Nagyböjt 2013

Törekedjünk a Hit Évében a szent 40 napot úgy megélni, mintha először élnénk meg: hogy megújulhassunk imában, bűnbánatban, szeretetben, önmegtagadásban: hogy a megszokott vallás-gyakorlatokat új hittel éljük át – hogy hitünk a benső öröm forrása legyen.

Hallva a Szentatya lemondásáról, imádkozzunk különösen érette, Egyházunkért és a következő pápáért. Kegyen XVI. Benedek pápa meghívása nagyböjtünk útmutatója. Egy olyan világban, amelynek arra szüksége van, hogy a keresztények megújulva tegyenek tanúságot a szeretetről és az Úrhoz való hűségükről, mindenki érezze sürgető szükségét annak, hogy előzzük meg egymást a szeretetben, a szolgálatban és a jótettekben.”

Hamvazószerdával elkezdődik a szent 40 nap. Keresztény hitünk legmélyebb titkait éljük ez időben. Fogalmazzuk meg nagyböjti elhatározásainkat: Lehetőleg tervezzünk meg 1) napi egy lemondást, amely rendezi életünket, és figyelmeztethet, hogy Jézushoz emeljük szívünket, 2) és a szeretetnek naponta legalább egy külön cselekedetét is. (Utóbbihoz segíthet az alábbi nagyböjti terv.)

Nagyböjt 1. vasárnapja

Jézust megkísérti a sátán. – Mennyire hasonlóak a mi kísértéseink is: – Éhes vagy? Egyél!! – Nagyságra, hatalomra vágysz? Ha engem imádsz, elhitetheted magaddal, hogy megkapsz majd minden pénzt, hatalmat. Elismerésre vágysz? Játszd meg magad, és csodálni fognak!

Hányszor átadjuk magunkat a lustálkodásnak, a fogyasztásnak, magunk mutogatásának, vagy a „fogyasztói és verseny-társadalom” kínálataiknak: a túlzott munkának, túlzott tanulásnak (amely már mértéktelenül elvon Istentől, a felebaráttól, a családtól). A facebook egyik veszélyének tartják: hogy sokan csak magukat mutogatják bennük. Vajon áll ez rám is? – Jézus viszont azt mondja: Egy a fontos: Uradat, Istenedet imádd! – és tartsd meg az Ő akaratát, életed szent (normális) rendjét.

Elhatározás: Kezdjük nagyböjtünket ismét az alapok megújításával: tegyük újra életünk forrásává (békénk és örömünk forrásává) a személyes, átélt imádságot. Keressük meg, mi szakít el minket mindig újra a rendszeres, és mély, személyes imától? Ha tehetjük, térjünk be a kápolnába a hittel: hogy a csendben, Jézus előtt minden megvilágosodik, összhangba rendeződik bennünk.

Az imaszövegek segíthetnek, de csak akkor, ha a szív is imádkozik: szívedben borulj le Isten előtt.

Mit tegyünk, hogy ebben a rohanó világban egyéni és családi imánk elmélyültebbé legyen? a) Segíthet a házi oltár, nagyböjti töviskoszorú, lila terítő, gyertya, nagyböjti erénygyűjtő lap. b) Jól meghatározott ima-idő, amelytől a sátán, és a körülmények el akarnak csábítani. c) Az imát kezdjünk elcsendesüléssel, amely alatt lelkünkben leborulunk a Jelenlevő, Szerető Isten előtt.

Minden esti imában adjak hálát: találjak a napban legalább 5-6 eseményt, amelyért hálát adhatok Istennek! (egy találkozásért, egy mosolyért, amit adhattam, egy jó szóért, amit kaptam, egy pillanatért, amelyben újat kezdhettem, egy telefonhívásért, de a sikertelenségekért is, amelyekben Isten mégsem hagyott magamra) Reggeli imában tervezzem meg Jézussal: konkrétan hogyan fogom vinni szeretetét embertársaimnak.

Ideális, ami sok családban történik, hogy reggel közös elhatározást tesznek, és este közösen megbeszélik. (A kisgyermekek imáját is vezessük afelé, hogy ne csak emberies jókért mondjanak köszönetet, hanem Jézus legyen a központ, és a szeretet tettei.)

Nagyböjt 2. vasárnapja

Jézus mennyei fényben ragyog, Mózes meg Illés a haláláról beszélgetnek vele (Ev). – Uram te azért jöttél a földre, hogy a menny köztünk lehessen; hogy a mennyé vált földön már szembe tudjunk nézni minden sötétséggel is. – A Hit Évében éljük át: hogy összekapcsolódik a menny és a föld, a szenvedés és a feltámadás.

E héten reggelente induljunk úgy, hogy ma a menny fényében akarjuk látni világunkat: az iskolát, munkahelyet, családot, és minden nehézséget. Oda akarjuk vinni a mennyországot.

Minden kis vagy nagy fájdalomban, sötétségben nézzünk a keresztre szögezett és feltámadott Jézusra: mondjuk ki neki: Te haláloddal, szenvedéseddel legyőzted a sötétet. Én is a Te győzelmedben akarok élni.

Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket” – hívott a havi ige. Mondjuk ki naponta minden sötétséggel szemben (amellyel a világban, környezetünkben találkozunk): szeretlek Jézus, Téged akarlak hordozni itt is. És a szeretettel legyőzzük a sötétséget.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Az evangéliumi fügefa is „lazán” él, mint mi sokszor. Éveken át csak lazázott, és nem hozott termést. Én hogyan hozhatnék termést; vagy több termést? A Hit Évében kérdezzem meg, miért nem kezdik el keresni Jézust barátaim?

Chiara Lubichtól kérdezték egyszer fiatalok: Ők rendesen élnek osztályukban, miért nem látják ennek hatását? Chiara azt válaszolta. Nem elég „jól” élnetek, langyoskán. A szeretetnek „támadnia” kell.

Először ki kell támadnunk saját bezárt önzésünkből, kényelmünkből. Majd a szeretet lángjával gyújtanunk kell. Keresni, kit melegíthet fel, kit gyújthat meg a szeretetünk. Így hozunk majd „termést”.

Gyakoroljuk minden nap a szeretet „támadását”, amelyre Jézus küld (a zártságunkból, kényelemből, megszokottból való kilépést!!!). És akkor gyümölcsöket fogunk teremni: átmegyünk a halálból az életbe, és az Életre hívunk meg másokat is. – E héten ne legjobb ismerőseinkhez menjünk oda, hanem azokhoz, akikkel nem szoktunk beszélgetni, akik egyedül vannak, akik ellenszenvesek. – Szeressünk, hogy átmenjünk az életbe!

Nagyböjt 4. vasárnapja

A tékozló fiú belátja, hogy vétkezett. Hazamegy, és bocsánatot kér. Atyja kitárt karral fogadja. (Ev) –Jézus minket is így vár, kitárt karokkal. Térjek vissza az Atyához!

A Hit Évében – gondoljam át új hittel a szentgyónás kegyelmét. Jézus ott is önmagát kész adni nekem, hogy meg tudjam újítani életemet. Valljam meg, hogy Jézus ereje nélkül semmi vagyok, hogy vétkek terhelnek, vagy nem fejlődök úgy, ahogy Ő várná. – Néha azt mondjuk, nehéz elmennem gyónni. Nehéz, de csak addig, amíg nincs mély, hitből fakadó lelkiismeret-vizsgálat, bocsánatkérés. Bízzunk teljes szívvel Jézusban, aki elnyerte számunkra a megbocsátást és utat nyitott Istenhez. Kihasználom a lehetőséget a legalább három havi gyónásra, lelki vezetésre? (Ez csak addig lehetséges, amíg van két atyánk. Eközben sok helyen csak ritkábban jutnak miséhez, gyónáshoz, hittanhoz, minden lelki táplálékhoz!) – „Atyám házába megyek”, hogy megújuljak. Ne legyek olyan magabiztos, mint az otthon maradt fiú!

A havi ige: Aki bűn nélkül való, az vesse rá az első követ. E héten éljük ez ige első részét: valljam meg magamnak és Jézusnak, hogy nem vagyok bűn nélkül való: szükségem van a rendszeres megújulásra.

Minden esti imámban vizsgáljam meg magam, ma Jézussal éltem, adtam másnak szeretetet? – Kérjek bocsánatot Atyámtól, és tervezzem meg: holnap mit teszek szeretetből

Nagyböjt 5. vasárnapja

Aki bűn nélkül való, az vesse rá az első követ.” Jézus nem engedi a zsidóknak, hogy elítéljék a házasságtörő asszonyt. (Ev). Mindnyájan vétkezünk, ezért nincs jogunk ítélni.

Isten végtelenül szeret téged, és szereti a körülötted élőket is. Arra hív, hogy a legkisebbekben, a legmegvetettebbekben is vegyük észre az isteni szépet, és fejezzük ki irántuk szeretetünket, tettekkel.

Van-e olyan valaki a családodban, munkahelyeden, környezetedben, a közösségedben, akit elítélsz, akinek nem tudsz megbocsátani? Van-e olyan régi fájdalmad, megbántottságod, amit újra és újra táplálsz magadban? Próbálj új szemmel nézni rá. Elsősorban imádkozz érte, próbálj élni érte; majd keresd őt, hogy kezdj vele újat. Kérd Jézust, gyógyítsa be ezt a sebet benned is és a másikban is.

Legyen elhatározásunk a hét minden napjára, hogy szembefordulok saját ítéleteimmel. Amikor ítélkezést érzek magamban, változassam ezt „ugródeszkává”, és győzzem le szeretettel a bennem levő rosszat.

Gyakoroljuk a „pozitív pletykát”. – Naponta legalább egyszer vegyek észre valami jót másban, különösen olyanokban, akikről ítélkezni szoktam; és mondjam el ezt másoknak. Ha rosszat hallok arról, akit én is szívesen kritizálok, ne álljak a kritizáló mellé, hanem mondjak jót róla. (Pl Korábban én is így láttam, mint te, de közben mennyi szépet is találtam benne.)

Virágvasárnap – A megváltásnak-, Jézus megváltó áldozatának emlék-hete kezdődik. Hitünk legnagyobb titka és öröme: hogy Jézus a világ minden sebét, fájdalmát, bűnét magába ölelte, és így emelt fel minket.

A héten próbáljam – minden nap legalább egyszer – magamra venni valakinek fájdalmát, talán bűnét, hogy felemeljem őt. A Hit Évében kérdezzem meg magam: örülök-e a hit e nagy titkának, hogy Jézusban én is Istenhez emelhetek másokat. Naponta imádkozzak valakiért. Vagy naponta találjak alkalmat, hogy segítsek valakinek, aki rászorul, szenved, vagy segítséget kér. Jézus mindnyájunknak segítségére sietett, halála árán. Ő a másokért élő szeretet útján hív minket is a Feltámadásra.