Katekumen-Igék

A katekumenek (velük a bérmálkozók és elsőáldozók is) igét választanak a “befogadás szertartására”. Milyen legyen ez az ige? Milyen szempontokkal lehetünk a katekumenek segítségére az igék megválasztásában.

– Ne válasszanak túl bonyolult, hosszú vagy elvont igét, bármilyen szép is az: A katekumen igék választásának nem egy kegyelmi élmény összefoglalása a fő célja: hanem az, hogy legyen útmutató – életük minden órájában lehetőleg legyen élhető.

– Ne is csak hálaadó vagy dicsőítő ige legyen: hanem olyan, amely jézusi cselekvésre ad indítást (elsősorban a felebaráti szeretetre – Jézus legfőbb parancsára).

– Az ige kinek-kinek helyzetéhez, lelkiállapotához szabott. De ne csak tiltó, vagy kijelentő igét válasszanak, hanem olyat, amely utat mutat.

Pl. valaki ilyen igét választ: „Aki fél nem tökéletes a szeretetben”… Ez tükrözheti saját lelkiállapotát, de nem eléggé mutat neki utat: Ehelyett jobb lehet ez: „Ne félj, csak higgy…” Vagy „aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam” (Jn 14,21) Ez utóbbiak utat is mutatnak. Másvalaki ezt választja: „Ne aggódjatok…” mert ő nagyon aggodalmaskodó… Helyette jobb: „Ne aggódjatok, keressétek Isten országát…” Ez utat mutat, cselekvésre hív. – Volt, aki ezt választotta: „Szüntelen imádkozzatok”. Ez fenséges ideál. Olyan valaki választotta, aki épp olvasta a Zarándok c. kötetet, amelynek zarándoka szüntelenül imádkozott. De ez az ige egyszer csak meg is ijeszthet: Hol vagyok én attól, hogy szüntelenül imádkozzak? Kezdőknek szerencsésebb konkrét szeretet-tettekre hívó igét választani: Pl. aki az előző igét választotta átváltott 1Jn 4,16-ra: „Aki szeretetben él Istenben él és Isten él benne”. Ez hasonló vágyat fogalmaz meg, de a szeretet-cselekvésre (a hit válaszára) teszi a hangsúlyt…

ÉLET-IGE JAVASLATOK

elsőáldozásra, bérmálásra, katekumeneknek

A törvény tökéletes teljesítése a szeretet.” (Róm 13,10)

Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12)

Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal! Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért!” (Lk 6, 27-28)

Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe.” (Lk 6,38)

Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy elvégezzem művét.” (Jn 4,34)

(…) úgy vagyok köztetek, mint a szolga” (Lk 22,27)

Aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben,… nem veszíti el jutalmát.”  (Mk 9,41)

A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos.” (Lk 11,34)

Legyetek megvalósítói az igének, s ne csak hallgatói!” (Jak 1,22)

Bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” (Ef 4,32)

Aki szeret… annak kinyilatkoztatom magam” Jn 14,21

Legyen meg a Te akaratod” Mt 6,10

Öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett, valóban igaznak és szentnek.” (Ef, 4,24)

Aki kezét az eke szarvára teszi és hátratekint, nem alkalmas Isten országára.” (Lk 9,62)

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.” (Lk 12,49)

Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn 15,12)

Arról ismerjenek meg titeket, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást” Jn 13,34

Ne félj, mert Veled vagyok, neveden szólítalak, az enyém vagy” (Iz 43,5)

Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom Atyám előtt.” (Mt 10,32)

Ne aggódjatok semmiért, hanem hálaadással párosult imádsággal terjesszétek kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6-7)

Bármit kértek az Atyától az Én nevemben, megadja nektek.” (Jn14,14)

Ha a búzaszem el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” (Jn 12,24)

Átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket.” (1Jn 3,14)

Aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és kövessen engem!” (Lk 9,23)

Amit egynek tettetek legkisebb testvéreim közül, azt nekem tettétek.” (Mt 25,40)

Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam.” (Jn 14,21)

Legyetek megvalósítói az Igének, ne csak hallgatói!” (Jak 1,22)

Nem a világ lelkét kaptátok, hanem Istenét.” (1Kor 2,12)

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te Igéd szerint” (Lk 1,38)

Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él benne” 1Jn 4,16

Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az Egyháznak javára” (Kol 1,24

Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről” 1Kor 2,2

Örvendezzetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben” Rom 12,15

Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat! Rom 12,21

Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak a kölcsönös szeretettel! Rom 13,8

Ki szabadít meg a halálra szánt testtől? … Jézus Krisztus! Rom 7,24

Akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek! 1Kor 10,31

Elég neked az én kegyelmem. Mert az Erő gyöngeségedben lesz teljessé 2Kor 12,9

Az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: szeresd felebarátodat, mint önmagadat Gal 5,14

Tekintse alázatosan egyikőtök a másikat magánál kiválóbbnak Fil 2,3 

Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levő után rugaszkodom Fil 3,13

Vessétek le a régi embert és öltsétek fel az újat, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul Kol 3,10

Adjatok hálát mindenért 1Tessz 5,17

Törekedjél inkább igaz lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre! (1Tim 6,11)

Királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket. 1Pt 2,9

Jótetteitek láttán magasztalják Istent látogatása napján 1Pt 2,12

Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon 1Pt 4,11

Isten a kevélyekkel szembeszáll, az alázatosaknak viszont kegyelmet ad 1Pt 5,5

Aki szereti testvérét, világosságban él 1Jn 2,10

Mindaz, aki szeret Istentől születik és ismeri Istent 1Jn 4,7

Ki győzi le a világot, ha nem a mi hitünk? 1Jn 5,5

Nézd, az ajtónál állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem” Jel 3,20

Ne aggódjatok… Keressétek elsősorban Isten országát és az Ő igazságát, és mindent megkaptok hozzá Mt 6,33

Nem az megy be a mennyek országába, aki azt mondja: Uram, Uram – hanem az, aki mennyei Atyám akaratát teljesíti Mt 7,21

Aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építi Mt 7,25

Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám Mt 12,50

Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük Mt 18,20

Aki nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok Mt 20,27

Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon Mt 20,28

Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz Jn 15,5

Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért Jn 15,13

Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, de ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják Jn 15,20

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket Jn 20,21

Hirdesd az igét! Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel! (2Tim 4,2)