A közösség teológiája

II. János Pál pára írja, amikor a 3. évezred egyházáról elmélkedik, hogy az egyház legfontosabb küldetése, első lelkipásztori feladata az új évezredben, hogy közösségei élő, testvéri közösségekké váljanak: közösségekké, amelyben a keresztények és a keresők otthonra, családra találhatnak, illetve amelyek valóban Isten szeretetének szentségei (vö. LG 1), Isten jelenlétének jelei és hordozói (NMI 42-43).

Gondolkozzunk el a „krisztusi” közösség titkán!

A) A Szentírás és az egyház a krisztusi közösségről

A Szentírás a krisztusi közösségnek két olyan új jegyét adja meg, amelyek döntően megkülönböztetik azt az egyéb közösségektől. (Az alábbiakban szándékosan teszünk különbséget a krisztusi közösség” és a keresztény közösség” fogalma között. Mert sok közösség nevezi magát keresztény közösségnek anélkül, hogy azokkal az alapvető tulajdonságokkal rendelkeznék, amelyeket Krisztus az ő közösségei jellemzőjének tartott.)

Jézus azt mondta, hogyha közösségének tagjai egyek lesznek Istenben, ebből megismeri a világ, hogy Jézust az Atya küldte (Jn 17,23): A krisztusi közösség Isten szeretetének, a Szentháromság egységének, Jézus jelenlétének jele a világban. – Jézus még az Eukarisztiáról sem ígérte azt, hogy abban a világ felismeri őt és a Szentháromságot, csupán az Istenben eggyé vált közösségről.

A krisztusi közösség szentségi valóság (vö. LG 1), mert egy külső cselekedet – a tagok kölcsönös szeretete – által maga Krisztus jelenik meg a benne: „ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20). Az egyház, illetve a krisztusi közösség azért tud Isten jele lenni, mert jelen van benne Krisztus.

A krisztusi jelenlét tudata a keresztény közösségekben változó volt a történelem folyamán. Az ősegyházban, az atyák korában központi szerepe volt a keresztények életében ennek a meggyőződésnek.

Origenész, Tertulliánusz, Cesareai Eusebiosz, Aranyszájú Szent János, Alexandriai Szent Cirill, Szent Atanáz, Nazianzi Szent Gergely stb. ismételten írnak a keresztény közösség titkáról, erőforrásairól – aki maga a hívek között megjelenő Krisztus. Hasonlóan ír Nagy Szent Vazul a szerzetességre vonatkozóan. Szabályzatának egyik visszatérő gondolata az – amellyel a szerzetesség lényegét, a szerzetesi élet különböző pontjait megvilágítja -, hogy Jézus ott van a nevében összejöttek közösségében1.

A későbbi korok tudatában és teológiájában olykor feledésbe ment, hogy Krisztus megjelenhet a közösségben. A II. Vatikáni Zsinat, amint sok kérdésben, ebben is visszatért a Szentíráshoz és az ősegyház tapasztalatához, és újra azok szellemében beszélt a közösségről. II János Pál pápa szinte minden nyilatkozatában foglalkozott ezzel a témával.

A zsinat fontosnak tartotta különböző rendelkezésekben beszélni a keresztény közösség jelentőségéről. Ismételten szólt arról – a Mt 18,20-at idézve -, hogy a keresztény közösség természetfeletti valóság, és éltetője a benne megjelenő Krisztus (pl. SC 7; UR 8; PC 15; AA 18 stb.). Arról is ismételten beszélt, hogy az egyház termékenységének forrásai a krisztusi közösségek lehetnek (pl. AA 9, 10, 11, 17, 18, 30; PR 6, 8; AG 15 stb.), illetve hogy az egyház éppen ilyen krisztusi-közösségi voltában lesz „az Istennel való bensőséges egyesülés jele” és az új reménység forrása az egész emberiség számára: Az egyháznak, ill. a keresztény közösségnek egysége az a jel és „az az erő, amit bevethet a mai emberi társadalomba” (Egyház a mai világban 42.). Ezt követően szinte minden Püspöki Szinódus és római lelkipásztori jellegű dokumentum fontosnak tartotta ugyanezt hangsúlyozni – sajátos témakörének megfelelően (akár a hitoktatásról, a családról, a világiak küldetéséről vagy a papságról-papnevelésről szólt. Vö. OICA, CT, DCG, FC, CL, NMI stb.)

Napjaink teológiájának valóban egyik központi témájává vált a közösség, a communio.

A mondottak után mindenekelőtt két kérdésre kell válaszolnunk: 1. Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy Jézus valóban megjelenhessen egy közösségben; hogy ezáltal a közösség mintegy szentséggé: jellé, megtérések elindítójává lehessen; azaz mikor valósul meg a krisztusi közösség. 2. Második kérdésünk az előzőből következik: melyek a krisztusi közösség törvényei.

B) Mikor valósul meg a krisztusi közösség?

A Szentírás arról ír, hogy Jézus jelen van a nevében összegyűltek között, és hogy egységük által a világ felismeri majd az Atyát. Ennek az ígéretnek megvalósulásáról mind az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,47; 4,33; 5,14 stb.), mind az első keresztény századok történelme – illetve azóta is egyes keresztény közösségek léte és hatása tanúskodik. De mi az oka annak, hogy míg egyes közösségekben működik ez a titok, más keresztény közösségben semmi nyomát nem tapasztaljuk a jézusi ígéret teljesedésének? Illetve mi a feltétele, hogy a valódi jézusi közösség megvalósuljon?

1. Mit mond a Szentírás a krisztusi közösség feltételeiről?

A jézusi alapító szavak két szempontot említenek, mint a krisztusi közösség kegyelmi létrejöttének feltételét: 1. hogy akik összejönnek, legyenek egyek Istenben („Legyenek egy mibennünk” Jn 17,21), 2. és hogy Jézus „nevében” jöjjenek össze (Mt 18,20).

Kik „egyek” Istenben? – Jézus a hívek egységének ideális megvalósulását a Szentháromság egységéhez hasonlítja: „Legyenek mindnyájan egy, amint te Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is egy mibennünk„ (Jn 17,21) – mondja. De hogyan lehet a Szentháromság egységét bármilyen (analóg) értelemben megközelíteni? A Szentháromság belső életének titka az „adás”, a szeretet. Krisztus földi életében a szentháromságos élet titkára tanította az embereket és azt mondta, aki ennek megfelelően él – aki szeretetben él -, az Istenben él és Isten él benne (vö. Jn 14,23; Jn 4,16). Így a szentháromságos életforma az embereket is elvezeti az egység felé. Minél teljesebben él két emberben ugyanaz az egy Isten, annál tejesebben egyek Istenben, annál jobban megvalósul Jézus vágya: „legyenek ők egy mibennünk”. És annál inkább válhat valóra, hogy ebből a természetfeletti egységből a világ felismeri az Atyát.

Kik jönnek össze Jézus „nevében”? – Az egyházatyák ismételten felteszik a kérdést, mi a feltétele, hogy Jézus valóságosan jelen legyen egy közösségben. Válaszaikat összefoglalja Aranyszájú Szent János: A keresztények sokszor összejönnek, de „ritkán jönnek össze Jézus nevében” – írja. Jézus nevében összejönni azt jelenti, hogy Jézus lelkülete van bennünk, azaz úgy próbáljuk szeretni Istent és embertársainkat, ahogyan Jézus szeretett. A jézusi emberszeretet alaptörvényét ő maga fogalmazta meg: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Ha ebben a szeretetben jövünk össze, akkor Jézus ott lesz a közösségben.2

A mondottakból következik, hogy a krisztusi közösség létrejöttének konkrét feltételei vannak: a lelki egység – az életet is odaadni kész krisztusi szeretet. S nyilván ez az oka, hogy sok keresztényből álló közösség nem termi meg azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus az általa elképzelt közösségeknek megígért.

2. Miért nem válik sok keresztény közösség krisztusi közösséggé?

Mikor szoktunk egy közösséget „keresztény” közösségnek nevezni? – Ha tagjai – vagy legalábbis azok egy része – hisznek Istenben, Krisztusban, az egyházban és ha a közösség létrejöttében vagy létében meghatározó szerepe van kereszténységüknek. Más szóval, ha a közösség célja valamiképpen keresztény cél: „keresztény együttlét”, lelki-vallási elmélyülés, apostoli-lelkipásztori munka stb. A krisztusi közösség sajátos titka, hogy a közösségben megjelenhet Krisztus és így ő maga lesz a közösség természetfeletti céljának megvalósítója, megtérések elindítója stb.

Annak, hogy egy keresztény célokkal elinduló közösség végül is nem válik krisztusi közösséggé – nem válik jellé, a megtérések elindítójává – egy alapvető dilemma az oka: A legtöbb keresztény közösség – mint minden természetes közösség – konkrét célt tűz maga elé (pl. közös apostolkodás, közös ima stb.) és nekilendül, hogy e célt elérje. A célért való munkálkodás közben sokféle emberi eszközt felhasznál, de – ha külön nem tudatosítja – elfelejtheti, hogy a krisztusi cél nem érhető el csupán természetes eszközökkel. Minél nagyobb mértékben a konkrét cél határozza meg a közösség létét, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a közösség tagjai között a célért való munkálkodás közben előbb-utóbb véleménykülönbségek lépnek föl, feszültségek, szakadások támadnak: hiszen a célt és a célhoz vezető utat különbözőképpen el lehet képzelni. És ha a feszültségek szeretetlenséget szülnek, a közösség – egy vallásos célon való vitatkozás közben – megszűnik szeretetközösséggé lenni, következőleg nem tud már Isten jelen lenni. – Vagyis lehetséges az, hogy egy vallásos közösség (vagy akár egy szerzetesrend) tagjai a legszentebb apostoli vagy keresztény célért jöttek össze, és még sincs közöttük Jézus. Mert elfelejtették, hogy nem az általuk kitűzött cél a legfontosabb, hanem a Jézus által kitűzött cél: – hogy ők egyek legyenek és Jézus közöttük lehessen.

Az első századok keresztény közösségei vonzottak, Isten jelei voltak a világban. Hasonlóan vonzó jelek voltak az egyháztörténelem folyamán egyes szerzetesi közösségek. Azért voltak jelek, mert minden feszültség ellenére mégis az volt jellemzőbb rájuk, hogy egyek voltak Jézusban; mert arról lehetett megismerni őket, hogy „hogyan szeretik egymást”; mert – ahogyan az Apostolok Cselekedetei írja – tagjaiknak „egy volt szívük-lelkük” (ApCsel 4,32). Így Jézus ott volt közöttük és Ő maga tett tanúságot az Atyáról.

A keresztény közösség titka és kérdése tehát: Jézus jelenléte. De akkor a közösségeknek le kell vonniuk ennek a valóságnak konkrét következményeit.

C) A krisztusi közösség újszerű szabályai

1. A krisztusi közösség legfőbb célja – Jézus jelenléte

Ha egy közösség tagjai megértették, hogy Jézus megjelenhet közösségükben, akkor – legyen bármilyen egyéb sajátos céljuk – fontosabb nem lehet, minthogy Krisztus közöttük legyen. Hiszen ha hisznek Krisztus valóságában, akkor vágyniuk kell jelenlétére. S akkor biztosak lehetnek, hogy minden más céljukat éppen azáltal tudják majd legtökéletesebben elérni, ha Krisztus jelen van közöttük.

Ha apostoli célt tűztek maguk elé, ha embereket akarnak elvezetni Krisztushoz, tudniuk kell, hogy a világ a közösség egysége, illetve a közösségben jelenlévő Krisztus által jut el majd Jézushoz („erről ismernek meg benneteket”).

Ha a teológiai ismeretekben vagy az imádságban akarnak elmélyülni, tudhatják, hogy ezekbe senki sem tudja úgy bevezetni őket, mint maga Krisztus – ha közöttük van.

Ha egyszerűen csak keresztény testvéri közösségként akarnak együtt lenni, mert krisztusi békére, szeretetre vágynak – biztosak lehetnek, hogy az igazi testvéri közösség soha nem valósulhat meg jobban, mint a közöttük megjelenő Krisztus által.

2. A krisztusi közösség törvényei

Ha egy közösség tagjai megértették, hogy Jézus megjelenhet közösségükben, akkor ez a felismerés fogja meghatározni a közösség életműködését, törvényszerűségeit és szociológiai szerkezetét egyaránt.

a) A közösség belső törvényei

Ajándékozó magatartás – Ha a közösség elsődleges célja a lelki egység és Krisztus jelenléte – Krisztus pedig a szeretet által jelenik meg -, akkor a közösség tagjait nem a másiktól való elvárás motiválja, hanem kialakul bennük az ajándékozás magatartása. Mert megsejtik – amit az Egyház a mai világban c. konstitúció is megfogalmaz – hogy egy közösség tagjai csak akkor lehetnek egyek Istenben, és hogy „az ember csak akkor találhat teljesen magára, ha őszintén ajándékul adja önmagát” (24. pont; vö. 38. pont).

A szeretet több, mint az én igazságom” – Ha a közösség elsődleges célja a lelki egység, akkor a közösség tagjainak törvénye nem a szubjektív igazság, (az „én igazságom”) lesz, hanem a szeretet. Ez azt jelenti, hogy a tagok képesek lesznek arra, hogy szükség esetén – az egyetértés fenntartásának kedvéért – lemondjanak saját akaratukról, mert tudják, hogy

a szeretet több, mint az én igazságom,

az egység értékesebb, mint az én okosságom”.

Hiszen a szeretet és a lelki egység által maga Jézus jelenik meg a közösségben, s a közösség eredményes életének Ő a legnagyobb biztosítéka. Ezért mondhatja Szent Pál a keresztény közösség tagjainak, hogy saját igazságuk védelmezése helyett az egység fenntartásának kedvéért inkább viseljék el az igazságtalanságot, inkább tűrjék el a károsodást” (1 Kor 6,7; vö. Fil 2,2; 1 Kor 1,10; Ef 4,2; Lk 6,27; Mt 26,53 stb.).

A kereszt titka – Ha a közösség tagjai készek arra, hogy ne maguk, hanem a mások javát keressék, ha készek arra, hogy lemondjanak mások kedvéért saját akaratukról, akkor szükségképpen találkoznak a kereszt titkával. De éppen a keresztre feszített Krisztusban találják meg erőforrásukat és életformájuk biztosítékát. Az akaratáról a halálig lemondani kész Krisztus erejében lesznek képesek arra, hogy a hétköznapok kis eseményeiben lemondjanak saját elképzeléseikről mások kedvéért – és tegyék ezt a szeretet szabadságában (PO 15; GS 38). És a keresztre feszített Jézus lesz biztosítékuk is, hogy Ő – aki jelen van közösségükben – e kis meghalások által is elvezeti a közösséget a feltámadásra, és diadalra viszi az objektív igazságot, amelynek abszolút érvényesítéséről most szeretetből talán le kellett mondaniuk.

b) A közösség személyessége

Célja nem tárgyi cél”, hanem Krisztus személye.- A közösségek mindig valamilyen célra irányulnak. Ez a cél tartja össze a tagokat, teremti meg a kapcsolatot közöttük. A természetes közösségeket egy megfogható tárgyi” cél tartja össze. A közösség tagjai azért jöttek össze, mert valamilyen „tárgyi” céljukat közösségben jobban el tudják érni, mint egyedül.

A krisztusi közösség tagjai is közös célra irányulnak, a közös cél tartja össze őket, az teremti meg a kapcsolatot közöttük. A krisztusi közösség azonban azért lényegileg új minőségű, mert célja nem egy tárgyi cél, hanem egy személy – Krisztus személye.

Vagyis a tagok nem egy tárgyias célra irányulnak – legyen az akár egy szent cél, pl. a hittan, az apostolkodás vagy a közös ima -, hanem magára Krisztusra. A személyek nem „rendelődnek alá” valamiféle tárgyi célnak -, hanem maga Krisztus személyes jelenléte, illetve a jelenlét biztosítására való törekvés a személyes szeretet által. A személyek között nem a tárgyi cél a közvetítő (legyen az bármilyen szent cél, amint imént láttuk), hanem Krisztus személye. – A keresztény közösség tehát szociológiailag is egyedülálló módon lehetővé teszi a közösség személyessé válását .

A keresztény közösségben a testvéri szeretet nem melléktermék, hanem Krisztus jelenlétének, az elsődleges cél elérésének feltétele.

A legtöbb közösségben a személyes kapcsolat és szeretet elmélyülése valamiképpen a közös célért végzett munka mellékterméke, és többnyire csak hosszú idő múltán – az együttmunkálkodás élménye által – alakul ki. Még az apostolkodás vagy a közös ima is lehet egy közösség számára „tárgyi cél”. Azaz megtörténhet, hogy az együtt apostolkodók vagy imádkozók számára a társ csak az apostoli munka vagy a közös ima „eszköze” lesz. A közös cselekvés természetesen a krisztusi közösségben is hozzájárul a testvéri kapcsolatok elmélyüléséhez. De itt a testvéri szeretet kezdettől fogva feltétele a közösség krisztusi létének, funkcionálásának. A keresztény közösségnek tehát alapszabálya a személyes szeretet – a másikban élő szépség, a másikban jelenlévő Krisztus felfedezése és szeretete (az „amit egynek tettetek, nekem tettétek” szellemében). (II. János Pál írja a Redemptor Hominisban: az egyház útja – az ember; a keresztény ezen az „úton” juthat Istenhez – ha Istent, Jézust megtalálja az emberben.)

c) A közösség struktúrája

A tagok egyenlőek – Ha egy közösség célja az, hogy konkrét feladatokat teljesítsen, akkor egyes tagjai annál értékesebbek, minél használhatóbbak a feladatok megoldásában. Ellenben ha a keresztény közösség célja: Krisztus jelenléte a közösségben, s ennek feltétele csupán a kölcsönös szeretet, akkor a közösség tagjai között tényleges egyenlőség uralkodhat. Hiszen a szeretetre – Krisztusnak a közösségben „tartására” – mind képesek. A krisztusi közösség szemléletében írhatja Pál, hogy a lelki adományok vagy a megbízatások különfélék, de a test tagjai mind egyenlők. Mindegy, hogy ki milyen természetes vagy természetfeletti ajándékokkal rendelkezik, a fontos az, hogy mennyire szeret (1Kor 12,12-13,13). (A test tagjainak egyenlőségéről szóló tanítás elméletben ismerős a keresztény közösségekben, de gyakorlatilag olyan mértékben nem tudjuk azt komolyan venni, amilyen mértékben nem elsődleges célunk a kölcsönös szeretet, illetve az, hogy Krisztus jelen legyen közöttünk.)

A vezetők új helyzete – A közösség vezetői új szereppel rendelkeznek a közösségben. Egyrészt helyzetük biztonságosabbá válik, mint az egyéb közösségekben, másrészt mégis egyenlők maradnak a többi tagokkal. – Egy materiális célra irányuló közösségben a közösségvezető a cél sikeres végrehajtásáért felelős, és olyan mértékben nevezhető jó vezetőnek, amilyen mértékben el tudja vezetni a csoportot a materiális célhoz. Helyzete így a konkrét eredményességnek függvénye. Ha viszont a közösség első célja az, hogy az egység által Jézus legyen jelen közöttük, akkor a közösségvezető első feladata, hogy egységesítse, koordinálja a közösséget, illetve irányulási pont legyen annak tagjai számára. Így a közösségvezető helyzete újfajta stabilitást kap. Ugyanakkor az is tudatos benne, hogy ő nem több, mint a többiek, hiszen feladatának lényegi részét – az egységesítést – a krisztusi közösség bármely tagja meg tudná valósítani; hiszen a közösség más tagjai érettebb szeretetükkel esetleg nála is teljesebb mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy a központi cél – Krisztus közöttük való jelenléte – megvalósuljon.

d) A közösség tartóssága

Ami a feszültségeket, a közösség törékenységét illeti, erről már szóltunk. Ha egy közösség elsődleges célja egy materiális cél, akkor a célt illetően számos vitás kérdés merülhet fel, s ezek a közösség szétszakadását idézhetik elő. Ha viszont a közösség elsődleges célja Krisztus jelenléte, illetve a közösségben megvalósuló jézusi egység, akkor tartóssága egyedülálló biztosítékot kapott. Hiszen így mindenkinek elsődleges célja a kölcsönös szeretet lesz. Ezáltal elhárulnak a feszültségek.

A keresztény közösségekben lévő ellentétek, szakadások gyökere többnyire az, hogy a közösség tagjai nem a krisztusi közösség elsődleges céljára figyelnek, hanem egy másodlagos tárgyi célra, és azon különböznek össze. A szerzetesrendek szétszakadásának hátterében is gyakran ez az ok rejlik (ez utóbbi probléma ugyan olykor összetettebb és összefügghet a hivatások sokféleségével is).

D) Krisztus új templomai

A mai kor magányos embere közösségre vágyik. Azt a lelki biztonságot, amelyre az ember szomjazik, a krisztusi közösség adhatja meg.

Korunk lelkipásztorkodásának legnagyobb feladata a krisztusi közösségek kialakítása. E közösségek célja és jelentősége nem elsősorban az akció (noha természetesen ez is következik létükből), hanem az, hogy Krisztust jelenítik meg, hogy Isten jelei a világban. Kialakításuknak alapvető feltétele tehát, hogy tagjai mindenekelőtt elmélyüljenek a krisztusi életben.

Az egyház a világ végéig fejlődik a kinyilatkoztatott igazságok megértésében (DV 8). A történelem egyes korszakaiban új fény vetődik egy-egy isteni igazságra. – Amikor a XIII. század táján az egyházban új módon tudatosult Jézus valóságos jelenléte az Eukarisztiában, az Eukarisztia új kultusza indult meg világszerte. Új templomok, katedrálisok épültek, s a már meglévőknek is újszerű rendeltetésévé vált, hogy az Eukarisztikus Krisztussal való találkozást biztosítsák.

A II. Vatikáni Zsinat után az egyházban új módon tudatosult Jézusnak egy évszázadokon át kevésbé hangsúlyozott, de valóságos jelenléti formája: Jézus jelenléte a nevében összegyűltek közösségében (Mt 18,20). Korunk egyházának új – nem kézzel épített – templomokat kell emelnie Jézus számára az egyházi közösségek által. Csak ha ezek a nem kőből alkotott templomok megépülnek, akkor fognak újra megtelni ma üresedő kő-templomaink. – Jézus nem az Eukarisztiáról, hanem övéinek szeretetközösségéről ígérte, hogy a világ erről fogja felismerni az Atyát. A mai kor emberének általában előbb a krisztusi közösség templomába kell belépnie ahhoz, hogy utána beléphessen az egyház és az Eukarisztia templomába (vö. NMI 42-43).

Irodalom

Cambon E.: Trintá, modello sociale. Roma, Citta Nuova, 1999.

Coda, P.: A közösség teológiája, in Vigília 1995/6, 409-414.

Cordes, P. J.: A Lelket ki ne oltsátok, Budapest, OLI, 1993.

Greshake, N.: Milyennek akarta Jézus a közösséget? Luzern, Egyházfórum, 1990.

Kiss I.: Lehet-e a Szentháromság modell a társadalom számára, in Teológia 1997/1-2.

Lubich C.: Blaumeiser H. AAVV: Egli e vivo. La presenza del Risorto nella comunitá christiana. CN. Roma, 2006.

Lubich, Ch.: Ahol ketten vagy hárman Budapest, Új Város, 1997.

Rossé, G.: La spiritualitá di communione (negli scritti giovannei), Roma (C.N.) 1996.

Tillard, J.: Eglise d’Eglises. L’ecclésiologie de comunion, Paris 1987

Tomka F.(Szerk): Krisztusi közösség a plébánián, Budapest, OLI, 1996

Vanier, J.: A közösség, Vigília 1995.

Werners, H.: Was haben heutige Gemeinden von der Gemeinde Jesu zu lernen?, in Diakonia 1988/1, 6-14.

Zulehner, P.: M.: Pastoraltheologie II. Gemeindepastoral, Düsseldorf, Patmos, 1991.

Zulehner, P.M., Fischer J.: Népem lesznek, Luzern, Egyházfórum, 1990.

1 A témát összefoglalja: Ch. Lubich: Dove due o tre, Roma, 1976, magyarul: Ahol ketten vagy hárman Budapest, Új Város, 1997.

2 Aranyszájú Szt. János, in Math. Hom. 60,3. P. G. 58, 587