Biztos Útról

Biztos Útról

Fiatalok szexuális neveléséről

Szent István Társulat

ünnepi előadása

Bevezető: „A szülők legsúlyosabb kötelessége és elsődleges joga, hogy erejükhöz mérten gondoskodjanak gyermekeik fizikai, szociális, kulturális, erkölcsi és vallási neveléséről.”, írja az egyházi törvénykönyv (Egyházi Törvénykönyv 1136. k.)

A lelkipásztorok kötelessége gondoskodni” a házassággal kapcsolatos ismeretekről „szentbeszédekkel, a gyermekeknek, az ifjúságnak és a felnőtteknek szóló hitoktatással, sőt a tömegtájékoztatás eszközeinek használatával is” (Egyházi Törvénykönyv 1063. k.)

Katolikus iskolák: A zsinatnak a keresztény nevelésről szóló nyilatkozata is megállapította: „A gyermekeket és fiatalokat segíteni kell, mégpedig a lélektan, a pedagógia és a didaktika mai eredményeit felhasználva testi, erkölcsi és értelmi képességeik harmonikus fejlődésében.” “Kapják meg az életkornak megfelelő pozitív és bölcs szexuális nevelést is.” ( 1.pont)

XVI. Benedek Pápa 2009-ben felhívást intézett a Rota Romana bíróihoz, hogy az egyház színe előtt kötött házasságokat ne nyilvánítsák olyan könnyen semmissé, helyette legyen alaposabb a fiatalok felkészítése a házasságra. (MK 2009. 01. 30.) Majd 2011-ben megismételte, s utalt a fiatalabb korúak felkészítésére is!

I. A könyv születése – és a téma fontossága

A) Egy könyv, amelyhez a végső indítást… a „Boldogok a tisztaszívűek imakonferencia” szervezői- összefogói adták. (Bíró László és Udvardy püspök atyák, Roska Péter és mások).

Velük beszélgettünk évek óta, mit tehetünk az ifjúság és a házasságra készülők védelmében – a jelen világ sok gondja közepette. Velük állapítottuk meg, hogy katolikus iskoláink, csoportjaink általában nem beszélnek a kérdésről. Első feladat volna, egy tankönyvet írni serdülők hitoktatóinak a témáról.

Írás közben sikerült úgy alakítani, hogy egyúttal legyen olvasókönyv és tankönyv fiatalok számára.

Segédkönyvecske is készült hitoktatók számára…

Szerzői: Sokan közreműködtek, elsősorban mint lektorok: Házasok, hitoktatók, együttjáró fiatalok, orvos, biológus. Nagyon jelentős és nagy hatású részt írt Dr. Gloviczkiné a szerelem hormonológiája témában.

Eddigi fogadtatás: (SzIT vezetője részben elmondta bevezetőjében)

Sok hitoktató, lelkipásztor, szülő, nagyszülő is mondta, hogy számára segített a világosan látáshoz, mert el volt bizonytalanodva.

Több hitoktató kezdte tanítani, sok fiatal, szülő, nagyszülő jelzése

20 körüli gimnáziumról tudok, ahol tanítani kezdték

Visszhangok különösen kiemelték: hogy nem elsősorban tilalmakról, vagy egyházi előírásokról szól – hanem rámutat, hogy ez az út NEKED JÓ, ha jó házasságot szeretnél.

Példák (Káposzstásmegyeren). Hitben kezdő és serdülő kérdésekkel küzdő 15-16 éves lányok mondják a 3. előadás után: Nem lehetne ezt a mi iskolánkban is előadni?

Évente több együttjárónk mondja: elolvastattam párommal – egyetértettünk hogy ez az út – fiúk elkezdtek hittanra járni

Antal Gergő: beszél róla barátnőjének… eljön hittanra

Egy fiú felszólal a védőnő előadásán – hogy ez tönkreteszi a családokat

Egy 20 éves lány (Udvardy Anett): neki lelki olvasmány volt

A legutóbbi előadássorozat után néhány hónapon belül több 17-19 éves lány és fiú jött hozzám, hogy megköszönjék a találkozókat, mert (mondták) most kezdődő együttjárásukban irányt mutat nekik. Többen elhozták barátjukat, barátnőjüket, hogy együtt beszéljük meg az együttjárás alapelveit. Egy előző év hasonló előadásainak gyümölcse, hogy több leány nem hívő barátja már jár ifjúsági vagy felnőtt hittanokra. (Amint erről a 7 fejezet tanúságtételei között olvashatunk.)

Egy fiatalember és egy leány elmesélte, hogy nekik sikerült a hallottakat úgy továbbadni éppen viharba került barátaiknak, hogy azok (részben) megértették, amit mondani akartak, egyikük pedig elkezdett járni hittanra, mert megértette a téma horderejét.

A könyv megjelenése után sok felnőtt, szülő is jelezte, hogy neki, mint régóta házas szülőnek is sok megvilágosodást adott a könyv. Érdemes tehát a szülőknek is ajánlanunk a kötetet, saját maguk számára is, és a nevelés céljaira is.

B) A témáról való beszéd szükségessége:

Helyzetkép: A szexualitásról és a házasságról alkotott kép összezavarodottsága.

a) Fiatalok helyezte – Néhány évenként megismételnek felméréseket, a fiatalság életéről, s ezen belül szexuális életükről is. Utóbb 2004-ben majd 2008-ban és 2010-ban volt ilyen felmérés. Az évek összehasonlítása mutatja a helyzet folyamatos romlását. 1

1. Ábra

2004-ben a szexuális életet elkezdte a 15-19 éves fiataloknak 54%-a, 2008-ban az 57%-a.2

Egy 2010-ben végzett felmérés szerint a helyzet még rosszabb lett. Eszerint a 16 évesek 50%-a átesik az első szexuális kapcsolaton, és állítása szerint már a 19 éveseknek mintegy 95%-a elvesztette szüzességét.3

Hazánkban az MSZP-SZDSZ kormány, a 14 éveseknek kötelező tájékoztatót tervezett a fogamzás elleni védekezésekről. A brossura szépnek mutatkozó célja volna, hogy visszaszorítsa a serdülők abortuszait, de valójában csak a fogamzás elleni védekezésről beszélnek általában. Ez világszerte sok országban, hazánkban is sok iskolában megvalósult gyakorlat már. – Ez is magyarázhatja a romló helyzetet. Hiszen aki fiatal korában eddig nem is gondolt a szexuális kapcsolatra, most indítást kaphat, hogy kipróbálja a „biztonságos szexet”. Konkrét tapasztalat: fiatalokat képzik – önkielégítésre, veszély nélküli erotikus-szexuális közeledésre. – Külön téma az internet által érkező benyomások

De vannak érdekes pozitív adatok is.

Az alapértékek utáni vágy jelen van: Vizsgált magyar fiatalok 87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog, akinek nincs gyermeke. (Pongrácz Tiborné)

Az álmodott gyermekszám is 2,2 (házasoknál 2,3 élettársaknál is 2) és a tényleges 1,2

2010-ben végzett németországi felmérés szerint például a 14-18 éves korosztályban, a 2005-ös adatokhoz viszonyítva jelentősen növekedett azok aránya, akik tartózkodtak a szexuális élettől a házasságig. Amerikában is hasonló jelzések, ott állami támogatással is.

Új kutatás és világvisszhang: Dean Busby, a Brigham Young Egyetem professzora.  Megjelent Journal of Family Psychology, és világvisszhangja lett. „Sikeres házasélet – késleltesd a szexet?!” – ilyen címekkel a magyar ujságokban, interneten is.

A szexszel váróknak (a felmérések szerint) stabilabb és boldogabb volt a kapcsolata, minőségibb a kommunikációja és jobb a szexuális élete. (2500 házaspár közt végzett kutatás. Pontos arányokat jelöl meg – a tartósság, kapcsolat mélysége, boldogság stb. témában.)

Hasonló felmérések mélyen hívő keresztények közt, és hithű zsidók között is. Hívő és tiszta felkészülés gyümölcse: hogy lecsökken a válási arány 1-5%-ra

Ugyanakkor ellentmondás: az idősebbek 50%-a a fiatalabb generáció 75% a véli szükségesnek a próbaházasságot, kapcsolatot a házassághoz.

b) A 9-12 évesek érintettsége

A szexualitás kérdései érintik, vagy inkább támadják a 10-12 éves gyermekeket, vagy akár a fiatalabbakat is. A témával foglalkozó egyéb könyvek közül ki kell emelni a Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézetének gondozásában megjelent kötetet. Hortobágyi Ágnes (szerk): Családi életre nevelés az oktatásban. Budapest, Sapientia, 2005

A könyv szerzőinek példamutató tevékenysége, hogy 10-14 évesekkel tartanak keresztény előadók a családi életre nevelő órákat az iskolákban, az iskola rendjébe illeszkedve, állami dotációval.

A könyv bemutatja, hogyan gondolkoznak 10-12 évesek a szexualitásról, milyen kérdések merülnek fel bennük, illetve, hogyan „élesednek” kérdéseik évről évre, ahogyan a filmek világában új és új formákban jelenik meg a szexualitás, illetve egyre rafináltabb ismereteket, kérdéseket közvetít a gyermekek és fiatalok számára is.

A VII-VIII. osztályosok már nemcsak azt kérdezik meg, mi az orgazmus, hanem pl. azt is, mi az orális szex, vagy hány koton kell egy szeretkezéshez (49-64 old). – Az is kiderül, hogy mind e kérdéseikről általában nem tudnak beszélni sem szüleikkel, sem más felnőttel, legfeljebb osztálytársaikkal. Ha azonban valaki komolyan elkezd velük beszélgetni, felszabadulnak, kérdeznek, és el tudják fogadni az értelmes válaszokat.

c) A szabad szex súlyos kárai – Erről beszélni. Fiataloknak is!

2. Ábra – A válások és a tönkrement családok száma: a házasság előtti szexuális kapcsolatok növekedésével negatíve arányosan növekedni kezdett. – 1960-as években Magyarországon 100 házasságból 18 bomlott fel: 18%. 4

A házasságoknak – a szociológusok összetett mérései szerint – 2010-ben 50% esélyük van a bomlásra. A felbomló házasságok 60%-ában van kiskorú gyermek: ez közel 660.000 gyermeket, félmillió családot, mintegy 1,2 millió embert érint.5 A megkezdett párkapcsolatok 70- ma 75%-a szakad szét. – Sérül a szülő, sérül a gyermek, társadalom

Felmérések: Gyermeki sérülések… öngyilkosság: 2010-re kétszeresére nő Magyarországon, 2000-hez képest. – A tényleges öngyilkosságoknak kb. 100-szorosa a kísérletek számra – nagyrészt családi okokból.

A helyzet sokszorosan megnöveli a szülők, hitoktatók, lelkipásztorok felelősségét, hogy foglalkozzanak a témával. Ennek fontosságát aláhúzza az is, hogy a fiatalság vallás-, illetve egyház-elhagyásának egyik legfontosabb oka a szexualitás, illetve az ezzel kapcsolatos életkornak megfelelő vallási tájékoztatás- és támasz hiánya.

E kihívásra és feladatra ad segítséget a könyv. Míg vannak katolikus iskolák, ahol komolyan foglalkoznak a kérdéssel, súlyos hiányosság, hogy a hitoktatásban nem szerepel természetszerűen az anyag, és sok katolikus iskolában is legfeljebb egy-egy óra gyorstalpalót kapnak róla a fiatalok, ami elégtelen a világból hozott szemléletük komoly átgondolásához,

II. Van-e „Biztos Útja” a házasságra való felkészülésnek?

– Ezt kérdezik a fiatalok, felnőttek, papok. Van-e biztos út – kérdezzük, amikor jó templomba járó keresztények házasságainak felbomlásait is látjuk? És ezt kérdezik a könyv olvasói is. A könyv címét a lektor-munkatársakkal együtt találtuk: ők fogalmazták a lektorok, szakemberek: legyen a címe BIZTOS ÚT!

Bev: Andorka Rudolf – Spéder Zsolt: Bevezetés a szociológiába c. hazai klasszikusnak számító kézikönyv is leírja: A szociológia általános megállapítása, hogy a katolikus házasságok jobbak.

Két súlyos állítás szerepel a könyvben, amelyek mögött számok., felmérések állnak:

1) Míg az európai világban a házasságok bomlási aránya 50%-os; az összes kapcsolatoknak bomlási esélye pedig, amelyben legalább egyik fél életreszóló kapcsolatot remélt, napjainkra már 75%. Szerző által is 40 év óta végzett kutatások, és más elkötelezetten vallásos csoportokban hasonlóan mért eredmények szerint – 95-98% biztonsága a hitben és tisztán készült fiatalok házasságának

Persze léteznek idegzeti megbetegedések és bizonytalansági faktorok…És léteznek krízisek, de épp ezeket is meg kell tanulniuk a fiataloknak kezelni

3. ÁBRA

2) Egy másik fontos kutatási eredménye – a könyvnek és más elkötelezett hívő kutatásoknak.

Ha hívő lányokat a mélyen hívő közösségek megerősítik abban, hogy ne adjanak a testükből: azaz a kisebb szexuális élményektől is tartózkodjanak – a fiúk 90-95%-a megtér, elkezdi keresni a lány lelki erőforrását. És nagy arányban a közös hitben való össze-érés alapozza meg a jövendő házasságot.

III. Hogyan lehet értelmesen, a fiatalok nyelvén beszélni a kérdésekről?

A gyermekeket és fiatalokat segíteni kell, a lélektan, a pedagógia és a didaktika mai eredményeit felhasználva testi, erkölcsi és értelmi képességeik harmonikus fejlődésében.” “Kapják meg életkoruknak megfelelő pozitív és bölcs szexuális nevelést is.” (A keresztény nevelésről szóló zsinati dokumentum 1. pont)

a) A csoportos beszélgetés – A könyvben alkalmazott modell szerint a téma megközelítésének alapvető eszköze a csoportos beszélgetés.

A nemiségről, szexualitásról való beszélgetés egyik első problémája valóban az, hogy a téma kényes: a serdülő elkezd feszengeni, ha erről beszélünk, és a szülő vagy a hitoktató hasonlóképpen.

A könyvben alkalmazott modell szerint a téma megközelítésének alapvető eszköze a csoportos beszélgetés. Ez sok kérdést megold.

Feloldja a téma intimitásával kapcsolatos feszültséget a beszélgetőben és előadóban egyaránt.

Tájékoztatást nyújt, irányt mutat a hittan vezetőjének, honnan induljon el: hiszen a témáról azért is nehéz beszélni, mert a serdülők és fiatalok ezzel kapcsolatos kérdései állandóan változnak; egy legutóbbi esemény vagy tv film új és új kérdéseket vethet fel. A csoportos beszélgetések segítségével kiderül, hogy most mi érdekli a csoportot.

Eszköze annak, hogy a fiatalok maguk lássanak be, és maguk fogalmazzanak meg olyan következtetéseket, amelyeket másoktól, külső tiltásként vagy parancsként aligha fogadnának el.

Nb. A fiatalok között végzett felmérések mutatják, hogy (meglepően) a fiatalok lelkében élnek a helyes ideálok a házasságról-családról… Ezért képesek maguktól jó válaszokat adni a témában felvetett alapvető kérdésekre.

A beszélgetésnek, illetve beszélgetési eredmények megosztásának norma-képző ereje van. A fiataloknak pedig nagy szükségük van arra, hogy a másként gondolkozó világban megtapasztalják: nemcsak egyedül ők értenek egyet az Evangélium és a humánum éppen elhangzott elveivel, hanem társaik is!

A hittant vezető tehát – ha a csoportos beszélgetést alkalmazza – azzal a nyugalommal készülhet a találkozókra, hogy annak beindítója és tartópillére a csoportos beszélgetés. És arra fog épülni az egész óra.

A csoportos beszélgetések témái egymásra épülnek

A tanmenetben, illetve a fejezetekben/találkozókon egymás után következő témáknak, illetve a csoportos beszélgetéseknek témái egymásra épülnek. Az 1. órán lezajlott beszélgetés közös eredményeire épül a 2. óra, majd az előzőkre a 3. óra, és így tovább. A hitoktató vezetésével minden órán markánsan összegezni kell a csoportban megbeszélteket (amint ezt a könyv bemutatja), és fel kell írni azokat a táblára: „Ezek a mai eredményeink!” – A következő órát azzal kezdjük, hogy ezeket az eredményeket ismét felírjuk a táblára; illetve valamelyik csoportjának feladatává tesszük, hogy ők foglalják össze az előző óra anyagát, s ezután ez kerüljön a táblára.

Ez az ismétlés fontos az emlékeztetés és a „bevésés” miatt is, de még inkább azért, hogy a jelenlevők érezzék, hogy olyan következtetésekre építünk, amelyeket ők maguk fogalmaztak meg.

A könyv eredeti terv szerint csak tankönyvnek kezdte írni a szerző, de közben kiderült, hogy megtartva az imént vázolt formát, izgalmas olvasókönyvvé is válhat. Ezt aztán a megjelenést követő visszajelzések igazolták.

b) Lássuk a három első óra csoport-beszélgetéseinek kérdésfelvetéseit és ezek logikáját:

Pl. 1. óra: Mitől jó és mitől rossz egy házasság

Nb. Amint jeleztük, a felmérések szerint is, és évtizedes tapasztalataink szerint is, a fiatalokban élnek az alap-ideálok… Ezért képesek jó válaszokat adni: – Mitől jó a házasság? Válaszaik sematikusan a következők: Ha van egyetértés, béke, párbeszéd – Rossz házasság? – ha feszültségek vannak, nem tudnak beszélgetni, megbocsátani stb. stb. A hitoktató feladata, hogy jól foglalja össze válaszaikat, úgy hogy a téma továbbvitelére alkalmas legyen. (A jó válaszok szerepelnek a könyvben és a hitoktatók segédfüzetében!) Nb. Segédfüzet hitoktatóknak… (Felmutatni!)

2. óra: Miért válik jóvá, és hogyan válik rosszá egy házasság? – nem ismerték meg egymást… nem tudnak saját véleményükről lemondani… Stb: A hitoktató összefoglaló eredménye: Érett életkor, érett személyiség, érett kapcsolat…

3. óra: Mikor rossz és mikor jó egy házassági felkészülés? Ismét átbeszélgetik, sok jó szempontot mondanak, kimondják saját kérdéseiket… A hitoktató összefoglaló eredménye: Érett életkor, érett személyiség, érett kapcsolat…

Az itt vázolt alaptémáknak széleskörű átbeszélgetésére, és sok kérdés megválaszolására kerül sor minden órán.

A könyv első óráinak kérdése – ami a fiatalokat nagyon érdekli: Miért megy tönkre annyi házasság?- és a cél, hogy ők belássák: az érett, tiszta felkészülés megalapozhatja ma is az érett kapcsolatot és házasságot.

c) A fiatalok számára fontos, hogy a témát ne csak megértsék, hanem maguk is el tudják mondani… Célzottan úgy van fogalmazva az anyag – hogy válaszolni tudjanak a nekik feltett kérdésekre is.

Idézem az első három óra összefoglalását:

1.A csoportbeszélgetés eredménye ez volt: A jó házassági felkészülés feltétele: érett életkor, érett személyiség, érett kapcsolat. Ebből következett, hogy a testi-erotikus közeledések helye a házasságban (az érett egymásnak adottságban) van. Ezt világítja meg a szerelem lélektana és hormonológiája is.

2.A lélektan azt mondja: A szerelem erős érzelmi-ösztönös fellobbanással jár. Házasság előtt tartózkodni kell tehát az ösztönélmények fokozásától (ami nemcsak a nagyobb erotikus közeledések által jöhet létre, hanem a kisebb közeledésekben is), hogy az embernek megmaradjon az értelmi-akarati „ereje”: és képes legyen várni, míg személyisége beérik, illetve a kapcsolata érett lesz. Így tudja két ember kölcsönösen megismerni egymást. (Esetleg 4-5 ábra)

3.Beszélgetések során általában nincs kéznél tábla, s ilyenkor a kezemmel „mutogatom” el azt, amiről itt beszéltünk, és a jelenlevők megértik. Tanuljátok meg ti is ezt, jól használható. (könyvben meg található a kezekkel való bemutatás 74 old.)

a) A két kezemmel mutatom, hogy két emberben a szerelem során kétféle vonzódás jelentkezik: a testi, azaz ösztönös/szerelmi (ezt jelezzék a hüvelykujjaim), és a személyes kapcsolat iránti (ezt jelezzék a mutatóujjak). – Ha a két test elkezd közeledni egymás felé (hüvelykujjak), a közeledés által megnövekedik az érzelmi, szexuális feszültség, és lecsökken a személyes kapcsolatépítés iránti vágy (amit mutatóujjak visszahúzása jelez).

b) Ha viszont a testi kapcsolatban megtartóztatóak vagyunk (a hüvelykujjak visszahúzásával jelzem), akkor a személyes kapcsolatépítésre tudom fordítani energiáimat, amely megalapozza az érett kapcsolatot és megfelelő esetben a házasságot.

Ugyanezt mondja el még konrétabban a hormonológia.

4) Hormonológia – A téma és a könyv egy nagy csattanója a szerelem-szexualitás hormonológiai működésének bemutatása… Gloviczki Eszter

IV. A meggyőzés alapot vet. De önmagában nem tud kitartani.

Arról beszéltünk, hogy a témáról úgy kell beszélnünk fiataloknak – hogy az értelmes legyen, hogy maguk jöjjenek rá az eredményekre. – De ez csak az első lépés.

Mi a teendőnk – hogy az előadásokat követő időre is meg tudjuk erősíteni fiataljainkat a keresztény elvekben, életformában…

1. Társadalmi háttér: A könyv nemcsak a nemiség kérdéseire vezet rá – hanem bemutatja a társadalmi hátteret – amelyben a fiatal él, és amellyel alkalmasint szembe kell szállnia…

Fogyasztói társadalom bemutatása, veszélye, kezelése

Szexuális forradalom bemutatása… Filmekkel, internet témákkal szembesülés… kezelés..

Az ember és a fiatal legerősebb meghatározója a társadalmi erőtér. Szembe kell fordulniuk… Erre kell megtanítani őket!

2. Életre nevelés: „A szeretetre, önátadásra nevelés, elengedhetetlen feltétele, hogy (a nevelők) világos és okos nemi nevelést tudjanak adni. Egy olyan kultúrával szemben, amely nem lát mást a nemiségben, mint a gyönyörvágy kielégülését, a nevelői szolgálatnak a személyes nemi kultúrára kell támaszkodnia. A nemiség… úgy mutatja meg, hogy az előreviszi az embert a szeretetben való önátadás felé.” (Familiaris Consortio 73)

A könyv minden fejezete élet-gyakorlatokkal fejeződik be… Minden napos ima. Minden napos döntés. Bocsánatkérés, nehéz ember szeretete stb… Ez útmutató a nevelés számára.

c) Szülők felkészítése – Szülőkkel megismertetni a KÖNYVET!!!

A szülők legsúlyosabb kötelessége gyermekeik erkölcsi és nemi nevelése” (Familiaris Consortio 37, Egyházi Törvénykönyv 1136.k.). – A lelkipásztorok kötelessége gondoskodni, hogy a házassággal kapcsolatos ismereteket átadják a gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek (Egyházi Törvénykönyv 1063.k). „Az egyház leginkább az ifjak felé fordul, akik a házasság előtt állnak” (Familiaris Consortio 1).

Szülőkkel való beszélgetés az előadássorozat előtt. A szülőkkel meg kell értetni, miről beszélünk, és mi a jelentősége. Közöttük is vannak sérültek, nekik is segítségre van szükségük. Rendkívül hálásak, és megdöbbenve látják be, hogy milyen kár, hogy őket fiatalon ilyenre nem tanították.

c) Fiatal házasok, fiatalok – tanúságtevők. Szerepelnek a könyvben is. Meghívni őket, vagy mozgalmakat, ha fiatal pár nincs

d) Alapfeladat volna: kötelező tantárggyá tenni minden katolikus iskolában… És a kisebb korosztályokban is, nemcsak a serdülés korában.


Befejezés:
Reményről XVI Benedek

Könyvünk is a jézusi és mélyen emberi igazságok bátor hirdetésére hív, e nagyon „támadott” területen. Sokan megkérdezik: van-e remény, hogy e kérdésekről szavunkat megfogadják? „A remény első lényeges iskolája az imádság.” – mondja XVI Benedek pápa a reményről szóló enciklikájában. – Az imádság általa válunk alkalmassá a remény hirdetésére. (vö. Spe Salvi 33-34)

Minden ember lelke mélyén, minden korban ott sóhajtozik a teljes tisztaság, a végtelen igazság utáni vágy. Ennek valóságát és reményét újra és újra fel kell élesztenünk magunkban, hogy el merjünk indulni Jézus erejéből az úton, amelyen hamisítatlanul és megalkuvás nélkül hirdetjük Jézus üzenetét, amely az ember és a társadalom életre keltésének üzenete is (Spe Salvi 30. 32).

Azoknak, akik az evangélium igazságait továbbadni hivatottak, maguknak is minden korban dönteniük kell. „Minden nemzedék új kezdet… – A szabadságnak meggyőződésre van szüksége; meggyőződés pedig nem születik magától, hanem közösségileg mindig újra meg kell teremteni.” (Spe Salvi 24) – „A dolgok helyes rendjéért folytatott küzdelem minden nemzedéknek hozzá kell adnia a magáét.” (Spe Salvi 26)

1 Vö. Ifjúság2008 18-19. old. Vö: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16426

4 Vö. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. A 2. javított kiadás szerkesztője Spéder Zsolt. Bp., Osiris, 2006. 415-420. A műben gazdag, nemzetközi irodalmi hivatkozások találhatók. Vö. Tárkányi Ákos (a KSH munkatársa): A családok helyzete a mai világban és a magyar társadalomban. Kézirat. 2005. http://nepesedes.hu/drupal/files/Tarkanyi;

5 Az idézett források mellett lásd: Kopp Mária, Új Ember 2010. II. 28