80. A sátán hogy vezethet félre bennünket? C.S. Luis – És Kalanzi József hűsége

1. Egy szent, akit nem tudtak legyőzni a sátán támadásai

Kalazanci Szent József

1557. született Spanyolországban Nyolcan voltak testvérek. Iskolái után teológiát tanult és pap lett. De erősen foglalkoztatta, hogy mekkora jövedelme lesz papként. A biztos javadalommal járó kanonoki állást szeretett volna kapni, s ennek érdekében teológiai doktori címet szerzett, majd püspökének ajánlólevelével Rómába utazott, remélve, hogy az ottani hivatalokban hamarább célt ér. Rómában egy bíborosnál kapott szállást.

Itt kezdődött életének fordulata:

Rómában, a javadalomra várakozás közben bekapcsolódott több jótékonysági testvérület munkájába is. Egy ilyennek tagjaként alamizsnát osztott a város szegénynegyedeiben, és eközben jutott a gondolatra, hogy a szegények gyermekeknek ingyenes iskolákat kellene nyitni. Létezett már ilyen iskola: melybe Kalazancius is becsatlakozott, majd javasolta, hogy csak szegény fiúkat vegyenek föl, és tanítsák őket ingyen. Így nyílt meg Kalazancius és két munkatársa vezetésével 1598-ban Róma, sőt Európa első ingyenes népiskolája, amelyet elsősorban adományokból tartottak fönn. A diákok száma rövidesen elérte a 800-at.

A Kegyes Iskolák sikerének oka az volt, hogy alkalmazkodott a szegények igényeihez: nagy hangsúlyt helyezett írás-, és számtan tanítására, amelyeknek a gyerekek gyakorlati hasznát vehették. Ugyanakkor az iskola katolikus nevelést adott

Így született meg a piarista rend, amelynek Kalazancius Konstitúcióit a pápa 1622. fogadta el – látva a rend hasznos tevékenységét és eredményes munkáját -, majd kinevezte őt a rend generálisává. A Kegyes Iskolák eközben rendkívüli gyorsasággal terjedtek, először Itáliában, majd Közép-Európában is.

A piarista szerzetesek már Kalazanci Szent József életében, az 1600-as években megtelepedtek a korabeli Magyarország területén. Több évtized munka és számos iskola megalapítása után, 300 évvel ezelőtt, az 1721. március 7-én tartott generálisi kongregáció ülésén született meg a döntés a Piarista Rend Magyar Tartománya felállításáról. 

Megpróbáltatások

A sikereket azonban szenvedések követik. A  rendnek számos ellensége akadt, akik az iskolákból kikerülő tanult szegényekben veszélyt véltek látni a társadalmi biztonság szempontjából. Belső ellentétek is gyengítették a rendet. Egy nagyravágyó és rosszindulatú rendtárs  hamis följelentése miatt Kalazanciust négy társával együtt a Szent Inkvizíció  elé állították, majd 1643. január 15-én a pápa fölmentette generálisi tisztségéből, és a rend élére apostoli ellenőrnek, első asszisztensnek pedig a rágalmazót nevezte ki. (Az ő nagybátyja és védelmezője a pápai udvar egy bíborosa volt). – A Pápa a piarista rendet ismét fogadalmak nélküli kongregációvá fokozta le. Megtiltotta a novíciusok  fölvételét.

Kalazancius mély hittel és imával tűrte élete főművének megsemmisülését, és Jób szavait ismételgette: „Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve” (Jób 1,21). A szent 1648. augusztus 25-én hajnalban, két hónapos súlyos betegség után meghalt, közel 91 éves korában. Mindvégig a békessége hívta rendtársait, akik szerették őt. – Ne engedjünk a sátán e kísértésének – mondta. A jó Isten majd rendet tesz, amikor akarja.

A jóvátételek

Augusztus 26-án, halálának másnapján, amikor annak híre kitudódott, hatalmas tömeg gyűlt össze ravatalánál, ahol több csodás gyógyulás is történt.

A pápához feljelentő hamis rendtárs szent K. József halálakor súlyos rákot kapott és nagy szenvedések között belehalt ebbe. Hamisságai rövidesen így kiderültek.  – A piarista rendet nyolc évvel később, ismét szerzetesrenddé nyilvánították, és a rend, és iskolái Európaszerte gyorsan terjedtek. Őt az Egyház 1748-ban boldoggá avatta, 1767-ben a szentek közé sorolta. 1948 óta, XII. Piusz pápa rendelkezése értelmében, azt összes keresztény népiskola mennyei pártfogóját tisztelik benne.[1]

2. A sátán hogy tud félrevezetni bennünket? – Erről ír C.S. Luis könyve

Egy hozzánk szóló kérdés

C. S Luis itt idézett új kiadása fordítója írja: – Csűrcsavar leveleit olvasva elgondolkodhatunk, vajon mi mikor és mivel is okozhattunk legutóbb örömöt az ördögöknek úgy, hogy akkor esetleg fel sem tűnt nekünk. Velem mindenesetre így volt, és ez remélhetőleg azt jelzi, hogy a könyv célba ért. De azt is jelzi, hogy ezt a könyvet (is) érdemes időről időre újra és újra elolvasni, mert egy-két bűnt bizony nem is olyan könnyű elhagyni, és ilyenkor nem árt, ha van, aki szembesít minket magunkkal. – E gondolatok nekünk szólnak!

A Sátán hogy vezethet félre bennünket?

Alább egyetlen sátáni tervet idézünk a könyvből, de van benne több tucatnyi. És mind hasonlóan „szembesíthet minket magunkkal”. Valóban érdemes elolvasni az egész írást

„A Sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról.  Megnyitó beszédében ezt mondta:
 – “Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak Istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek Istentiszteleteikre, hogy áldozzanak, de foglaljátok le az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.”

“Hogyan tegyük ezt?” – kiabálták a démonjai.

„Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat” – válaszolta:

Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, vásároljanak; kérjenek kölcsön…
 Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat, és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.

Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!

A gyermekeknek, fiataloknak azt súgjátok: annyit érsz, amennyit teljesítesz. És csábítsátok őket sok tudásra (hogy ne maradjon idejük Istenre és embertársaik szeretetére gondolni) – csábítsátok őket a győzelemre, hogy győzzék le társaikat tudásban, tanulmányi versenyeken, sportban, szépségben, pénzben – mindegy hogy miben; de így saját győzelmük fontosabbá lesz, mint Isten. Súgjátok nekik, most jogos, hogy nem érsz rá imádkozni, misére menni, hittanra menni – mert neked fontosabb feladatod van. A feladat az első.

– Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót,, tanítsátok meg őket, hogy a fülükben ott lehet állandóan a fülhallgató – hallgassanak folyamatosan zenét vagy mást… gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világias zene szóljon. Ez majd betölti az agyukat és nem hagy helyet arra, hogy az embertársaikkal törődjenek, hogy elcsendesüljenek, hogy gondolkozzanak, imádkozzanak.

 Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül.

 Tetessetek izgalmas női testeket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.

Lányoknak súgjátok, hogy szépek vagytok, mutassátok meg magatokat, testrészeiteket, hogy a fiúk felfigyeljenek rátok…
       – Tartsátok őket vissza attól, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, moziba, szórakozóhelyekre.        Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy jó cél érdekében.  

 Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon
arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.”[2]

3. Befejező kérdés:

Sikeres volt-e a Sátán az embereket-, azaz minket félrevezetni kívánó tervében? –  Előfordult, hogy rajtad kifogott az idézett csel? És a katolikus népességben milyen sikere van e tervnek?

Mire kell figyelnünk, hogy szembe tudjunk szállni e kísértéssel?


[1] Vö. Severino Giner Guerri: Kalazanci szent József. Agapé, Szeged, 2000; Mario Spinelli: Kalazanci szent József, az ingyenes közoktatás alapítója. Budapest, Szent István Társulat, 2007. vö még. Wikipedia

[2] C. S. Lewis: Csűrcsavar ​levelei, Budapest Harmat 2021.A könyv több címen is jelent meg magyarul: C.S. Lewis – „Egy öreg ördög tanácsai egy fiatalabbnak”, Egy főördög tanácsai egy alördögnek”, vagy az idézett: Csűrcsavar ​levelei