V.oszt. hit és erkölcstan Tanmenet pótlás

1. Játékos ismerkedés… Kik jártak közületek egy osztályba? Egymás bemutatása

Lehetett választani: Volt közületek, aki maga kérte, hogy hittanra járjon. Miért?

Szüleid választottak? Miért választották?

Házi feladat: Mi az erkölcstan? Ki az erkölcsös, erkölcstelen? – Tisztázzuk az „erkölcs” fogalmát, házi feladatnak pedig a kérdés: Mikor vagyunk jók? Figyeljük magunkat, egymást.! Gyűjtsünk konkrét példákat a héten!

Vagy: Gyakoroljuk jövő óráig: Minden nap egyszer szerezzünk örömet valakinek. Jövő órán megbeszéljük hogy sikerült…

2. óra. Miről fogunk tanulni?

Mi az erkölcstan? Ki az erkölcsös- ki az erkölcstelen? Az emberi becsületességről, jóságról, igazságosságról tanít, ennek feladatairól – iskolában, otthon, a világban…

Nemzeti alaptanterv szavai szerint (( http://www.mszoe.hu/index.php… 1-4 oszt. bevezető))

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll – testi, szellemi és lelki értelemben. … erkölcstan a személy egyediségét és méltóságát helyezi a középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az ember minden fontos viszonyulását – önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a világhoz.

Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése… Segítségükre van a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat kezelésében. ,,, felelős magatartásnak az empátia, a másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való törődés, a szolidaritás képességének erősítése.”

Mit tanít a hit és erkölcstan? A hit- és erkölcstan hasonló, mint az erkölcstan… de …

Mi a hit?

Vagy: Az előző órai házi feladatból kiindulva eljutunk a jó és a rossz közötti különbség felismeréséig a lelkiismeret segítségével, és a lelkiismeret eredete vezet el minket a Végtelen Bölcsességhez.

Házi feladat: Hallgassunk a lelkiismeretünk szavára + érdeklődjenek szüleik, nagyszüleik hitével , templommal kapcsolatos élményeiről!

Vagy: Aki felismeri, hogy a világ nemcsak anyag, hanem egy Végtelen Bölcsesség teremtette… Felismeri, hogy az ember több mint az állat: nemcsak anyag: lelke van… Lelke- lelkiismerete az Örök Jóság, Igazság felé vezeti… Jézus volt a jóság, becsületesség, szeretet legnagyobb tanítója. Róla ír a Biblia, Szentírás…

Házi feladat: folytassuk előző hét feladatát: minden nap dicsérj meg valakit!

3. óra Kérdés: ki katolikus közöttetek?

Miért iratkoztál, vagy írattak be katolikus hittanra? Mit jelent, hogy katolikus vagy?

(Hitoktató: Nézz utána, mi a különbség a katolikus és a protestáns hit-felfogás között: Vö. Tomka F: Találkozás a kereszténységgel, 35. fej függelék. Erre egész évben szükség lehet!!)

A Katolikus vallás a világ legnagyobb vallása. – Szoros rokonságban van minden keresztény vallással: reformátusokkal, evangélikusokkal.

A katolikusokat római katolikusoknak is hívjuk: földi vezetőjük a római pápa – Igazi vezetőjük Jézus Krisztus. A katolikusok összetartoznak hitükben. Egy nagy család.

Házi feladat: Katolikus templom meglátogatása…??? (Meg kell jól tervezni, hogyan?)

4. Van-e Isten?

Ki hiszi, hogy van isten? Ki bizonytalan? Ki nem hiszi?

Kinek hisz egyik szülője, vagy mindkét szülője?

Lehet-e eszünkkel igazolni, hogy kell lenni Istennek?

A világban csodálatos nagy rend van… Mondjunk rá példákat…

Lehet e rend magától? Csak ki tud rendet „csinálni”? És ki tud nagy rendet csinálni?

Rendet csak értelmes valaki „csinálhat”. A világban végtelenül nagy rend van. Ezt csak egy végtelenül értelmes valaki hozhatta létre, aki hatalmasabb, mint a világ. Ő Isten…

Feladat: Hol találsz rendet a világban? Hol tanulsz-tanultál ilyen rendről? Hol találsz olyan rendet, amellyel minden nap, vagy minden órában találkozunk, és észre sem vesszük? Írjátok fel.

Hitoktató feladata: Osszuk fel csoportokra az osztályt… A csoportok versenyezzenek: jövő óráig melyik csoportnak sikerült több helyen rendet találni a világban.

5. Isten hatalom? Vagy Isten szeretet? Jézusban Isten a földre jött, szeretetből

Isten-képek… Félelem Istentől… Példák: Pogány elképzelések…

Jézus Krisztus a földre testesült Isten. Arról beszél, hogy Isten a Szeretet…

Milyen rosszaságot szoktak osztályodban elkövetni?

Milyen jóságot teszel te, vagy szoktak tenni mások?

Ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? (Lelkiismeret? Szüleink?)

Hallottad már, hogy a lelkiismereted figyelmeztet, hogy „ne tedd”? Volt, hogy engedelmeskedtél? Előfordult, hogy nem engedelmeskedtél?

Már a lelkiismeretet is a Jó Isten oltotta belénk. De az emberek elbizonytalanodtak… Sok gonoszat tettek a világban, Jézus születése előtt: pl. gyermekeket áldoztak bálványoknak stb.

Jézus a földre jött Isten. Lehetséges, hogy a végtelen Isten láthatóvá legyen? – hogy emberré legyen? Egyik vallás sem merte hinni ezt. De Jézusban megvalósult. A világot teremtő végtelen Isten emberi formát vett, hogy közénk jöjjön, hogy megtanítson bennünket helyesen (erkölcsösen!) élni: szeretetben élni.

Jézus arról a szeretetről tanít, amelyet a lelkiismeretünkben is érzünk, de néha nem tesszük meg…

Kérdés? Ki látott már feszületet? Kiknek a lakásában is van feszület, vagy ilyen szentkép?

Mit jelent, hogy Jézust a kereszten ábrázoljuk? Lássunk egy feszületet: Jézus titokzatosan magára vállalta a világban levő rosszat… Mint a mesében: édesanya átvállalja gyermeke betegségét, és belehal. Jézus meghalt értünk a kereszten. De feltámadt: legyőzte a halált: Megmutatta, hogy Isten szeretete legyőzi a rosszat.

Feladat: Lelkiismereted szavában Isten szavát, Jézus szavát hallod. Arra hív: tedd a jót, kerüld a rosszat. Ez az erkölcs. Ezt Jézus igazolja. –

A héten, ha édesanyád kér valamire: Mondj igent!

6. Imádság…

Ki imádkozott már? Ki nem imádkozott még? Ki szokott gyakran (minden nap) imádkozni?

Volt már, hogy örültél, amikor imádkoztál? Miért?

Mit jelent az imádság? – Miért jó az imádság?

A világtörténelem minden népe imádkozott… Pl. Bálványimádás… Csillagok, Nap imádása… A Végtelen Hatalom imádása. – Milyen a keresztény imádság?

Kicsoda is Isten? Mit mondtunk róla? Mekkora a világmindenség? A csillagvilágok?

Képzeld el: hogy a végtelen hatalom, Értelem, Erő megjelenik… megremegnénk.

S ha ő a végtelen szeretet… Minden imában Rá gondolunk, elé állunk…

Éneklő imádság: ???? Énekeljük:

Gyakoroljuk: Tartsunk kicsi csendet…

Mikor imádkozunk? Este… Köszönöm… Bocsáss meg…

Reggel: Jelen vagy… A Te szereteteddel indulok…

Feladat: Próbáljuk gyakorolni az esti imát…

((A tanterv nagy kérdése: milyen sebességgel fogják fel a gyermekek a titkokat, sejtik meg az imát. A hitoktató ennek értelmében folytassa. Minden órán állandó házi feladat legyen: a szeretet és az ima…))

7. Jézus. Mit tudsz Jézusról? (Hitoktató: Olvasd el Találkozás a kereszténységgel 12. f.)

Jézus életének történeti keretei (Székely János: A könyvek könyve. SZIT. 22. f. csak a lényege)

Római birodalom… Izrael… Zsidók várták a Messiást…

Élt igazán Jézus? Vajon mi igazolja? Mi igazolja, hogy István király élt? Pl. a történelem könyvek. Ásatások. Jézust is igazolják a korabeli történetírók… És az ásatások.

Hol született Jézus? Hol halt meg? Mikor ünnepeljük születését?

Hitoktató: Mutass képeket: a mai Jeruzsálemről, Betlehemről. Ásatásokról, amelyek igazolják, hogy Jézus itt született, halt meg.

8. Jézust Istennek tartották? – Történet: első keresztényüldözések óta – meghaltak azért, mert csak Jézust vallották Istennek. Ők Jézus kortársai voltak. Kép: Colosszeum, Katakombák.

Jézus a földre jött Isten: Isten Fia. A nem keresztények is imádják Istent. Mi Jézusban imádjuk Istent. Jézus a földről visszatért Istenhez: Ő a Végtelen Isten egyszerre – és titokzatosan van emberi alakja is:

Elhatározás: a) Jézus azért jött, hogy szeretetet hozzon a földre. Te azért ismerkedsz vele, hogy szeretetet vigyél családodba, iskoládba: Minden nap szerezz örömet… pl. ajándékozz valamit osztálytársaidnak… Mondj igent szüleidnek

Imában gondolj Jézusra. (Beszélgessünk erről, hogy imádkozunk Jézushoz)

9. Rátérhetünk Rédly Elemér: Elsőáldozók Könyve (SZIT) c. kötetére, amely a hittel való ismerkedés számára is használható… A fejezetek lényegét vegyük… Mindig váltsuk szeretet tettekre a mondottakat…

Hitoktató nagy feladata az év során, hogyan lehet a templommal (misével?) való egy-egy kapcsolatra elvezetni őket…

Mostanában szülői értekezletet kell tartani: felvenni a kapcsolatot a szülőkkel.

A hittan akkor válik életté a gyermekekben, ha közösséghez tartoznak!

Liturgikus év közismert eseményeit belevenni az anyagba: ünnep és mondanivalója!

Halottak napja – Mindenszentek

Advent

Karácsony

Nagyböjt

Husvét