A kereszt telológiája a házasságban és a papságban

Bevezetés: Témánk és korunk helyzete

A kereszt teológiája – a húsvéti titok teológiája – maga a remény. A Bárány végleges győzelme a sárkányok és a világ viharai felett…

De a kereszt teológiáját az érti meg, aki igazán találkozik a szenvedéssel.

Témánk: A kereszt teológiája a házasságban és a papságban.

A Zsinat utáni teológia két nagy újdonsága – a Szentháromság, illetve a communió teológiája, és az előzővel kapcsolatban és attól függetlenül is a Kereszt-teológiája.

Lássuk a Kereszt titkának új látásmódját

a) Krisztus keresztjének és feltámadásának titka – és a papság

A papságról szóló összes zsinati és zsinat utáni dokumentum központi gondolata: hogy a pap első küldetése az egyesülés Jézus Krisztussal, az Ő Keresztjével, Áldozatával, papságával, feltámadásával (Vö. OT 8; PO 3, 15 stb. PDV 20,21.)

b) Krisztus keresztje – és a házasság-gondozás

Csak a közösséget építő, és engedelmes pap képes a család gondozására is. Hiszen a családi lelkipásztorkodás, illetve a házastársak gondozásának egyik alap-eseménye: hogy arra kell meghívnunk egyik házasfelet: hogy veszítsen el mindent – a szeretetért, a köztük levő egységért Krisztus keresztje és a házasság. Látjuk majd, mennyire a keresztben látják az E-i dokumentumok a házasság titkát is…

a) Hogy néz ki ma a papság helyzete az Európai világban?

b) Hogy néz ki a házasságok helyzete?

A hagyományos módon megkötött házasságoknak is kb 50%-os esélyük van, hogy válással végződjenek. De van sok olyan pár, akik külön élnek anélkül, hogy a polgári válást lefolytatnák. (Egyes felmérések szerint a válás nélkül külön élők száma egyharmada az elvált családi állapotú személyekének.) Együtt élő, de elhidegült kapcsolatok aránya.

2. A fiatalok szex élete:

15-19 éves korcsoportban 46% – nem élt!! (szex élet kezdésének átlaga 15,9 év)

20-24 évesek 7% nem élt (szex élet elkezdésének átlagos ideje 17,1 évesen)

25-29 évesek 3-5% nem élt (szex élet elkezdésének átlagos ideje 17,3 évesen)

És gyermekeink szexuális „felvilágosítását” – homoszexualitás elfogadtatását, szex kapcsolat élvezeti voltát sok iskolában tanítják…

Korunk torzulásaira, a hittől való eltávolodásra, a hívek számának csökkenésére, a mai világ misszionálására – lelkipásztori erőlködés nem adhat választ: csak Jézus.

Amikor a misztériumról beszélünk – ez lehet valakinek egy misztikus elmélkedés. De itt a legkeményebb realitásról van szó. – Látjuk, hogy olyan sátáni támadásoknak vagyunk kitéve, amely ellen emberi erők nem képesek szembeszállni. Szemünk előtt ürülnek ki templomaink – csökken a magukat hívőnek vallók, még inkább a templombajárók aránya, fogynak a hivatások. – Bár az emberek keresik Istent – és ezt is tudni kell! – de ritkán találkoznak az élő egyházzal, amely vonzaná őket…

Nekünk van reményünk – mondja Bendek pápa, mondta II János Pál pápa – de ez a remény nem emberi: ez az élő Jézus, ha átadjuk neki magunkat. Ebben a jelenben életünknek vagy alapjává válik a Húsvéti titok, vagy megsemmisülünk. „A kereszténység vagy misztikus lesz vagy nem lesz.”

A) Először beszéljünk a Krisztus képről – s ezzel kapcsolatban a kereszt teológiájáról

B) majd alkalmazzuk a mondottakat a papságra és a házasság gondozására.

C) Befejezésül: szólunk: a Húsvéti titok – és az Öröm titkáról

A) Korunk megújuló krisztológiája – a kereszt és a húsvéti titok teológiája

1) A hagyományos Krisztus kép kérdésessége

Körkérdés: Ki a fontos életedben? – Válasz 70 százalékban: Az Atya… Jézussal nincs mélyebb kapcsolatom…

-Kicsoda Jézus, mit jelent a megváltás? Mi újat mond erről a teológia? Hogy lehetne keresztényeinkhez közelebb vinni Jézust – és az ő Keresztjével, illetve az életét értünk adó Megváltóval való kapcsolatot?

Régebbi ábrázolások: Mérleg rajz – ahol az ember bűneit jóvátéve, Jézus magára veszi a bűnt. Mint a bűnbak – a zsidóság megtisztulási ünnepén. Sok hívünk eddig jut.

Máig is használatos – az igazságosság mérlege: ahol az ember bűneit jóvátéve, Jézus magára veszi a bűnt. Mint a bűnbak – a zsidóság megtisztulási ünnepén.

Pl. P. Kolbe átvette a halált – ilyen Krisztus halála; Cirenei Simon átvette a keresztet – így veszi át Krisztus tőlünk a bűnt, a halált, a keresztet.

Sok hívünk, és sok megváltást magyarázó elmélet eddig jut.

Ez a Kr. 2000 éve meghalt értünk. De nem tudom, most hol van. Az Atyát tudom.

Több szentírási kifejezés utal erre: Pl. Rom 3, 25 „Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hit által, hogy kimutassa igazságosságát”

(De pl. a Róm-ban folytatás is van: „Így bizonyul igazságosnak ő maga és teszi megigazulttá a hívőt Jézus Krisztusban” (3,26) – És a római levél így folytatja is: „Jézus Krisztusra keresztelkedtünk meg… Ha (a keresztségben)… „egybenőttünk vele halálának hasonlósága által, akkor föltámadásában is úgy leszünk” (R 6,3-6)

HITÜNK ÉS ÉLETÜNK c. hittankönyv: A világ bűnös állapotán „csak olyan rendkívüli tettel lehetett változtatni, ami ellensúlyozza a bűnt, az emberek lázadását Isten ellen”… (80. old). – Jézus halálig tartó engedelmességével jóvá tette az engedetlenséget, megszerezte az ember számára Isten bocsánatát” (82). Amint a bárány vére Egyiptomban megmentette a választott nép elsőszülötteit a haláltól, úgy Jézus vére megment minket a bűn szolgaságából” (82).

Ezt a felfogást követve elterjedt volt a teológusok, szentíráskutatók értelmezése: hogy Jézus kiáltásában csupán a 22. zsoltár szavait idézi fel.

Tap. Amikor ezt az elmélkedést írtam, sokszor megijedtem attól, képes vagyok e a hitnek erről a legalapvetőbb, s lényegileg mindnyájunk szívében élő titkáról beszélni… Mint egy titokról, amelyet én magam is papságom derekán sejtettem csak meg, és lett életem és mindennapjaim kulcspontja. Miközben megkísérlek teológiailag is fogalmazni, elsősorban közös imára, elmélkedésre szeretnélek hívni Titeket, amint magam is csak imádkozva tudok hitünk e központi titkáról írni, beszélni.

2) Egy megújuló krisztológia és kereszt teológia. A zsinati teológia egyik újdonsága

A tévedés gyökere ott lehet nálunk, hogy Jézus élettörténetét tanítjuk – elsősorban a szinoptikusok szellemében.

Alig jutunk el (ha a szót tanítjuk is) a jánosi szemlélethez: én és az Atya egy vagyunk. És még kevésbé jutunk el a Kolosszei vagy Efezusi levélhez (persze ez megjelenik János minden írásában is és az összes páli levélben: hogy Jézus a mindenség feje: hogy Isten benne és általa teremt mindent – és mindent általa és benne akar összefoglalni az idők végén!)

A nagyon sok részletkérdést elhagyva a kereszt teológiájának egy központi kérdése megvilágítja számunkra a szemlélet újdonságát, amelyet II. János Pál dolgozott ki a pápák között elsőként, a Salvifici doloris c. enciklikájában.

Korunk több neves teológusa (mint Hans Urs von Balthasar, K. Rahner vagy az orosz Bulgakov), s maga II. János Pál pápa viszont kijelenti: e kiáltásban a megváltás teljessége nyilvánul meg: Krisztus, bűnné lesz értünk, bűneinket felviszi a keresztfára: A világ, az emberiség bűnét magában hordozva, mint ember valóban átéli az Istentől való elhagyatottságot: s itt teljesíti be a megváltást.

Az Jézus ELHAGYOTTSÁGA a megváltás csúcsa.

A korunkban megújult krisztológia, s azon belül a kereszt teológiája hatalmas téma. De e témának valamiképpen foglalata és csúcsa, Jézus kiáltásának teológiája: “Istenem, miért hagytál el engem?” E titokban ma összefoglalva látjuk a krisztológia és megváltás titkát: Ebben találhatjuk meg: megújult Jézus-képünket, illetve vele való kapcsolatunk útját.

Egy rajz-séma alakult ki bennem, amely ezt szemlélteti. Utalva a Kolosszei, Efezusi levél Krisztus-képére:

Új krisztológia és Kereszt teológiájának fényében: RAJZ

Krisztus nem a mérleg egyik nyelve: Krisztus a Szentháromság világban lépése: Benne Isten magába öleli a bűnös világot

a) “Benne teremtetett minden…és benne áll fenn minden” (Kol 1,15-17)

“Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és hogy általa békítsen ki magával mindent” (Kol 1,19)

Ő a Testnek, az egyháznak, és az egész mindenségnek a Feje…

b) De még több: Krisztus elhagyottságában – magán hordozza a világ minden bűnét, az én minden bűnömet, a történelem – a mai kor – minden nyomorát.

Izaiás már úgy beszél róla, mint aki bűneinket, szenvedéseinket hordozza (Iz 53,4-)

A mi bűneink miatt szúrták át… Sőt több:

“Betegségeinket Ő viselte, fájdalmainkat Ő hordozta” (53,4)

“Az Úr őrá rakta mindnyájunk bűnét” (53,6)

“Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetörje” (53,10)

Így “nyertünk sebei által gyógyulást” (53,5), – így tesz “megigazulttá sokakat” (53,11)

A zsidó szentírás-magyarázók nem értették, mi a jelentése e jövendölésnek. Izaiás prófétánál olvassuk, jó 500 évvel Krisztus előtt: „Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta mi a szenvedés. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmaink nehezedtek rá, a mi gonoszságainkért történt össze… az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Odaadja életét engesztelő áldozatul… Szenvedésével sokakat megigazulttá tesz, mivel gonoszságaikat magára vállalta…” (Iz 53,4-5;10,11) Hasonlóan a 22. zsoltár: „Féreg vagyok és nem ember”.

Az újszövetségi Szentírás így ír erről: Jézus “Isten létére kiüresítette önmagát és hasonlóvá lett hozzánk” (Fil 2,5); átokká, “az átok hordozójává lett értünk” (Gal 3,13). „Bűneinket saját testében felvitte a keresztfára… Sebei szereztek nekünk gyógyulást” (1Pt 2,24; vö. 2Kor 5,21). – “Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent” (Kol 1,19; Ef 1,3-11). “Ő a bűn hordozójává tette értünk azt, aki bűnt nem ismert” (2Kor 5,21)

Rom 8,1 „Nincs tehát semmi elítélésre méltó azokban, akik Jézus Krisztusban élnek”

Zsid 4,15 Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el”…

Zsid 10,20 Jézus „tulajdon testén keresztül” nyitotta meg nekünk a mennyet

Újdonság – Ahogy ezzel a titokkal ismerkedtem, azt éreztem, mindazt megtalálom benne, amit eddig a megváltásról, a megigazulásról ismertem és megélni, hitben válaszolni próbáltam. De valamiképp mind e titkoknak további elmélyüléséhez vezetett.

B) Mit mond a kereszt és a megváltás új látásmódja a papság és a család témában?

  1. Az EJ a Szentháromságos KAPCSOLATOK misztériuma

Jézus belehal az Atyával való egységébe.

Kiüresítette önmagát… engedelmes lett a halálig

Mind a papságnak, mind a házasságnak alapkérdése a kapcsolat

a) A pap lelkipásztor életének alapja, célja – hogy kapcsolatokat épít, lelkeket ápol kapcsolatokban…

A kapcsolat – magával hozza az önkiüresedést…

Csak aki elveszti életét, aki kiüresíti magát szeretetből, az tud kapcsolatot építeni – szeretet-kapcsolatot ápolni….

A papságról szóló összes zsinati és zsinat utáni dokumentum központi gondolata: hogy a pap első küldetése az egyesülés Jézus Krisztussal, az Ő Keresztjével, Áldozatával, papságával, feltámadásával (Vö. OT 8; PO 3, 15 stb. PDV 20,21.)

Itt eljutunk a keresztig: kapcsolataink az utálatos vagy nehéz hívekkel – Hogy vagyok képes szeretetben maradni? Ha megbántottak? – „Aki fel nem veszi keresztjét minden nap…”

Aki meg nem öleli a Megváltó EJ.-t minden nap –

Kapcsolat paptársakkal – püspökkel…

Kapcsolatok az ökumenében…

b) A házasság alapja a kapcsolat

Az egyházi család-dokumentumok vagy a FC Krisztus Keresztjében jelölik meg a házasság és a házastársi kapcsolat alapját.

A FC 13. pontjának címe: JÉZUS KRISZTUS ÉS A HÁZASSÁG SZENTSÉGE. Mire alapozhatna két személy életreszóló kapcsolata, és az ebből fakadó családi élet, mint Krisztus megváltó keresztjére? Mikor lehet a házasság az egység szentsége? Ha a két fél úgy szereti egymást, ahogy Jézus – egészen az elveszítésig, a keresztig. – És az ideális megfogalmazás mellett ez nagyon gyakran konkrét valóság: konkrét keresztig tartó szeretetet követel.

FC 13: A házasság első és közvetlen hatása (res et sacramentum) nem maga a természetfölötti kegyelem, hanem a keresztény házastársi kötelék, két ember sajátosan keresztény közössége, amely Krisztus Megtestesülésének s az ő Szövetségének misztériumát idézi.

FC 35. A házastársak bensőséges életközösségében két ember akarata fonódik össze, akik arra hivatottak, hogy erkölcsi és gondolkodásbeli harmóniában legyenek egymással. Ez azonban igen sok türelmet, szelídséget és időt igényel. – (Magára erre az egységre is csak a Kereszt titkában juthatnak el..)

Krízisbeli tanácsadásaink – vagy jegyesi felkészítésünk

Pl. Zelenka Zoli – nem vagyok képes tovább, hogy mindig neki legyen igaza…

2) Az elhagyott Jézus – a KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, illetve az egység kulcsa

a) A papság fő feladata hogy ne csak egyéni kapcsolatokat építsen, hanem közösséget is.

II. János Pál… XVI Benedek állandó meghívása.

Figyelemreméltó, hogy a PO különösen két helyen beszél a papoknak a kereszt titkával való kapcsolatáról: 1) amikor a plébániai közösség építéséről (PO 13) és amikor az engedelmességről beszél. A közösségépítés feltételeként említi: hogy késznek kell lenni elveszíteniük saját elgondolásaikat; az engedelmességgel, a főpásztorokkal való egységgel kapcsolatban pedig kiemelten mondja: ebben is hasonlóvá kell válniuk a magát kiüresítő Krisztushoz, aki engedelmes lett mindhalálig (PO 15).

“Legyenek mindnyájan egy, amint te Atyám benned, és én tebenned, úgy legyenek ők is egyek mibennünk. S így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”(Jn 17, 21)

Fil 2,5- Krisztus himnusz Kiüresítette magát… Kenosis…

Fil 2,1-5 Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, …,  tegyétek örömömet teljessé azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek és egy lélekként ugyanarra törekszetek. 3Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább tartsa mindenki alázatosan a másikat magánál kiválóbbnak. 4Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét. 5Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. 6Ő Isten létére, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 7hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 8Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért Isten felmagasztalta Őt…”

Utána kapcsolódott bennem össze… Előtte a szeretetről van szó. Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Kr. Jézusban volt… Ő Isten létére kiüresítette magát… Elhagyott lett…

Ha nem könnyű a páros kapcsolat, még összetettebb a közösségépítés…

Csak a szeretet és a kereszt mindennapos újrakezdésében lehetséges

Tapasztalatom: A katolikus egyházban van egy megújulási mozgalom, a Fokoláre Mozgalom. Ennek valamiképp központi igéje ez: Legyenek egy…

Külföldi tanulmányaim során találkoztam velük, s megdöbbentett, amikor láttam hatásukat, megtérések sokaságát környezetükben, világszerte való elterjedtségüket, ökumenikus lelkületüket… Valóban az egység jelenléte volt érezhető számomra… és sokan vallották ugyanezt.

Első találkozásunkkor megtudtam, hogy életük központi titka Jézusnak az a másik nagy ígérete is: hogy ahol ketten vagy hárman a nevemben összejöttök, ott leszek köztetek… Persze ezt az igét magam is ismertem, de sosem találkoztam olyan közösséggel, amely oly mértékben hitt volna ebben az ígéretben… Életük alapelve volt: jöjjünk mindig úgy össze, hogy Jézus közöttük lehessen… Akkor leszünk egy. Akkor fogja a világ megismerni egységünket – hiszen Jézus van köztünk…

Első találkozásaink alkalmával mindig az örömet találtam ennek a mozgalomnak csoportjaiban. Az öröm volt az arcokon, annyira, hogy egyeseket ez magához vonzott, de voltak, akik már túl soknak tartották – nem lehet ennyire mindig mosolyogni, örülni.

Annál nagyobb meglepetésem volt, amikor kérdeztem, mi a titkuk: Az elhagyott Jézus!

Később értette meg: A tényleges egység 2-3 ember között… Ő

Tapasztalat:

Ez az, ami Andor testvéremmel levő kapcsolatomban vezet.

A munkatársakkal való kapcsolatban – A közösségre nevelés alapja

b) A házas pasztoráció nem megy családi KÖZÖSSÉGEK létrehozás nélkül.

Erről beszélt már a PO – hogy a papok első feladatai közé tartozik a fiatal házasok közösségbe vitele. A Fam Cons… és II. János dokumentumai ismételten…

A családot magában elsodorja a világ. Ha a párt netán nem, a gyermekeit. Csak a közösség védi.

Családmozgalmak: Házas hétvége, Mécs, Schönschtatt, Fokoláre, Regnum is…

Plébánián ahol vannak családok: közösség fogja őket össze: Családcsoport, baba-mama klub

De a közösség feltétele, hogy a kapcsolatra tanítani kell. Először néhányakat, vezetőket.

Ennek alapja: Egymás befogadása: a megsemmisülő szeretet által:

Ennek alapja: csak a Megfeszített keresztje.

Pl. saját tap: Újra és újra jönnek a fájdalmakkal… Kapu csak az EJ.

A közösség egyben út az EJ. Felé

3) A Kereszt titka és IMAÉLETÜNK

Papok és házaspárok életének feltétele, hogy legyen biztosított idejük az imára – és abban vissza tudjanak térni az EJ.hoz

a) Papok imájáról

Csop beszélgetés témája is: XVI Benedek írja HV-ra: A pap életének alapja az elmélyült imaélet, a Jézussal egyesült élet. Ugyanez a házaspári kapcsolat, az élő család feltétele is (akkor is ha csak egyik fél vallásos).

A keresztény imádság a Húsvét titkával, Krisztus keresztjével és Feltámadásával egyesülő imádság. A Megváltó Jézus az, akiben minden halál és sötétség Feltámadássá válik.

Kérdés: Rendszeres-e az imaéletem? Átjárja-e imámat, zsolozsmámat az öröm, hogy minden szenvedésemben „kiegészíthetem, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből” (Kol 1,24)?

Híveket gondozó és család-gondozó munkámban: Első feladatom tartom, hogy segítsem a híveket a házasokat a közös vagy szükség esetén egyedüli imára.

De csak akkor vagyok képes, ha ez fénylően jelen van életemben!

Nincs rá időm? – Hiszem-e, hogy ez nem egy teendő – hanem a levegő?

És lehet-e imádkozni: ha nem a Megfeszített előtt – aki értelmet ad az értelmetlenségnek?

És ő ad értelmet saját gyengeségem elviselésének is:

Ismertem eddig is – és lelkem egyik legvigasztalóbb igéje volt, amit Pál a rómaiakhoz írt levelében ír: Amikor megrendülten panaszkodik: “ki szabadíthat meg ettől a halálra szánt testtől?”

S a keresztény hit válaszát adja: csak Jézus Krisztus és a belé vetett hit (Rom 7,14-25)

Ami megújulást jelentett számomra:

A világ végéig nincs többé sötétség, amelyet magába nem vett volna, de ez azt jelenti: nincs sötétség, amelyet be ne ragyogna a Feltámadott jelenléte.

Hogy minden fájdalmamban, minden bűnömben, a világ minden bűnében: személyesen felismerjem őt – aki elhagyottságában magába vette ezt a bűnt. S aki ebben a bűnben, jelen van, mint megváltó, és üdvözítő – mint elhagyott és feltámadott…

Mert, mindenütt ahol nem találom, nem tapasztalom Istent – akár jelen korunk Isten-nélküliségében -, ott az Ő kiáltását hallom, az Ő jelenlétét tudhatom…

Ez a keresztény lét öröme, örömének gyökere: nincs többé a világon olyan sötétség, amit Ő meg nem váltott volna, amelyben személyesen jelen nem volna…

Tap: Többen vagyunk itt, akiknek minden reggeli imája Feléje fordul. Mivel te elhagyott lettél Jézus – mivel te mindent megváltottál, fénnyel töltöttél el – mivel meghívtál, hogy felismerjelek téged minden sötétben, és egyesüljek Veled – Neked ajánlom ezt a napot…

b) Házaspárok imája és a családi ima:

Házas pasztorációm alapja – az imára nevelés. És ennek alapja – a Keresztrefeszített Megváltóval való kapcsolatra nevelés.

-Ha csak egyik házaspár vallásos: Csak az EJ-al való egységből meríthet erőt.

NB. nem a partnerségre vezetünk: az egyedüli, teljes átadásra… És ez sok férjet megtérít!!! Vagy feleséget…

-Ha mindketten vallásosak:

Tapasztalatom: Legfontosabb házas pasztorációs elv – A heti egy imádságos találkozás kegyelme. (Persze alkalmazása esetenként más. De jegyeseknek is ajánlandó.)

C) Befejezés: Az Elhagyott Jézus – és a feltámadás

Papok számára – és a családi lelkipásztorkodás számára:

a) Meghív, hogy kapcsolódjak be áldozatába – ez az öröm

Krisztus befejezte a megváltás művét, valamiképp mégis a világ végéig folyik ennek megvalósulása.

Krisztus befejezte a megváltást, mégis minket is részesévé tett, hogy vele együtt áldozattá váljunk, “hogy szent papsággá épüljünk, és Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatot mutassunk be” (1Pt 2,9);

hogy, amint Pál apostol a Római levél megigazulás-tanának mintegy foglalataként hív: “adjátok tehát át testeteket élő, szent Istennek tetsző áldozatul (12,1);

vagy, ahogy Jánosnál mondja Jézus: hogy benne és általa “gyümölcsöt hozzunk” (Jn 15);

Jézus meghív, hogy adjam át magam neki, hogy Ő folytassa bennem is megváltó művét (Kol 1,24).

Azt látom, hogy házasságokban, csoportokban pótolhatatlan ez a lelkület. Egy fokon olyan nehezek tudunk lenni egymásnak.

b) Az E.J és az öröm

Jézus a kereszten, az elhagyottságban teljesítette be az Atya tervét, a megváltást. Ez volt az „Ő órája”, ahol kimondhatta: „Atyám kezedbe ajánlom lelkemet”. A Földről nézve láthatjuk úgy, hogy itt Jézusban benne van minden fájdalom, minden bűn… A mennyből nézve – az Elhagyottság a beteljesülés.

Tapasztalatom: Egy testvér hívott meg a fokolárból: add át az életedet Neki. Próbáld ki. Minden nap, a kis fájdalmakban is fedezd fel Őt, köszöntsd Őt, öleld át Őt – aki a Feltámadott. Különösen minden testvérben, aki fáj. S minél mélyebb volna a fájdalom, minél inkább felfedezhetem benne az Ő elhagyottságát, annál inkább igaz: nem szabad megállnom a fájdalomnál – még Jézus fájdalmánál sem: hiszen Ő már örökre a Feltámadott is.

A világ végéig nincs többé sötétség, amelyet magába nem vett volna, de ez azt jelenti: nincs sötétség, nincs többé sötét ember, amelyet illetve akit be ne ragyogna a Feltámadott jelenléte.

Ezért lehet igaz, amire szent Pál is hív: „adjatok hálát mindenért!” „Örvendjetek az Úrban szüntelen” (Fil 4,4) „Örömmel szenvedek és kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az Egyháznak javára” (Kol 1,24).

Az Elhagyott Jézus titka a keresztény hit, öröm, remény forrása:

 

Ha az előző napokban arról beszéltünk, hogy lelkipásztori életünk alapja az ima: hozzátehetjük: egész keresztény életünk alapja a kapcsolatunk a Megváltó Krisztussal: egyesülésünk megváltó szenvedésével és feltámadásával. Ez minden lelkipásztorkodás – és minden közösségépítés alapja.