hatására létrejött sérülés. És akik akarják, a helyreállító terápiák többségükben ki tudják gyógyítani őket ebből49 (bár a gender diktatúra következményeként erről sok országban nem szabad beszélni).
 5. Így leszünk a keresztény szeretet és párbeszéd tanúi (ha nem is abban az értelemben, ahogyan azt a liberális feminista- és gender irányok elképzelik).

1 Hasonló írás: Hergell Mónika: Keresztény szeretetlenség – avagy a genderszemléletről. Egyházfórum, 2018/4,2-19

2 Gerhard Marschütz: Zur Kritik an der vermeintlichen Genderideologie: Wachstumspotenzial für die eigene Lehre. Herder Korrespondenz 68 (2014) 457–462

3 Szőnyi Szilárd: A Párbeszéd háza.hu honlapon

4 Kopp Mária: Veszélyes, amikor konzervatív egyházi körökben a genderügyet elítélendő dolognak tekintik. HVG 2018. aug. 16.

5 Heti Válasz, 17-20. oldal – Összemos-e férfit és nőt, és tudomány-e a gender? Frivaldszky Editó vitája Pető Andreával, a Közép-európai Egyetem (CEU) társadalmi nemek tanszékének professzorával

6 Zaymus Eszter: Tapasztalatok az ELTE gender kurzusán. Tényleg a férfi és női szerepek tudományos vizsgálatáról lenne szó? Vö. Mario Imperatori SJ: Sfide filosofico-teologiche de corpo  sessuato. La Civiltà Cattolica 2014.05.03

7 http://eutud.tatk.elte.hu/?course=tarsadalmi-nemek-20142015-2

8 Vö. Pl. Kováts Eszter & Soós Eszter Petronella: Félelem a dominó-elvtől? i.m.

9 Vö. Kormos, Nikolett. 2014. „Előszó: A ‘genderideológiáról.’” Replika 85-86, 2014/1-2: 7-11, valamint a Replika folyóirat idézett Gender száma; Kováts Eszter & Soós Eszter Petronella Félelem a dominó-elvtől?A gender-ellenes európai mobilizáció jelensége Francia esettanulmány és magyar kilátások. http://www.academia.edu/12780114/F%C3%A9lelem_a_domin%C3%B3-elvt%C5%91l_A_gender-ellees_eur%C3%B3pai_ mobiliz%C3%A1ci%C3%B3_jelens%C3%A9ge.

10 Magyar Narancs: „Nem tudnak mit kezdeni a szexualitással” – Dr. Perintfalvi Rita katolikus feminista teológus. 2016. 04. 07.

11 Dr. Perintfalvi Rita: A genderellenes kultúrharc valódi arca, avagy egy újfajta politikai és vallási fundamentalizmus megjelenése európában? 2018. Olvasható számos honlapon. – Hasonló írás: Hergell Mónika: Keresztény szeretetlenség – avagy a genderszemléletről. Egyházfórum, 2018/4,2-19

12 vö. Kiállás Bagdy Emőke egészséges pszichológiai nézetei mellett

https://www.peticiok.com/kiallas_bagdy_emke_egeszseges_pszichologiai_nezetei_mel…

Alább szólunk a TV5 témával kapcsolatos műsoráról és az ellene való támadásokról

13 Oscar Alzamora Voredo: A gender ideológia: veszélyek és lehetőségek. Embertárs, 2008/1, 11-23

14  Eötvös Loránd University BudapestInstitute of Political Science, PhD student   Political Science – Responsible for the gender programme of the Friedrich-Ebert-Stiftung for East-Central Europe

15 Vö. A ”gender”, mint ellenségkép Európában: kihívások és lehetőségek a feminista és az lmbt+ mozgalmak számára http://sex.gender.hu/images/A_gender_mint_ellensegkep_Europaban_Kovts.pdf

16 Idézve i.m.

17 Vö. i.m.

18 ORIGO, 2019.02.13.

22 Gay & trans sex education may be taught to FIVE-YEAR-OLDS in England – report

2019.02.26 https://www.rt.com/uk/452301-gay-trans-sex-education-children/

23 Vö. Ecco cosa insegnerà ai nostri figli. In: TEMPI 2014.02.03

24 La follia dei “giochi gender” bimbi travestiti da bimbe, – Il Gornale.It 2015.03.10

http://www.ilgiornale.it/news/politica/follia-dei-giochi-gender-bimbi-travestiti-bimbe-1103363.html

26 Gay & trans sex education may be taught to FIVE-YEAR-OLDS in England – report 2019.02.26. https://www.rt.com/uk/452301-gay-trans-sex-education-children/

27 https://888.hu/article-rekordszamu-transznemu-gyerek-van-az-egyesult-kiralysagban

28 Enrica PerucchiettiGianluca Marletta: Unisex – Versione aggiornata: Cancellare l’identità sessuale: la nuova arma della manipolazione globale. Kindle 2017

30 Perintfalvi Rita Az ún. gender ideológia elleni mozgósítás Kelet-Közép-Európában – Veszélyek és lehetőségek a feminista mozgalmak számára”. TNTeF (2014) 4.2 Vö. KOVÁTS Eszter/SOÓS Eszter Petronella, „Félelem a dominó -elvtől? A gender-ellenes európai mobilizáció jelensége. Francia esettanulmány és magyar kilátások”, in: Társadalmi Nemek Tudománya e-Folyóirat, 2014/2, 106-124,

31 Vö. Maciel Golubiewski: Europe’s Social Agende. Why is the European Union Regulating Morality? Chatolic Family, Human Rights Institute. 2008.

32 Közös állásfoglalásra felhívó indítvány: Eu 2006. I. 11. RC-B6-0025/2006

33 Vö. a témához: Az Emberi Méltóság Központ állásfoglalása: „Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása a gender ideológia trójai falovát jelentheti Magyarország számára.” – https://go.citizengo.org…

34 ORIGO, 2019.02.13.

35 https://www.bma.org.uk/about-us/equality-diversity-and-inclusion/information-and-guidance

37 Közös állásfoglalásra felhívó indítvány: Eu 2006. I. 11. RC-B6-0025/2006

43 Vö. Gabriele Kuby: A nemek forradalma, Bp. Kairosz, 2008; Uö: Globális szexuális forradalom. Bp, Kairosz, 2013; vö. még Uő: Adj esélyt a szeretetnek! Bp, Kairosz 2010;

44 Vö. A Család Pápai Tanácsa: Családlexikon (Külön fejezetekkel a gender szemléletről) Bp. SzIT. 2012; Burggraf, Jutta. A gender. Embertárs, 2008. (6. évf.) 1. sz. 4-10. CHRISTL RUTH VONHOLDT A női homoszexualitás megértése EMBERTÁRS 2011 / 1; Frivaldszky János:A házasság és család jogfilozófiai szempontból (Részletesen a genderről), in: Balásházy, Major, Farkas (Szerk.): Boldogabb családokért és ifjúságért. Bp. L’Harmattan, 2018, 165-2016; Ugyanott: Fülöp Dániel: A kersztény házasság megtámadása, 217- 260; Frivaldszky János: A házasság intézményének védelme egykor és ma – Konferencia (PPKE JÁK, 2008. május 14.) A házasság és a család: elnyomó hatalmi viszonyok, avagy a jog relacionális jellegének prototípusai? Iustum Aequum Salutare IV. 2008/3. · 5–29; Klenk Dominik: A nemek összezavarása. Bp. Kairosz, 2009; Nimberg P.. Nikolosi J.:A szeretet illúziója (Gyújtópontban a homoszexualitás), Bp. Ethos, 2000; Krudí Tamás: Majd 18 éves korában eldönti? https://www.dijg.de/magyar/nemi-identitas-szex/; Laun Andreas (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel. Bp., Jel Kiadó 2007; Nicolosi Joseph: Szégyen és kötődésvesztés (A helyreállító terápia gyakorlata), Bp. Harmat, 2013; Joseph Nicolosi · Linda Ames Nicolosi A ​homoszexualitás megelőzés. Bp. SzIT. 2016; Dale O’Leary: A gender mainstreaming női szemmel. In: Ékes Ilona (Szerk) Női identitás Európában, Ergo kiadás 2018, 25-60. Vö. az egész kötet; Sípos Ete Álmos, dr. Falus András, Dr Pálhegyi Ferenc: Homoszexualitás keresztyén szemmel (Éjféli Kiáltás Misszió, Bp. 1999); Sípos Írisz: Gender-ember avagy férfi és nő? Vigília 2007/7; Ruth C. Vonhold: A gender mainstreaming, és az arra adható keresztény válasz. Vigília, 2015. ápr. 17; Ruth C. Vonhold: A „gender mainstreaming” és a genderideológia. Szerző Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft igazgatója.  http://www.ojc.de/dijg.de/pdf/gender_ideologie.pdf.; Szőnyi Szilárd: Föltámadott a gender – Családbarát megfontolások a nemek forradalmáról c. könyv körül. Szív 2017. júl.-aug; Tomka Ferenc A Szexuális forradalomtól a gender-forradalomig, 2009-07-11 IGEN  http://igen.hu/2009/07/11/a-szexualis-forradalomtol-a-gender-forradalomig/; Tomka Ferenc: Hazánkat és Európát a jó családok menthetik meg. (A szabad-szex mint fő akadály). In Balásházy, Major, Farkas (Szerk.): Boldogabb családokért és ifjúságért. i.m.

45 Perintfalvi hozzáfűzi: De ebből nem szabad levonni azt a következtetést, hogy maga a világegyház összességében ilyen szemléletű lenne. Pl. az osztrák egyházat, a Bécsi Teológiai Egyetemet jellemzi a progresszív, haladó teológia képviselete, és még a konzervatív irány is párbeszédképes, nyitott, gondolkodó, azaz semmiképpen nem fundamentalizmusba hajló.

46 Vö. Ferenc pápa szinódusi családlevele: A családban megélt szeretet öröméről 203-204

47 Magyarul megjelent, Családlexikon címmel. Szent István Társulat, 2012

48 Vö. AL szinódusi családlevél 250-251; vö. Sípos Ete Álmos, dr. Falus András, Dr Pálhegyi Ferenc: Homoszexualitás keresztyén szemmel (Éjféli Kiáltás Misszió, Bp. 1999). 

49 Vö. Nicolosi Joseph: Szégyen és kötődésvesztés (A helyreállító terápia gyakorlata), Bp. Harmat, 2013; Joseph Nicolosi · Linda Ames Nicolosi A ​homoszexualitás megelőzés. Bp. SzIT. 2016; Cohen Richard : Coming Out Straight: Understanding and Healing Homosexuality, OakHill Press, 2000; Cohen, Richard (2008). “Healthy touch in the healing process, part I. Counselor training program manual” (PDF)Change is possible. International healing foundation, Newsletter winter 2008.