Az Ige közösséget hoz létre

AZ IGE

AZ ÉLET ÉS A KÖZÖSSÉG FORRÁSA

(Papi találkozó – Székesfehérvár 2007. XI. 15)

I. BEVEZETŐ: HELYZETKÉP

1) Társadalmunk fenyegetettsége:

A „legkatolikusabb”, legbiztosabban álló országokba is behatolt a métely! Szétmorzsolni látszik a legalapvetőbb emberi és keresztény értékeket!

Pl. gyermekszám radikálisan visszaesik, pl. Írország, Olaszország, Lengyelország is: 1,2 a szaporodási ráta (2,2 helyett!)

házasságok bomlékonyak, (katolikus országokban a helyzet jobb, de romlik) – válási arányok!

a szex egyeduralma megtörni törekszik a házasság, a hűség, a szerelem, a nő értékét

megnő a házasságon kívül született, sérült gyermekek száma, idegbetegségek

2) Ki ad választ a mai kor kérdéseire? Új Evangelizáció… NMI a) Életszentség, ima, b) olyan közösségek születése – amelyben láthatóvá válik Jézus: „arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretitek egymást”.

NMI 43… Enélkül minden erőlködésünk hiábavaló

És az Ige?

Az Igére figyelés új hangsúlyait több tény jelzi. A zsinati dokumentumok egymás mellett említik az Ige asztalát és az Eukarisztia asztalát, amelyekről táplálkoznunk kell, amelyekről egyazon Krisztusban részesülünk (SC 7; DV 21). –

Korábban csak a hét szentség Istent közvetítő hatását hangsúlyozta egyházunk, ma beszél az Ige szentségi-jellegéről is:

ad a) arról, hogy Isten Szava “eleven szó”: amely Isten életét hordozza, és isteni életet kelt abban, aki hittel fogadja be azt, és válaszol hívására;

ad b) és ahogy az Eukarisztia communiót teremt – analóg módon az IGE. A megélt Ige magával Jézussal, az Igével egyesít – s benne-általa eggyé tesz

II. A KÉRDÉS: HOGYAN ÉPÍTÜNK ISTENBEN ÉS SZERETETBEN ÉLŐ KÖZÖSSÉGET? Élő egyházat?

Amely isteni erőt ad, és amely Istent tudja sugározni…

1) Fokoláre tapasztalata

Pl. A fokoláre tapasztalat… II. János Pál: Ti megélitek azt, amit az E. a II. v.zs.on álmodott… Szeretném, ha az egész egyház megismerné…

Pl. Fontem… Néhány ige-csoport… majd egy törzs… Majd mellette törzsek…

Buddhisták között… Nem beszélni: megélni Jézus szeretetét – De úgy, hogy Jézus legyen köztünk…. – Magyarországi tapasztalatok

A fokoláre közösségek: táplálója az Ige (és az Eukarisztia)…

Ige: a) mint az egyént az Istennel egyesítő „eszköz” (vagy szentség)

b) Az Ige, mint a jézusi közösség születésének eszköze…

2) Az Ige élés alapja…

a) Az egyéni Istennel egyesülés útja

Az újabb kateketikai dokumentumok alapelve: Sose úgy beszéljünk Istenről, mint a Végtelen létezőről, mint egy végtelen Igazságról stb… – Az Istennel, Jézussal való találkozásra kell elvezetni – az Ige életre váltása által. Meg kell tanítani, hogy belépjen Istenben: 1Jn 4,16… Aki szeretetben él Istenben él…

– Az Istennel egyesülés útja a szeretet – Minden ige hátterében a szeretet van

Az Ige megélése: az élő egyház, az élő katekézis útja…

Gyakorlata: minden nap tegyek valamit – amire ez az ige hív: Szeres ellenségedet; amit egynek tettetek… Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek…

b) Az Iga, amely jézusi közösséget hoz létre

A jelen kor teológiájának legnagyobb kulcsszavai… Szentháromság… Közösségi lelkiség… – Az ember nem szentelődhet meg egyedül… Az individuális lelkiség önmagában nem elég…

– Communio ecclesiológia: Isten Szentháromság.

– NMI – a közösségi lelkiség kell: ráébredni, hogy nem egyedül vagyunk…

– XVI Benedek: csak a felebarát szeretete által juthatok Istenhez…

Csak a kölcsönös szeretet evangelizál – II. János Pálnál az Új Evangelizáció… ezt jelenti

De ezek még elméletek. Egyes közösségek kezdik megérteni, mit jelent…

Mi ezt tanultuk a Fokolártól

Nemcsak megéli az Igét… A megélt ige kegyelme összeköti őket… Megosztják egymással a kegyelmet, amit kapott Istentől ezáltal

A közösség-építés nagy kérdése: hogy válik egy csoport közösséggé; természetfeletti közösséggé?

Pl. Sokféle ifi találkozón elkezdődött ennek gyakorlattá váltása

Sok plébánián leülnek, hogy megosszák lelküket. Jean Vanier írja a Közösség c. könyvében: lelkünk közös élményeinek megosztása nélkül nem tudnánk élni.

3) Hogyan kezdjük építeni az Igét élő közösséget?

Többen említették, hogy nekifogtak és nem sikerült. Hogyan kezdték azok, ahol sikerült?

1) Először: Egy új hittel el kell hinnem – hogy csak Jézus, és a J. al egyesült életű emberek és közösségek újíthatják meg az Egyházat –a világot.

2) Nekem magamnak el kell hinnem, hogy én is arra vagyok híva, hogy minden nap új életet éljek… és hogy a Lélek vezetésével ez lehetséges. „Aki nem megy előre, az hátrafelé megy”

Mit jelent ez?

Ezt szoktuk tanácsolni: Tegyél minden nap – legalább egyszer – valamit Jézusnak, amit egyébként, jó megszokásból nem tennél meg…

Mond neki szívedben többször, hogy szeretlek, élj Te bennem… De utána tégy valamit szeretetből felebarátodnak.

Először nekem kell élnem… Legalább 1-2 hétig éljem: hogy örömmé, találkozássá váljék bennem. Nagyszerű lámpás lábam elé…- Kinek van olyan törvénye, mint ez a szent törvény…

– Átélem, hogy találkozom benne Jézussal.

-Saját tapasztalatom…

3) El kell hinnem, hogy létezik egy Jézusban való mély közösség, és én ennek építésére vagyok hivatott… „Ahol ketten vagy hárman, az én nevemben…ott vagyok” El tudom ezt hinni? Én sokáig küzdöttem, hogy olyan hittel elhiggyem – ahogy az Eukarisztiában hiszek…

S el kell hinnem – amit NMI mond, II János Pál XVI Benedek mond: csak a Krisztusban megújult közösségek újítják meg a világot…

Keresnem kell, hogy is jön létre egy ilyen közösség…

S akkor az egyik lehetséges válasz: pl a közösen megélt Ige kapcsol össze, és az Istennel egyre mélyebben megélt tapasztalatok cseréje – a lelkek megosztása – kapcsolhat össze… (Ez mindenképpen egy világ-tapasztalat, tehát igaz!)

4) Az Igével megélt tapasztalatok cseréje nehézség elé állít … Hogy oldom ezt meg? Nem sikerült. – Hogy indul ez?

a) Vannak alkalmak, hogy sokakkal is el lehet kezdeni… Máskor ajánlatos csak néhány emberrel..

Pl. nálunk most új igecsoport –mélyebben élni akaró fiatalokkal. – A legmélyebben élőkkel egyenként beszélgettem. Szeretnél e mélyebbre menni… Először 3-4 volt… Aztán ezek sugározni kezdtek…

Mert az Ige öröm: – Ez az öröm – szeretetté válik: és akkor ő hív – illetve javasol hívni valaki…

Káposztási indulási tap: fiatalok hamarabb megértik… De ott is előbb a legjobbakkal, legmélyebbekkel. Ha velük megindult, akkor majd lehet szélesíteni…

Gyak: Nem sok emberrel kezdeni…

Ezzel a 3-4 emberrel kössünk szövetséget: szeretnénk összefogni Jézus Országának építésére. Hogy Jézus tüzét vigyük az emberek közé…

Tehát: Néhány embert meghívok – egy mélyebb Istennel való életre…

Fontem, Káposztásmegyer…

b) Jó nagyon élhető-érthető, gyakorlati igét választani: Szeressétek ellenségeiteket.. Amit egynek tettetek…

Pl. katekumen példánk: szeresd, aki nehéz… Eredmény?

Vagy közösen ismert: adventi erénygyakorlatok: mit tettél szeretetből Jézusért…

Pl. a szeretet dobókockája… világszerte

Találkozzunk 1-2 hét múlva és osszuk meg, mit sikerült tenni az Igében.

c) Miért nem szokott sikerülni a beszélgetés néha?

A beszélgetés szabályára figyelni kell: maga a beszélgetés – nagy szeretet-gyakorlat: Jézussal hallgatni – nézni. Nem az a fontos, mint mond, hanem hogy én Jézussal hallgatom-e.

Ha 2-3 ember ilyen szeretetbe van együtt, Mt 18,20, Jézus ott lesz köztük…

Mit mondjunk? Kísértés: azért teszem a jót, hogy aztán elmondhassam? Nem dicsekvés ez?

Szent Ignác: erről a kísértésről: Nem érted kezdtem érted nem hagyom abba…

Mit mondjunk tehát: Mit tettél – az Ige indítására? Mit tettél szeretetből?

Erre tanítani kell: Magunkat is… Minden nap: mit tettél…

5) Az Ige szerepe a közösség életre keltésében.

A felnőtt (különösen a férfi) és a fiatal is akkor vesz szívesen részt egy összejövetelen, ha annak hatása van az életre, ha az a mindennapi életben is gyümölcsöt ígér.

A felnőtt, és a fiatal is azt az előadót hallgatja szívesen, aki nem elméletekről beszél, hanem az életről. (A tanúságtevőre hallgat nem a tanítóra.)

Az evangélium meghívásainak, illetve az IGÉNEK tettekre váltása élővé teszi a felnőtt és ifjúsági hittanokat. Mert egyik oldalról a csoport vezetői – mivel élik az Igét – tanúságtevően tudnak beszélni a megélt hitről. A csoport tagjai hasonlóan nem elméletre, hanem cselekedeteik evangéliumi megújítására kapnak meghívást; és tapasztalják a megélt ige gyümölcseit

Ha a csoport tagjai minden hittanórán egy-egy ige megélését határozzák el, és a következő órán beszámolnak egymásnak kegyelmi tapasztalataikról, ez a csoport lelki mélyülésének és a tagok egymáshoz való közeledésének legjelentősebb eszköze lehet; ez úton járva a legmélyebb értelemben épül a lelki közösség.

(Az ige-élés mélységéről: Chiara Lubich könyve: Éljük az igét… Dobókocka. A szeretet művészete. – A beszélgetés néhány szabályáról, a hibalehetőségekről és azok leküzdéséről – kéziratunk…)

Befejezésül idézzük II. János Pál pápának Az Egyház Európában c. apostoli buzdítását. „Európai Egyház, az evangéliumos könyvvel lépj az új évezredbe!…. Az Ige figyelmes tanulmányozásában táplálékot és erőt találunk minden nap küldetésünk teljesítéséhez. Vegyük kézbe ezt a könyvet. Nyeljük le és emésszük meg, hogy életünk élete legyen. Aprólékosan ízleljük: fáradságos lesz, de örömet fog okozni, mert édes, mint a méz. Be fog tölteni minket a remény, és képesek leszünk minden férfinak és nőnek átadni, akikkel csak találkozunk” (EiE 65).

– A közösen megélt evangélium, az evangéliummal szerzett kegyelmek tapasztalatainak megosztása pedig megteremtheti a “közösségi lelkiséget” élő egyházi közösséget, amely mind az emberiség, mind az egyház jövőjének záloga (NMI 43).