A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig

Tomka Ferenc

Biró Lászó, Ékes Ilona és Roska Péter közreműködésével

 

A 2014-15 os családszinódus, illetve az annak anyagát összefoglaló pápai buzdítás, az Amoris Laetitia (A szeretet öröme a házasságban) 58. pontjában így nyilatkozik a kérdésről: Korunk egyik kihívása az általában gendernek nevezett ideológia különböző formáiból adódik, amely „tagadja a férfi és nő közötti lényegi különbözőséget és kölcsönösséget. Nemi különbségek nélküli társadalmat vizionál, és lerombolja a család antropológiai alapját. Ez az ideológia olyan oktatási programokat és törvényalkotási irányelveket követel, amelyek a férfi és nő közötti biológiai identitástól radikálisan elválasztott személyes identitást, és meghitt, érzelmi kapcsolatot mozdítanak elő. A biológiai nemiséget (sex) és a nemiség társadalmi- kulturális szerepét és meghatározottságát (gender) meg lehet különböztetni, de nem lehet egymástól elválasztani. – Másrészt, „a biotechnológiai forradalom az emberi utódnemzés területén megteremtette a nemzési tevékenység manipulálásának a lehetőségét, függetlenné tette az utódnemzést a férfi és nő közötti szexuális kapcsolattól. Ily módon az emberi élet és a szülői mivolt egymással szabadon összeköthető és elválasztható valóságokká váltak, amelyek elsődlegesen az egyén és az együtt élő – nem szükségszerűen heteroszexuális és szabályszerűen egybekelt – párok vágyainak vannak alávetve… Ne essünk abba a bűnbe, hogy helyettesíteni akarjuk a Teremtőt. Mi teremtmények vagyunk, nem vagyunk mindenhatók. A teremtett világ megelőz bennünket és ajándékként kell fogadnunk azt. Ugyanakkor arra vagyunk hivatva, hogy őrizzük meg emberségünket, és ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy úgy kell elfogadnunk és megőriznünk, ahogyan teremtve lett.” – Korábban hasonlóan nyilatkozott XVI. Benedek pápa is.

 

1) ”gender” – egy kérdéses fogalom és elmélet [1]

 

Vannak, akik pozitív, társadalomtudományi értelemben használják a gender fogalmat (pl. egyesületek, egyetemi oktatás). Mások fel sem figyeltek e fogalomra, s még kevésbé arra, hogy azt sokan már eredeti tartalmától eltérő meghatározással használják. De ha egyszer valaki felfigyel a kifejezésre, észreveszi, hogy gyakrabban a kifejezés e torzított fogalmával találkozik újságokban, web-lapokon, az európai vagy nemzetközi törvényhozás körüli vitákban.

 

A gender fogalom eredeti és pozitív értelme

 

Az angol nyelv két rokon fogalmat használ a „nem” jelölésére. A „szex” kifejezetten a biológiai nemre vonatkozott, míg a „gender” „társadalmi nemet” jelent. A kifejezés utal az évtizedek óta megjelent szociológiai vagy antropológiai kutatásokra, amelyek rámutatnak, hogy a nemi szerepek (a férfiasság és nőiesség megjelenési formái) függenek a társadalmi körülményektől, illetve a gyermeki szocializációtól. Ilyen értelemben foglalkozik a gender-kérdéssel számos egyetem, tudományos intézmény. – Egy ilyen gender fogalom mögé sorakozik sok pozitív kezdeményezés, amelyek a nők egyenjogúságáért vagy a homoszexuális hajlamú emberek hátrányos megkülönböztetése ellen küzdenek. Az ő alapvető célkitűzéseikkel minden humán és keresztény gondolkodású ember egyetérthet.

Magyarországon a neves Kopp Mária, a Semmelweis Orvosi Egyetem Magatartástudományi Intézetének megalapítója a fogalom ilyen értelmezése alapján vállalta el, hogy Gender and helath” (Nemi különbségek és egészség) témában stratégiát kidolgozó munkacsoport vezetését.[2] De Kopp Mária professzorasszony teljesen tudatában volt és meg is vallotta, hogy a Gender fogalom mögött nagyon elvadult szemléletek is állnak.

Ugyanakkor Magyarországon is megjelent több tanulmány, amelyek vallják ugyan a gender pozitív fogalmát, de tagadják a fogalomból hamis ideológiát gyártó mozgalom létét, amely pedig világszerte számos ország törvényhozásában vagy rendelkezéseiben is megnyilvánul.[3]

 

A gender fogalom eltorzítása

A radikális gender-feministák, a meleg szervezetek másik része, illetve „gender” ideológusai azonban egy teljesen új ember- és társadalom-modellt vázolnak: Szerintük a „nem” (gender) teljességgel a társadalom terméke. Az ember nem férfinak és nőnek születik (még ha biológiailag rendelkezik is ilyen adottságokkal), hanem csupán a család és társadalom elvárásai teszik őt férfivá és nővé.

A gender ideológia szerint az ember valamiféle semleges lénynek születik, akinek alapvető joga és képessége, hogy maga határozza meg nemét, szexuális kapcsolatainak formáját. (Az utódok létrehozatalának pedig, szerintük nem egyetlen útja a hagyományos házasság, illetve mellékes kérdés.) A gender-ideológia így eljut a nemek, és a család tagadásáig. Szerintük a nemek közötti egyenlőség elérésének feltétele a férfi és a női nem, illetve a házasság és család megszüntetése. (E modell érthetőbb, ha ismerjük a marxi felfogást: Marx és Engels is kijelentették, hogy a nő elnyomásának központi helye a család. A teljes egyenlőség elérése, szerintük is, a család megsemmisítése által, és kommunák létrehozásával volna elérhető.)[4]

 

Az ideológia terjedésének első lépései

 

A gender-ideológia képviselői tudatában vannak, hogy az imént idézett megfogalmazások a mai felnőtt generáció nagyobb részében ellenszenvet szülnének. Ezért – amint említettük – először a) a nők b) és a homoszexuálisok egyenjogúsításáról beszélnek, amellyel minden jóakaratú ember egyetért. c) Majd ezek mellett megjelenik az ideológia, valamint annak diktatórikus stílusa és céljai is.

 

 1. a) A nők egyenjogúsításának témájában kezdetben a férfiak és a nők egyenlőségéről beszélnek. Az egyenlőség számbeli egyenlőséget is jelent: a férfiak és a nők azonos 50-50%os arányban való képviseletét a társadalmi élet minden terén – függetlenül attól, hogy a nők (és férfiak) ezt kívánják-e vagy sem, függetlenül a rátermettségtől vagy érzelmi igénytől. A gender mainstreaming alapirányát vállaló vállalat, intézmény az 50-50%-os számarány elérésére kötelezi magát.

Ebből következik, hogy a cél a nők 100%-os munkavállalása is. Ennek legfőbb akadálya az anyaság és gyermeknevelés. Bár az irányelvek nyíltan nem vonják kétségbe a gyermekvállalás és -nevelés fontosságát, mégis minden stratégia arra irányul, hogy az anyák „felszabaduljanak“ a teher alól. Nem szempont az anyai (és az apai) szerep egyedisége, nem szempont az sem, hogy a nők számára esetleg emocionális és egszisztenciális érték a gyermeknevelés vagy általában a családban végzett gondozó munka. (Hazánkban is elhangzott már, hogy az anyaság rabszolgává teszi az asszonyt, megakadályozza szakmai és társadalmi kibontakozását. Biztosítani kell tehát, hogy az anya hamar megszabadulhasson a gyermek és a család okozta terhektől. A pénzügyi szempont mellett a gender szemlélet is követeli, hogy meg kell rövidíteni a GYES-t, a GYED-et, s a gyermekeket bölcsődében kell nevelni. (Vajon nem inkább a főállású, és megfelelően megfizetett anyaság választhatósága jelentené sok nő számára az egyenjogúságot – kérdezhetjük!)

 

 1. b) A homoszexuálisok emberi egyenlőségével teljesen egyetértünk. De tisztázni kell egy alapvető félretájékoztatást. A pszichológusok jelentős szárnyával valljuk, hogy e hajlam nem genetikus adottság, inkább fejlődési, szocializációs rendellenesség következménye. Ezt bizonyítja, hogy néhány évtizede eredményesen gyógyítják is ezt az állapotot számos országban (bár a gyógyítási rendszerek kiépítettsége nem elegendő). Egy másik félretájékoztatás, hogy a népességen belüli arányukat gyakran nagyobbnak adják meg, mint a valóság. Az irány védelmezői 10%-os arányukról is beszéltek. Valóságos arányukat 1,2-2,5%-ra teszik a kutatók. [5]

A gender ideológia egyik állítása: hogy a homoszexualitás genetikus adottság. Különösen groteszkké teszi ezt a kijelentést, hogy egyidejűleg azt is állítják, hogy férfi és a nő viszont nem genetikus adottság alapján lesz ilyenné, csak a családi szocializáció, illetve a társadalmi elvárás következtében.

Ilyen távlatban kell tehát megítélnünk, amikor felvonulásokkal, filmekkel, színdarabokkal, plakátokkal, iskolai rendezvényekkel, propagálják a homoszexualitást, illetve védelmükben világszerte feltűnő megmozdulásokat szerveznek. – Bizonyos, hogy a felvonulók egy része olyan ember, aki a homoszexuálisok egyenlőségét akarja ily módon védeni.

A gender-ideológia fontos előkészítő lépése a homoszexualitásnak, mint önálló nemi valóságnak elfogadtatása, mert így beigazolódnék, hogy nemcsak két nem létezik, hanem legalább négy. A távlati cél azonban ennél is több: a nemek teljes átstrukturálása. – A pekingi konferencia ENSZ-jelentésének főszerkesztője, az ideológia képviselőivel egyetértésben kijelenti: hogy a férfi és női gender, „társadalom konstrukciói”, amelyeket meg kell szüntetni… „Nem két nem létezik, hanem öt: így nem férfiakról és nőkről kellene beszélnünk, hanem heteroszexuális nőkről és homoszexuális nőkről, heteroszexuális férfiakról, és homoszexuális férfiakról és biszexuálisokról”. (Azóta folyamatosan növekedett a „nemek” száma, megjelentek a transzneműek, a queerek az interszexuálisak stb. stb..).[6]

 1. c) A gender mainstreaming a kultúrában, a művészetben, etikában és főleg a pedagógiában főiránynak (=mainstream-nek) nyilvánítja saját értékrendszerét. Ez a jövendő nemzedék életkörülményeinek meghatározásáról és szellemi átneveléséről szól: az emberi érzelmek, értékek és vágyak formálásáról. A szemlélet nyomatékosan befolyásolja az emberiség látásmódját és törvényeit – ENSZ és EU-szinten valamint nemzeti szinten. Aki az ideológiától eltérő értéket vall, pl. nem „genderegyenlőséget“, hanem a „nők védelmét és támogatását“ követeli; aki a nemek alatt férfit és nőt ért, a házasságot egy férfi és egy nő életközösségének vallja, azt ellenségnek nyilvánítják és az antidiszkrimináció nevében masszív támadásokban részesítik. Sok országban, ahol hatalomra kerültek, minden tantervet, tankönyvet vagy a médiában közölt tartalmat egyeztetni kell a gender elmélet „tanaival“ és a meleg-mozgalmak követelményeivel.

Agresszív stílusára jellemző, hogy a homo-, bi- vagy transzszexuálisakat áldozatként mutatják be, míg a társadalom nagy többségét, azaz mindazokat, akik a férfi és női kétneműséget vallják „bűnösnek, anti-humánusnak” ítélik, homofóboknak, heteroszexistáknak, „két-neműség-mátrix” represszív fenntartóinak stb. bélyegzik.

Az úgymond emberi egyenlőség-, vagy a nők egyenjogúságának előmozdítása érdekében meghirdetett pályázatok hatalmas összegeit szinte kizárólag az ideológiával konform törekvések nyerhetik meg. Csak olyan kezdeményezés részesül EU vagy ENSZ támogatásban, amelyet jóváhagy a gender-bíróság. Így nyílt konfrontáció nélkül is szelektálni lehet a másként gondolkozókat. Ami ettől az ideológiától eltér, az jobb esetben maradi álláspontnak számít, rosszabb esetben a társadalom békéjét veszélyeztető izgatásnak.

 

2) A gender mainstreaming ideológia elterjedése és kihívása

 

Ha egy hagyományos vagy keresztény értékeken felnőtt ember először hall e kérdésről, azt mondhatja: ez annyira abszurd, hogy nem lehet igaz. Sokak ilyen reakciója a gender ideológia gyakorlati sikerét is jelzi, amely – amint a tények mutatják – el tudta érni, hogy közel 15 év óta úgy tudott előrehaladnia, hogy sokan tudomást sem szereztek róla. – Eközben a gender ideológia világszerte terjed. Megjelent filmekben, tv sorozatokban, a legkülönbözőbb újságokban és folyóiratokban, behatolt sok intézménybe, iskolába, egyetemre, a legmagasabb törvényhozó testületekbe, és megjelent már törvények formájában is.

 

A pekingi világkonferencia

 

A gender új ideológiája, és annak követői először az ENSZ által rendezett 1995-ös pekingi női világkonferencián léptek a nagy nyilvánosság elé. A konferencia záródokumentumában vezették be hivatalosan a „gender mainstreaming” kifejezést; vagyis a „társadalmi nem” fő irányként való érvényesítését. A gender mainstreaming, mint a nők, a melegek, biszexuálisok, transzszexuálisak elismeréséért, egyenrangúságáért, és a kérdés hirdetéséért folytatott „fő-áramlat jelenik meg.

Ennek megfelelően (a hagyományos értékek képviselőinek tiltakozása ellenére) a csúcstalálkozó dokumentumából többségében kiiktatták ezeket a kifejezéseket, hogy apa, anya, feleség, férj, mert ezek túlhaladott, konzervatív nézeteket sugallnak. A „nem” (sex) fogalmát (amely a természetes kétneműséget fejezi ki) pedig kicserélték a gender fogalomra, amely semmilyen nemhez nem kötődik, és tetszés szerint megváltoztatható. [7]

A konferencia záródokumentuma, és a gender fogalom ilyen értelmű elfogadása lényegileg csalással jött létre. A harmadik világ képviselői elutasították a kérdés ilyen megfogalmazását. Erre a nagyobb részt nyugati világbeli vezetőség erre meghosszabbította a konferenciát, hogy az „döntőképessé váljék”. A harmadik világ küldöttei nem voltak olyan anyagi helyzetben, hogy új repülőjegyet vegyenek. Ők hazarepültek a tervezett időben. Távozásuk után lehetővé vált a gender fogalom megszavazása.

A konferencián jelenlevők, és a gender ideológiára szavazók azonban ilyen körülmények között is jelzik a kérdés súlyát, hiszen a világ számos országából voltak ott nőmozgalmak képviselői, egyetemi tanári és magas politikai rangokkal. Azonban az is meglepő, milyen aránytalanul sokan voltak ezek között a leszbikusok (nemcsak a leszbikus mozgalmak képviselőiként). Láthatóan tudatos tervezés zajlott a háttérben.

 

A pekingi konferenciát követő évek

 

A Pekingi Cselekvési Plattform elérte, hogy ajánlása már 1995-ben kötelezettséggé vált:

1995-ben az ENSZ – az emberi egyenlőség elve alapján – elkötelezte magát a gender mainstreaming elvei mellett; azaz, hogy a nemek (gender) közötti egyenlőségért küzd;

1996-ban követte őt ebben az EU;

2000-ben a német szövetségi kormány, majd más országok.

 1. január 11-én az Európai Parlamentben elfogadásra került a homofóbiáról szóló határozat. Ez arra szólít fel, hogy Európa országaiban legyen büntetendő cselekmény, ha valaki félelemmel, „idegenkedéssel szól a homoszexualitásról, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekről, mert ez a rasszizmushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz hasonló magatartás”. – Azon személyek számára pedig, akik nem értettek egyet a nemek átstrukturálásával, megalkották a megbélyegző neveket: ők lettek a „homofóbok”, a „heteroszexisták.[8] – Az idézett EU javaslat sürgeti a tagállamokat, hogy tartsanak oktató tájékoztatásokat, és a homofóbia elleni kampányokat az iskolákban, az egyetemeken és a médiában, továbbá közigazgatási, bírósági és jogalkotási eszközök révén erősítsék a homofóbia elleni harcot.

2006-ban az EU ütemtervébe belekerül, hogy a munkahelyeket és a magánéletben el kell érni a nők és férfiak 50-50%-os részesedését. A nők munkába állítását követeli az is, mert ennek híján „a humán erőforrás olyan mértékű tékozlása jön létre, amelyet az EU nem engedhet meg magának”.[9]

2007-ben az ENSZ elnökhelyettese a nemzetközi nőnapon megerősíti, hogy „a nemek egyenjogúságához vezető úton” 50-50%-os részesedést kell elérni a munkahelyeken és a magánéletben. – Egy ugyanezen évben végzett felmérés kimutatta, hogy az anyák kétharmada otthon szeretne maradni gyermekei első évei alatt. Ennek ellenére pl. a Német Szövetségi Kormány 2009-ben kijelenti, hogy amennyiben a nők nem hajlandók tudomásul venni a nevezett 50-50%-os gender irányelvet, a kormány nevelési eszközökhöz fog folyamodni annak foganatosítása érdekében.[10]

 1. február 13-án az EU útmutatót adott munkatársainak hogy ne használjanak nemekre utaló kifejezést (pl. ne mondják azt, hogy tanárnő vagy tanár, helyette mondják azt, hogy „tanerő” vagy tanár, nehogy sértő legyen a kifejezés azokra, akik sem férfinak sem nőnek nem érzik magukat.) Ezt számos országban végrehajtó rendelkezések követték
 2. szeptember 3-án az Európai Parlament döntést hozott, hogy a tankönyvekből, számítógépes játékokból, marketingből, plakátokról száműzni kell a sztereotip férfi és női magatartásformák megjelenítését[11] – Tehát ne a nő varrjon, vagy főzzön a képen, hanem a férfi, ne a férfi vezesse a motort, hanem nő. (A gyermekeket nem szabad nővé vagy férfivá nevelni.)

2009-ben az Egyesült Államok írt alá egy ENSZ-nyilatkozatot, mely a (szabad) szexuális orientáció egész világra kiterjedő védelmére szólít fel. Az EU Parlament is irányelveket ad ki, mely szerint a megszólításokban nem szabad megjelölni, hogy férfi vagy nő valaki (pl. nem tanárnő nevezni csak tanár, nem doktornő vagy doktor úr, csak doktor).

 

Néhány kiragadott példával szemléltetjük a következőkben a gender gyakorlati megvalósulását a hétköznapokban.

Több országban pl. az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Spanyolországban valamely kötelező iskolai tárgy (pl. etika) részévé tették a gender mainstreaming elméletet. – Spanyolországban a tananyagban szerepel, hogy a házasság nem tételezi fel a nemek különbözőségét. – Angliában egyes elemi iskolákban megtiltották, hogy használják az apa vagy anya szavakat, mert ez diszkriminatív. – Amerika egyes államaiban a népszavazások elutasították a homoszexuálisok házasságát, más államokban viszont már az óvodásokat is nevelik a homoszexualitás természetes alternatívájára.

Anglia, Bécs és Bajorország egyes óvodáiban is megszüntették a lányos, illetve fiús játékokat, illetve bevezették, hogy a fiúkat lányos, a lányokat fiús játékokra tanítsák, hogy így „nemi identitásukat” kiegyensúlyozottá tegyék.

Világszerte egyre több formában (iskolai oktatásban, filmekben, írásokban, törvényekben) jelenik meg a homoszexualitás, mint normális alternatíva. Több országból érkeznek hírek, hogy a hagyományos vagy keresztény értékek védőit támadások, esetleg törvényes elmarasztalások érik.

Számos országban megkezdték a nemi felvilágosítást, már 10 éves kortól – hiszen (úgymond) így lehet csak megakadályozni, hogy a serdülő gyermek teherbe ne essék. De a felvilágosítás nem a családi életre nevelésről szól, csak egy témáról: hogyan kell védekezni a foganás ellen, és szólnak a többneműségről is.

Nagy-Britanniában a gyermekek szexuális nevelését összehangoló brit szervezet (Sex Education Forum) szorgalmazza a 11 éven felüliek számára felállított iskolai szex-tanácsadó központok további terjesztését. Jelenleg a brit középiskolák harmadában már diszkrét abortusz-tanácsadás is elérhető a diákok számára. A Connexions nevű kormányzati ifjúsági tanácsadói szolgálat pedig olyan segélyvonalakat és szervezeteket reklámoz, ahol a tanácsadók a felnőtt paciensekre is vonatkozó titoktartás mellett dolgoznak, vagyis kiskorúak esetében a szülők tudta nélkül biztosítanak hozzáférést a terhesség megszakítási módszerekhez, köztük abortuszhoz is.   – Az oktatási, gyermek- és családügyi minisztérium tavalyi jelentése szerint a szexuális nevelésnek „világos kapcsolatot kell teremtenie a fiatalok felvilágosítása és a nemi egészségügyi ellátás között, és meg kell tanítania a fiatalokat, hogyan vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.”[12]

A brit reklámetikai felügyelőség új tervezete főműsoridőben is engedélyezné abortuszklinikák és óvszergyárak hirdetéseit a rádióban és televízióban. Jelenleg egyetlen tévécsatorna kivételével este 9 óra előtt még tilos az óvszerreklám. Azonban például az egészségtelen ételek reklámozása továbbra sem lesz engedélyezett a 16 éven aluliak részére.[13]

Az angliai szocialista kormány 2009-ben bejelentette, hogy 2010-ben érvénybe akarnak léptetni egy törvényt, mely szerint az egyházak kénytelenek lennének munkatársként elfogadni aktív homoszexuálisokat és transzszexuálisakat nevelőintézményeikben való munkára is, az egyenlőségről szóló törvényjavaslat szerint. Ezt később visszavonták.

Németországban előrehaladott a folyamat. Berlin, München, Hamburg városokban pl. tanácsadó füzetet adtak ki középiskolás pedagógusok számára „leszbikus és meleg életformák” átadásának módjáról: miként lehet ezeket vonzóvá tenni biológia, etika, történelem, társadalmi ismeretet vagy akár nyelvi órákon.

A Német Családügyi Minisztérium alá rendelt Egészségügyi Felvilágosító Központ kiadott egy brossurát 1-3 és 4-6 éves gyermekek szülei számára 650.000 ingyenes példányban, országos terjesztés céljával. Az 1-3 éveseknek írott füzet elemzi, milyen jelentős a kisgyermekek számára a simogatás, és szemrehányást tesz a szülőknek, miért nem simogatják és csókolgatják gyermekeik nemi szerveit; miért nem fordulnak éppoly figyelemmel és simogató kedvességgel a kislány csiklója felé, mint ahogy más testrésze felé. [14] A nagyobbaknak íródott könyvecske egyéb hasonló ötletek között kijelenti, hogy a kisgyermeknek szeretettel kell megtanítani, hogy ne mások előtt, hanem saját szobájában gyakorolja az önkielégítés örömét, valamint jó, ha megtanulja azt is, hogy a szülők nemcsak a heteroszexuális kapcsolatot tartják normálisnak.[15] Ezt a füzetet, megjelenése után a tiltakozóknak egyelőre sikerült visszavonatnia.  – A témával szinkronban jelentek meg játékos és énekes füzetek a gyermekek számára, amelyek segítséget nyújtanak, hogy a nemi testrészekről énekelhessenek.[16]

2016-ban viszont az ENSZ nemzeti közegészségügy-koordináló hatósága, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatót jelentetett meg Nemi felvilágosítás európai irányelvei” címmel. Eszerint a gyermekeket meg kell tanítani a maszturbációra, ismertetni kell velük a „nemi irányultság” fajtáit (LMBT) és a különböző családtípusokat. Már az óvodákban ki kell alakítani lehetőségeket-helyeket, ahol a gyermekek maszturbálhatnak és doktorosdit játszhatnak, továbbá korcsoportokban kapjanak képzést az anális és orális szexről, gyakorolhatják az óvszerhasználatot, az „esemény utáni tablettát”, és az abortuszt egy egyszerű választási eseményként ismertetik velük.[17]

Az ENSZ főtitkára Bari Ki-moon ígéretet tett, hogy az egész világon támogatni fogja az LMBT jogokat, mert ezt szent missziójának tartja.[18]

 

Összefoglaló újabb történésekről

 

Egy transzgender férfi, aki magát Karen White-nak nevezte, sorra erőszakolta egy angliai női börtönben a zárkatársait, bár ő csak két szexuális bántalmazást ismert be.[19]

Az OLIMPIAI Bizottság döntése alapján 2016 óta egyes versenyszámokban indulhatnak transzgender személyek, tehát biológiailag férfiak is indulhatnak a női sportolók versenyszámaiban. Azóta több transzgender férfi nyújtott kiemelkedő teljesítményt a női sportolók között. Világszerte jelentős volt a felháborodás, a „férfiak” e jogtalan győzelmei miatt, más újságok viszont diadallal ünnepelték az eredményt.

KANADA Ontario tartományában 2017-től a törvény alapján kiemelhetik azokat a gyermekeket családjukból, akiknek a szülei ellenzik a gyermek által választott gender identitást vagy egyáltalán a gender kifejezést.

ANGLIÁBAN az adófizetők pénzéből fedezték az iskolai útmutatót, amely arra utasítja a tanárokat, a diákokat és a szülőket, hogy hagyják abba annak a nyelvnek a használatát, amely két biológiai nemet feltételez, így ne használják a “fiúk” és a “lányok” kifejezést!

A BRIT ORVOSI KAMARA útmutatója szerint a várandós nőket ne kismamáknak, hanem várandós embereknek vagy terhes személyeknek kellene nevezni, mivel a várandós anyák kifejezés sértő lehet a transznemű “férfiakra”, vagyis az olyan nőkre nézve, akik férfiként határozzák meg magukat.

ENSZ: Az UNESCO 2018-as, Nemzetközi szexuális nevelésről szóló szakmai útmutatójának a Gender szociális konstrukciója és a gender normák fejezetben a 9-12 évesek oktatásáról szóló részében ez olvasható:„Az, ahogy az egyének magukról gondolkodnak, vagy mások számára leírják magukat a GENDERÜK szempontjából, egyedülálló számukra, és tiszteletben kell tartani.” Kifejtik, hogy a 9 éveseknek tanulniuk kell arról, hogy a gender identitásuk nem feltétlen azonos a biológiai nemükkel, illetve a mások választott nemének elfogadására tanítják őket.

AMERIKÁBAN gyakoriak az ilyen egyetemi előírások. Pl.: Sussex University Hallgatói Önkormányzata tavaly kiadott egy a „Nemek közötti esélyegyenlőségről szóló szabályzatot”, amely előírja, hogy “a Hallgatói Önkormányzat minden területén gender semleges nyelvet kell használni”. Ha megismerkedünk valakivel, akire vonatkozóan még nem hallottuk meg, hogy milyen névmással beszélnek róla, semleges névmást kell használnunk.

NEW YORK ÁLLAMBAN megjelent törvény 2019 januárjában, mely szerint a nőnek joga van az abortuszhoz még a 9. hónapban is, a gyermek világra-jöttének pillanatáig. Hiszen – mondják – az abortusz a nők abszolút joga. – A gyermek élethez való jogáról viszont nem ejtenek szót, noha abortuszhoz való jog nem létezik, míg az élethez való jogot megfogalmazza 1948 óta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Az abortuszt jelenleg a szexuális és reproduktív egészség és jogok ‘néven’ terjesztik az ENSZ-ben, éppen mivel abortuszhoz való jogot nem ismer a nemzetközi jog.)

ARFIKÁRÓL Palmer-Buckle ghánai érsek nyilatkozatát közölte az Új Ember (2018.05.13): „Európa elárulja a kereszténnyé lett Afrikát! – Vagy elfogadjuk, törvénybe iktatjuk az egyneműek házasságát vagy nem adnak pénzt a fejlesztésre, gyógyításra stb  – mondja nekik az ENSZ, a Világbank. Megkívánják a nők jogát az abortuszhoz. Sok fiatal elkezd vonzódni a Boko Haramhoz (ami azt jelenti, ami nyugatról jön az negatív) és az iszlámhoz, sőt annak szélsőségeihez, mert az őrzi erkölcsünket.”

 

Újság vagy blog cikkek

2018-ban megszülte gyerekét egy transzgender férfi Angliában, aki azt akarta, hogy mint apa jegyezzék be őt a hivatalos dokumentumokba, és fel volt háborodva, hogy a hatóságok anyaként definiálják őt, mivel ő szülte a gyereket. Ő azonban apaként kívánta feltüntetni magát.[20]

A Deed Poll Services szerint az elmúlt 5 évben megugrott azoknak a szülőknek a száma, akik a gyerekeik címét (Miss/Master) meg akarják változtatni, mert a gyerekük már nem a születési neméhez tartozónak érzi magát. A Deed Poll Services olyan szolgáltatás, ami segít a névváltoztatásban. Viszont ahhoz, hogy elindítsák a folyamatot, a fiataloknak legalább a 16. életévüket be kell tölteniük. Itt jönnek a képbe a szülők, akiknek jogában áll gyermekük nemét meghatározni.

Louise Bowers ilyen névváltoztató dokumentumokkal foglalkozik. A The Sunnak elárulta, hogy amíg korábban alig néhány ilyen kérelmet adtak be, addig most hetente 7-10 érkezik hozzájuk. A gyerekek többsége pedig csak 14-15 éves, sőt vannak köztük 10 évesek is.

A hivatalos adatok szerint a nemátalakító kezelésen – beleértve a hormoninjekciós kúrákat is – 2009-2010-ben 97 gyerek vett részt. 2017-2018-ban 2.519-re nőtt a nemátalakító kezelésen átesett gyerekek száma.

Penny Mordaunt esélyegyenlőségért felelős miniszter 2019-ben vizsgálatot rendelt el, amelyből kiderült, hogy 4 415 %-kal (!!) növekedett azoknak a lányoknak a száma, akiket nemváltó kezelésre utaltak be.

Chris McGovern, a brit kormány korábbi tanácsadója szerint egy egész ipar ráépült a nemváltásra. „Emberek abból építenek karriert, hogy arra biztatják a gyerekeket, kérdőjelezzék meg a nemüket, abban a korban, amikor még csak gyerekeknek kellene lenniük” – mondta. Hozzátette, hogy amikor a tanárok felhozzák ezeket a témákat, a gyerekek összezavarodhatnak, vagy boldogtalanok lehetnek, különböző traumákat élhetnek át.[21]

 

A svéd evangélikus egyház szerint Istent „Atyának” hívni kirekesztő, ezért inkább elhagyják a maszkulin jelzőket, így akarnak a hívők felé nyitni. Az egyház 2017 novemberében nagy többséggel elfogadta az új egyházi szabályzatot, amelyet írásban is rögzítettek. Ez megváltoztatja a keresztelkedés, a házasságkötés, a liturgia menetét. – Úgy hivatkozni Istenre, mint „az Úr” azt a célt szolgálja, hogy a nemi hierarchiákat fenntartsuk, és a nőket alávetett szerepbe száműzzük” – nyilatkozta az evangélikus egyház egy magas rangú tisztviselője.[22]

A Skót Egyház gender-semleges Istent hirdet: „Néhány férfinak vaginája van, néhány nőnek pedig pénisze” – olvasható a Skót Egyház által kiadott harminc oldalas kiadványban, melyből egy-egy példányt minden skóciai templomhoz eljuttattak. Az egyház nagyobb érzékenységet sürget a transzneműség irányába, sőt javasolja, hogy a papok használjanak gender-semleges nyelvet a prédikációk alkalmával, amikor Istenről beszélnek. – Ők ezt úgy mondják, hogy “a patriarchális szentírás 21. századi frissítése”. [23]

 

2020-as példák a kiskorúak nemváltó műtétinek növekedéséről

 

Az Origo áttekinti a kiskorúak nemváltásával, hormonkezelésével kapcsolatos eseteket Európában.[24]

 1. Kiskorúak transzneműségének elismerése Európában

Jelenleg Ausztria, Horvátország, Málta, Moldova, Németország és Svájc szabályozása nem tartalmaz életkori megkötést; Hollandiában és Írországban 16 éves kortól lehet a nem jogi elismerését kérni; Norvégiában 6 és 16 éves kor között csak szülők nyújthatják be a kérelmet gyermekük nevében.

 1. Az európai genderklinikák tevékenysége

Svédországban 10 év alatt 1500 százalékkal nőtt meg azoknak a kislányoknak a száma, akik fiúnak érezték magukat. Ezt a növekedést a 13-17 éves korosztályban tapasztalta Svédország Egészségügyi és Jóléti Tanácsa. Kisebb mértékű növekedés más korosztályokban is megfigyelhető volt. – A svéd jelentés szerint e kislányok sokan küszködnek mentális betegségekkel, depresszióval vagy szorongással. Ezenfelül az autizmus és az öngyilkossági kísérletek szintén gyakoribbak voltak azoknál, akik esetében „nemi diszfóriát” diagnosztizáltak.

(A gyerekkori nemi diszfória többnyire elmúlik a serdülőkor végére. Ennek ellenére a transz aktivisták azért küzdenek – és például Kanadában a jelek szerint el is érték –, hogy a diszfóriás gyerekek állítólagos nemi identitását már gyermekkorban kötelező legyen elismerni és megerősíteni.)

Nagy Britanniában már naponta legalább egy gyerek változtatja meg a nemét. A legtöbb nemváltoztató 14-15 éves. Vannak köztük 10 év körüliek is.

2020 elején 35 pszichológus mondott fel a londoni Tavistock és Portman NHS Alapítvány genderklinikáján, mert nem értettek egyet azzal, hogy már hároméves gyerekeknek is adtak pubertásgátló gyógyszereket, valamint hormonokat, amelyek egész életen át hatással lehetnek rájuk. – „Attól tartunk, hogy a gyerekek többségét nem megfelelően diagnosztizálták, és ezért félrekezelik őket” – nyilatkozták a távozó pszichológusok

Szintén Nagy Britanniában a Nemi Identitásfejlesztési Szolgálatnak (GIDS) 2010-ben 94 páciense volt, 2018-ra azonban ez a szám 2.519-re nőtt,a legfiatalabb páciens egy 3 éves gyermek volt. A szakértők szerint az ottani orvosok nem vizsgálják meg kellőképp, mi áll a gyermekek nemi zavarának hátterében, hanem egyből megkezdik a kezelést.

Ezek a kezelések a kisgyerekekkel történő kísérletezéssel érnek fel, ami felháborító; úgy állítottak fel diagnózist, hogy nem volt mögötte bizonyíték – nyilatkozta Carl Heneghan, az Oxfordi Egyetem professzora.

2018-ban Nagy Britanniában egy iskolai tanár nehezményezte, hogy robbanásszerűen nő az olyan autista gyermekek száma, akiket “nemi diszfóriával” félrekezelnek. A brit nemzeti egészségügy statisztikái azt mutatják, hogy minden harmadik nemváltó klinikára irányított gyermek produkált enyhe vagy akár középsúlyos autista tüneteket; – a nyilatkozó tanár úgy látja: „rettenetesen káros, hogy a befolyásolható kiskorúak egyes transznemű sztárokat próbálnak utánozni, csak mert éppen nem érzik magukat jól a bőrükben”.

2017-ben ugyancsak Nagy-Britanniában kézikönyv készült az iskolák számára, amely egyebek mellett bemutatja egy kitalált 12 éves lány történetét, aki fiúvá vált: a könyv arra tanítja a szülőket, tanárokat és diákokat, hogy ne hívják a fiúkat fiúknak, a lányokat lányoknak, mert ez nem tisztességes a transzneműekkel szemben.

Transzgender-klinika működik Londonban, új klinikák megnyitását tervezik Hatfieldben, Manchesterben és Dublinban.

Dániában 2016-ban az év eleji becsléshez képest több mint a kétszeresére nőtt azon gyermekek száma, akik szeretnék megváltoztatni a nemüket

III. Az Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve az Európai Unió Bírósága évtizedek óta törekszik a transzszexualitás jogi megalapozására.

 1. Christine Goodwin kontra Egyesült Királyság ügy mérföldkő volt a transzszexualitás jogi elismerésében Európában; a kérelmező nemi átalakító műtéten esett át, és szeretett volna az új nemével ellenkező nemű partnerével házasságot kötni. A brit hatóságok azonban megtagadták új nemének anyakönyvezését, ezért nem tudott házasságot kötni.- A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a kérelmezőnek adott igazat, és előírta a nemüket megváltoztató transzszexuális személyek új nemének elismerését.
 2. Van Kück kontra Németország ügy.A strasbourgi Bíróság a kérelmezőnek igazat adva megállapította, hogy ha az egészségbiztosítás – akár állami, akár magánbiztosítóról van szó – kiterjed az egészségügyileg szükséges beavatkozásokra, akkor ki kell terjednie a nemi átalakító beavatkozások finanszírozására is. 

Magyarországon a szabályozás rendkívül szigorú, és ha orvosilag indokolt, a beavatkozás költségének maximum 10 százalékát állja az állami egészségbiztosító, a 90 százalékát a páciensnek kell előteremtenie.

 

3) A gender mainstreaming hazánkban – előzmények, feltételek és következmények

 

Hazánkban, úgy tűnhet, még csak az első lépéseknél tartunk: a női egyenjogúságnak olyan meghirdetésénél, amely az anyaságot, a gyermeknevelést kényszernek, rabszolgaságnak mutatja be; vagy amely szeretné bevezetni a férfiak és nők 50-50%-os arányát minél több területen. Egy törvény született, amely a homoszexuális kapcsolatokat legalizálja (de nem, mint házasságot!)

De ha mélyebben belegondolunk, már régen nemcsak az első lépéseknél járunk. Ha áttekintjük a témával kapcsolatos törvényeket, illetve elemezzük, milyen szemléletet ad át ma egy gyermeknek, egy fiatalnak a média, az internet, esetenként az iskolai oktatás, látnunk kell, hogy a mi gyermekeink is az emberi és keresztény értékek alapvető tagadását is szívhatják magukba, ha tudatosan nem védjük őket.

 

Az utóbbi éveknek a témával kapcsolatos törvényei…

A nemiség, illetve a társadalom liberalizálására már számos törvény született. Az abortusszal és eutanáziával kapcsolatos törvények vagy javaslatok közismertek, lássunk néhány egyéb, témánkat érintő törvényt, amelyekről keletkezésük korában talán tudtunk, de nem eléggé gondoljuk át őket folyamatukban és összefüggésükben. Közben pedig, új és új törvények születtek, egyre nagyobb számban.

2002-től hatályon kívül helyezték a BTK 199.§ és 200. § cikkét. Ettől kezdve nem számít bűncselekménynek a 14 évet betöltött azonos neművel való szexuális viszony korosztálybeliek számára. (Ez ideig az ilyen viszony 14 év felett csak különböző neműek esetén volt büntetlen, a 14-18 év közötti azonos neműek esetén büntetendő cselekmény volt.) S míg az ilyen cselekményt eddig „természet elleni fajtalanságnak” nevezték, ezt a fogalmat eltüntette a törvényhozás.

2003, illetve 2004-ben módosították a gyermekek, illetve diákok jogairól szóló 1993-as LXXIX. törvényt. S ami még témánkhoz tartozik: eszerint a pedagógus nem közölhet a gyermekek szüleivel olyan adatot, amely „súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek, tanuló érdekét”. Ez nyilvánvaló lépés a szülők nevelési jogainak és kötelességének korlátozása felé.

2006-ban, számos országos tiltakozás ellenére jóváhagyták az 1997. évi CLIV. törvény 187. §-ának változtatását a sterilizációról, művi meddővé tételről. Korábban erre csak egészségügyi vagy családtervezési okból kerülhetett sor, a betöltött 35. év vagy három vér szerinti gyermek volt az feltétele. Most feltételek nélkül 18 évesen bárki kérheti a sterilizációt. (Mintha nem tudnánk, mennyire éretlen ma egy 18 éves fiatal, életreszóló döntésekre!)

 1. VI. 1-től az Európai Unió 2004/68/IB határozatát átvették a hazai büntető törvénykönyvbe: Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez, tart, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. – Egy magyar SZDSZ részéről érkezett javasolta volt az MSZP-SZDSZ kormány idején, hogy a 18-éves korhatárt szállítsák le 14 évre. Azaz ne legyen büntethető, ha valaki 14-18 év közötti személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy tart pornográf felvételt. (Ezt a javaslatot nem hagyták jóvá.)

2008-ban liberális képviselők benyújtották az igényt, azonos neműek házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek megteremtéséről szóló, a T/3832. számú törvényjavaslatban. Ezt az alkotmánybíróság elutasította. Szakemberek felhívták a figyelmet, hogy ez a javaslat csak elő akarta készíteni, hogy legalább az azonos nemű kapcsolatok elnyerjék a bejegyzett élettársi kapcsolatok jogállását.[25] – 2009 áprilisában valóban jóváhagyták a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, ami már kiterjed a homoszexuálisokra is.

2008 őszén kezdődött meg az új polgári törvénykönyv parlamenti vitája. Míg a Rákosi-rendszerben született törvény előírta a házastársak egymás iránti hűségét, ez a javaslat csak együttműködést kér a házastársaktól, hűségről nincs szó többé. A házasság megszűnésének okai között pedig megjelenik a házastárs nemének megváltozása. (Ez azt sugallja, mintha a nem változtatása olyan gyakori lenne nálunk, mint a többi megszűnési ok – a halál, a bírósági vagy közjegyzői bontás.)

A magyar Szociális és Munkaügyi Minisztérium az uniós Progress program keretében pályázatot nyert, és szerződés kötött az Európai Bizottsággal a gender mainstreaming tananyagok kidolgozására. – Nem világos, hogy ezzel is kapcsolatos-e vagy csupán a korábbi „szexuális forradalom” része, hogy több budapesti iskolában megjelentek előadások a homoszexualitás és a szabad-szex propagálására (ezek mindenképpen lényeges elemei a gender forradalomnak).

2009 januárjában Magyarországon a közép-kelet-európai hajdani szocialista országok közül elsőként alakult meg az UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság. Az egyesület első konferenciáját a nők és férfiak esélyegyenlőségén alapuló költségvetés (gender budgeting) külföldi tapasztalatairól és magyarországi adaptációjának lehetőségeiről tartotta. A konferenciát Dobrev Klára, az egyesület elnöke nyitotta meg.  Itt hangzott el, hogy „Magyarországon elengedhetetlen a gender szakértelem fejlesztése és kiterjesztése az államigazgatásban, annak érdekében, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlősége megvalósuljon az élet valamennyi területén.” [26]

2009-ben a szocialista-liberális kormány csökkentette a családok, sajátosan a több gyermekes családok támogatását. Szinte ezzel egy időben jelent meg a hír, hogy a kormány felmenti a pornográfiával kapcsolatos területeken dolgozó vállalkozásokat az őket eddig sújtó többlet-adótól. Ezzel milliárdos bevételtől esett el a gazdaság (és a családok), és ugyanennyit nyertek a pornográf vállalkozások…(Amelyek általában a kommunista kor felelős embereinek kezében voltak-vannak.)

2009-ben megjelent Budapesten már egy, a gender sok-neműség jogát hirdető plakát is (a plakáton egymás mellett voltak látható heteroszexuális, homoszexuális párok és transzvesztiták). A plakát rövidesen eltűnt, nyilvánvalóan a hangos tiltakozások miatt.

2010 februárjában sajtó-visszhangot váltott ki, hogy a kormány előírta az óvodáknak „hogy az óvónők kerüljék a nemi sztereotípiák erősítését”, mert ebben a gender ideológia konkrét bevezetését látták. Többek között Bajzák M. Eszter nővér, a katolikus KPSZTI igazgatója tiltakozott a rendelet ellen, Közoktatás-politikai Tanács ülésén az egyházi iskolafenntartók képviseletében.[27] – Ez előírást az év őszén visszavonatta az ekkor hivatalba lépő Fidesz-KDNP kormány.

– Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről szóló CM/REC (2010) 5. számú ajánlásának magyarországi végrehajtásáról ezt a felszólítást küldte a magyar kormánynak. Sport 13.3./Ajánlás: „Tegyenek intézkedéseket annak érdekében, hogy a transznemű és interszexuális személyek választott nemük szerint vehessenek részt a sportban.”

– Számos magyar közép- és egyéb iskolában behatoltak a homoszexualitást „bemutató-védő” napok. – Amint hangsúlyoztuk, szükségesnek tartjuk, hogy a homoszexuális hajlamú emberek tiszteletére, a velük való együttérzésre neveljünk. És látszólag erről is szól a legtöbb első találkozó. De egyidejűleg fel kell hívnunk minden jóakaratú ember és szülő figyelmét, hogy a homoszexualitás érdekében folytatott kampányoknak súlyosan káros következményei lehetnek gyermekek, serdőlők számára. Sok fiatal tapasztal magában szexuális érzelmeket mindkét nem iránt. Ha a szexuális érlelődésének elején tartó serdülő – a maga nagyon hullámzó érzelmi helyzeteiben – az egyoldalú propaganda hatására elkezdi kipróbálni a homoszexuális kapcsolatokat, kárára lesz emberi fejlődésének. Gyermekeinket tehát sok oldalról érik ma ingerek, biztatások, hogy próbálják ki az összes szexuális érdekességeket. – A szélsőséges gender ideológia meg lesz elégedve ezzel a fejleménnyel, hiszen számára az emberi szabadság lényegéhez tartozik, hogy ki-ki maga választhassa, esetenként változtathassa meg nemét. És ilyen módszerekkel mindenképp elérheti – a külföldi adatok szerint is – hogy növekedni fog a homoszexuálisok aránya is.

Megjelent már magyar tankönyv is 2008-ban az MSZP-SZDSZ kormány idején, amelyben ez az állítás szerepel: hogy „nem annyira biológiai meghatározottságunk miatt viselkedünk nőként vagy férfiként, mint inkább bizonyos társadalmi elvárások és régi hagyományok következtében”. – A homoszexualitásról szólva pedig a könyv azt írja: hogy a „heteroszexizmus” (vagyis akik szerint csak a férfi és a nő közötti házas vagy nemi kapcsolat a normális!) hasonlítható a rasszizmushoz, amely alacsonyabb rendűnek nyilvánít egyes fajokat.[28]

A korai gyermekkori szexuális felvilágosítást több hazai cikk is igényelte már, illetve a többször tervbe vették, hogy a 14 éves gyermekek részesüljenek ilyen felvilágosításban illetve kapjanak kezükbe egy felvilágosító füzetet. – Nagyon helyeselhetjük ezt, ha az emberi és házastársi kapcsolatok távlatában „világosítja fel” a fiatalokat. De súlyosan káros, ha elsősorban a szexuális védekezésre szorítkozik (mint a mai gyakorlat általában teszi), s ezzel még korábbra hozza a szexuális érdeklődés ébredését: a 13-14 éves gyermekek indítást kapnak a felelőtlen (és immár „biztonságos”) szexuális élvezetek kipróbálására (pl. a pettingre), vagy védekező eszköz használatával a testi kapcsolatra. – Bár a Gender irányt az új kormány 2010-től beszüntette, a fiatalok hamis „házasságra való felkészítése” az előzőben bemutatott módon, rendszeresen folyik azóta is

– 2017 újdonsága volt, hogy míg eddig a Gender oktatás csak a CEU egyetemen működött, az ELTE Társadalomtudományi Kar is el akarta azt indítani. 2017. májustól az ELTE-n is lehetett jelentkezni Társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakra. Erről a Kar oldala így számol be: „Társadalomtudományi alapokon nyugvó interdiszciplináris program, melynek középpontjában a társadalmi nemek közötti viszonyok és a társadalmi struktúra közötti kölcsönhatások vizsgálata áll. A kurzusai különböző tudományterületek oldaláról adnak megalapozást ahhoz, hogy a diákok az egymást keresztbe metsző társadalmi egyenlőtlenségrendszerek mentén a társadalmi nemek szempontját fókuszba állító tudást tárjanak fel.” – Egy ilyen tanszék ellen nem lehetne kifogás. A kifogás az ellen volt, mikor jelennek meg itt is a túlhajtások, amint számos országban történt. – Az ELTE-n az új Gender tanszéket a CEU korábbi tanára vezeti, aki ugyan a humán gender elveket hirdette meg, de a CEU-n a szak honlapján ott szerepelnek az ajánlott olvasmányok között a szélsőséges irányokat hirdető könyvek is.[29] – Szemléletes példa: hogy 2017-ben A CEU meghívott előadója Jessica Lynn, aki bár férfiként született, mára híres transz aktivista, aki nőnek tartja magát.  – A kormány, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma tiltakozott az ELTE-n induló szak ellen, míg a szocialisták és liberális pártok állást foglaltak mellette. – Egy gender-témát az ELTE-n hallgató diák beszámolt, mit tanultak e szakon egy fél év alatt, és kiderült, ők is mindarról tanultak, amit fentebb a gender téma elvadulásaiként bemutattunk.[30] Később a szak a jelentkező hiányában megszűnt.

– 2018-ban Magyarországon egy Nemzetközi Konferenciát is tartottak a CitizenGo szervezésében a Genderről, melynek központi célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gender ideológia veszélyeire.

– 2019-ben M5 TV-n látható volt egy műsor a homoszexualitás gyógyításának lehetőségéről.  A műsorban megszólaltak több ország szakemberei, akik elsősorban az USA-nak e célt szolgáló pszichológiai-orvosi intézményeiben olyan emberek „helyreállításával” foglalkoznak, akik homoszexuálisok, de szeretnének biológiai nemük szerint élni. – A külföldi kutatók elmondták, hogy a legtöbb nyugati országban beszélni sem szabad ilyen lehetőségről, nem engedik megszólalni a kigyógyultak, mert úgymond az a homoszexuálisok jogait sérti. – Nem veszik figyelembe, hogy épp ők sértik ezzel azon homoszexuálisok jogait, akik biológiai nemük szerint kívánnak élni, és ehhez szeretnének támogatást kapni. – A vetítést követően nálunk is hasonló történt, mint sok nyugati országban: Tiltakozások hangzottak el a vetítés ellen, és a homoszexuális jogok megsértésével vádolták azt.[31]

Mindeközben tudnunk kell, hogy magyar fordításban is megjelent a homoszexuálisok, gyógyításának, illetve „helyreállításának” kézikönyve, mégpedig Buda Bélának az egyik legnevesebb magyar pszichológusnak lektorálásával.[32]

– 2020-ban a parlament kétharmados többséggel elfogadta a nem váltásának megakadályozásáról szóló törvényjavaslatot. (2020.03.31.- T/9934). Ezzel módosult az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, vagyis mostantól a születési anyakönyvbe a születési nem kerül, mint elsődleges nemi jelleg, illetve kromoszóma alapján meghatározott biológiai nem.

– 2020-ban történt, hogy behatoltak az óbudai óvodákba, olvassuk a Magyar Nemzetben, „gyermekvédelmi tevékenységbe bújtatva az LMBTQ-propagandát. Kiss László Gyurcsány-párti óbudai polgármester és Turgonyi Dániel oktatásért felelős alpolgármester úgy gondolta, hogy a melegpropagandát is folytató Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal közösen valósítja meg az óbudai gyermekvédelmi programot. Mindez nem meglepő, ugyanis Turgonyi a Momentum LMBTQ-munkacsoportjának elnöke és nyíltan homoszexuális,”.– „A Hintalovon Alapítvány jelenleg a Háttér Társaság a Melegekért szervezettel együtt a vidéki iskolákban terjeszkedik. A két szervezet sorra keresi meg az önkormányzatokat és iskolákat együttműködés reményében.”

Egyházi gimnáziumokba is behatolt a gender képzés – mint Pannonhalmára vagy a Szentendrei Ferences Gimnáziumba -, hamis gyermekvédelmi vagy szexuális felvilágosítást végző jelszavakkal álcázva munkáját. [33]

 

Nevelési oktatási segédanyag tanároknak:

https://labrisz.hu/content/_common/attachments/file6.pdf

Melegség és megismerés érzékenyítő program tanároknak, diákoknak, cégeknek rövid videóval:

http://melegsegesmegismeres.hu/

 

 

– 2020-ban megjelent a Meseország mindenkié‘ c. kötet a Labrisz Leszbikus Egyesület gondozásában, klasszikus mesék meleg átirataival. A kisgyermekeknek is szánt leszbikus, homoszexuális és transznemű történetekkel próbálja már az óvodáskorban népszerűsíteni az azonos nem iránti vonzalmat. A kötetben szerepel a meleg hamupipőke, a társadalmi elvárásokkal szembeszálló feminista királylány, vagy a sárkányölő pincérlány is. A mesék közös jellemzője, hogy a megjelenő gonosz szereplők – kimondva, kimondatlanul – heteroszexuálisok, akik képtelenek fejlődni a korral. Így akar behatolni a heterofób meleglobbi a gyerekek világába. Állítólagos célja az együttérzés a homo személyekkel. Valójában a saját nem iránt érzett vonzalmat igyekeznek felébreszteni a gyermekekben azzal, hogy közismert mesehősök által példaként mutatják be a meleg kapcsolatokat. – A könyv számos tiltakozást váltott ki, ugyanakkor a meleg-lobbi is sokakat felsorakoztatott érvei mellett.

– A gyermekmeséknek homoszexuális irányú megváltoztatása már korábban elkezdődött: pl. Csipkerózsikának Csipkejózsikára való átírása segítségével. Folyamatosan nő az ilyen játékfilmek és rajzfilmek száma Disney kiadásában is.

 

– E látványos jelzések mellett fel kell figyelnünk a „tini” lapok szabad-szex szemléletére, amely mellett megjelennek a gendert érintő elemek is. – Szülők gyakran nem veszik észre, mit tartalmaznak a 10-12 éves gyermekeknek már járó „tini” folyóiratok (ilyen jól hangzó címekkel, mint pl. „100xSzép” vagy „Magyarország elsőszámú tinimagazinja – kiadja az EuromédiaBt”). Ezek pedig elmagyarázzák a tizenévesnek, hogy ha egyszer megkapta hozzá a hormonokat, joga van a szexuális élvezetekhez, önmagával vagy mással (és azonos neművel). Elmondják, milyen módszerekkel szerezhet a tizenéves szexuális gyönyöröket magának vagy másnak, hogy miként tud vény nélkül óvszert szerezni (úgy, hogy szülei ne tudják meg), vagy hogyan tudja szüleit leszerelni, ha azok akadékoskodnak. (A házasság távlatáról, szépségéről nem olvashatunk e lapokban.)

 

4) Elképzelhető az erkölcs, a család, az ember ilyen mértékű megtámadása?

 

Aki először hall a gender témáról, azt mondja: elképzelhetetlen, hogy ennyire alapjaiban meg lehessen támadni az embert, a családot, a társadalmat.

Az utóbbi évtizedekben az emberiség és a kereszténység sok olyan eseményt átélt már, amelyet néhány évtizeddel korábban alig tartott elképzelhetőnek. Idézzünk fel – válaszként a címben felvetett kérdésre is – egy témánkhoz szorosan kapcsolódó példát. Mire volt képes az un. „szexuális forradalom” 40-50 év alatt?

Az 1960-as években a szexuális forradalom a fiatalság, a szerelem és a házasság felszabadulását hirdette meg – a korábbi (vallási vagy humán) erkölcs béklyóival szemben. Néhány évtized alatt képes volt elvezetni a nyugati társadalmakat a „halál kultúrájának” útjára, a szakadék széléig. Napjainkban a nyugati társadalmak legsúlyosabb testi és lelki betegségei az önző gyönyör-keresésből, illetve a kiegyensúlyozatlan emberi és családi kapcsolatokból fakadnak. – Miközben korunk egészséges fiataljai is álmodnak a szép párkapcsolatról, házasságról, családról (és hazánkra ez különösen is jellemző), társadalmaink jelentős része „bevette” a szabad szerelem hamis ígéreteit. Ennek eredményeképp a házasságok 45-50%-a felbomlik; pontosabban, ha az összes párkapcsolatokat tekintjük (beleszámítva azokat a fiatalkori kapcsolatokat is, amelyekben legalább az egyik fél tartós kapcsolatot remélt), ezeknek mintegy 70-75%-a bomlik fel.[34] Mindennek a gyermekekre és szülőkre való gyilkos lélektani hatása közismert. Azt pedig valóban kevesen hitték el néhány évtizede, hogy az un. katolikus országokban pl. Olaszországban is hasonló mértékű lesz a válások aránya, s hogy a gyermekvállalás a 40 év előttinek felére essék vissza.

Ezt tudta elérni a fogyasztói társadalom és a szexuális felszabadítás néhány évtized alatt. A gender-forradalom a szabadság újabb fokozását ígéri…[35]

 

5) Keresztény válasz a nemek közti egyenlőség és a gender égető kérdésére

 

A szeretet párbeszéde…

 

Egy ilyen súlyos helyzetben is tudnunk kell törekedni a keresztény szellemű párbeszédre. Miközben hangosan tiltakoznunk kell az embert, a családot veszélyeztető ideológiák ellen, próbálnunk kell megértenünk és szeretnünk ezeknek az ideológiáknak képviselőit is. Minden emberben keresnünk kell a jót, és akkor többnyire meg is találjuk bennük ezt. – Amint Marx és Lenin, illetve a kommunizmus követői között is voltak jóindulatú emberek, akik az emberi egyenlőség ideálja miatt csatlakoztak a gyilkos diktatúrává vált rendszerhez, hasonlóan van ez ma is. – A liberális ideológiák és a gender ideológia hátterében is keresnünk kell, milyen igazság lehet az ezt képviselő emberek lelkében, amely összeköthet bennünket. – És akkor felfedezzük, hogy sok humánus ember van a tanok képviselői között, akik azért lettek ezeknek az ideológiáknak követői: mert védeni akarjak embertársaikat (jelen esetben a szexuális sérülések hordozóit) a hátrányos megkülönböztetésektől. – Minden olyan emberrel van „közös nevezőnk”, aki a másik ember felemeléséért, egyenlővé tételéért küzd.

A párbeszéd szellemében azt is meg kell vallanunk, hogy a gender, illetve sajátosan a homoszexualitás körüli feszültség bizonyára nem élesedett volna ki ennyire, ha korábban a társadalom és maguk a keresztények is több szeretettel és megértéssel fordultak volna a homoszexuálisok felé; és azok nem tapasztaltak volna ténylegesen hátrányos megkülönböztetést, vagy megvetést. – A homoszexuálisokat vagy más szexuális irányulásúakat védő irányzatokban és tagjaikban meg kell látnunk egy alapvetően humánus törekvést is: annak érdekében, hogy egyetlen ember se érezhesse magát megbélyegzettnek, vagy kitaszítottnak.

 

Cselekvés és a közösség megerősítése

 

Mivel azonban itt a tét, az emberi nem, a családok, a gyermekek megrontása, a keresztény embernek meg kell ragadnia minden lehetőséget, hogy szembeszálljon ezzel a folyamattal, ahogyan egyházunk ma világszerte tiltakozásokat szervez.[36]

Ha a történelem folyamán egy gyilkos csoport meg akart támadni vagy fel akart gyújtani egy falut, szükségszerű volt, hogy félreverték a falu harangját, hogy mindenkit figyelmeztessenek a veszélyre. – Ma is kötelessége minden jóakaratú embernek, és a keresztényeknek is, hogy bizonyos esetekben kiáltsanak, ha embertársaikat veszélyeztető, súlyosan félrevezető ideológiák jelentkeznek. Figyelmeztetnünk kell embertársainkat, ha (a szentírás szavával) „báránybőrbe bújt farkasok” támadnak ránk (vö. Mt 7,15; 10,16).

 

Minden keresztény felelős a maga helyén: lelkipásztorok és hitoktatók, közösségvezetők és szülők. – Egyrészt tudnunk kell, hogy vannak a Gender elképzelésnek pozitív irányai és követői, másrészt le kell lepleznünk a lépésről lépésre belopódzó torzult gender ideológiát a ránk bízottak – gyermekeink, plébániánk tagjai – előtt, és fel kell hívnunk erre minden jóindulatú ismerősünk figyelmét is. – És tiltakoznunk is kell! Ha a szülők arról hallanak, hogy egy iskolában a gyermekeket félrevezető vagy megrontó előadásokat tartanak, kötelességük összefogni, és tiltakozni. Amikor azt tapasztalják, hogy a tv csatornáin a gyermekek által nézett időben, vagy egyenesen gyermek-műsorokban kiskorúak számára súlyosan káros műsorokat sugároznak, vagy amikor a gyermekeknek, tinédzsereknek szánt lapok telve vannak ilyen témákkal – össze kell fognunk, és tiltakoznunk kell.

Mindezen teendők mellett a legfontosabb: gondoljuk át, hogyan indult útjára az Egyház, s hogyan tudott megmaradni egy pogány világban; és szólni a halálos üldöztetések között is környezetéhez. – Az első keresztények életének vezér-elve volt: „szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról fognak megismerni titeket, hogy szeretitek egymást.” – Mert „ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, én ott vagyok közöttetek”. (Jn 13,34; Mt 18,20) – Az egyház annyiban és ott tud továbbélni, amennyiben és ahol megéli a Krisztus akarta szeretet-közösséget.[37] Ha a keresztény szülő meg szeretné védeni gyermekét a szexuális- vagy a gender forradalom rombolásától, tudnia kell: a keresztény közösség képes őt megvédeni, Jézus erejében. Ugyanezt kell tudnia minden lelkipásztornak.

Végül a hívő ember bizonyossága, hogy Isten saját képmására teremtette az embert. A személyes és társas élet szabályai oly mélyen az ember lelkébe vannak írva, hogy sem a keresztényüldözések, sem a múlt század kommunista vagy náci diktatúrái, sem a jelen liberalizáló áramlatai nem képesek kiölni azokat. – Az ember ma is keresi az örök értékeket. Egyházunk küldetése (minden értékeket védő és családot szerető embertársunkkal együtt), hogy megőrizze az örök emberi és isteni értékeket, és adja tovább azokat a következő nemzedékeknek.

 

 

[1] Részletes áttekintés kaphatunk a kérdésről a Családok Pápai Tanácsa által kiadott: a családi élettel és etikai kérdésekkel foglalkozó kifejezések lexikonában. A lexikon Genderrel kapcsolatos fontosabb cikkeinek fordítása megjelent: az Embertárs c. folyóirat 2008/1. számában (vö. www.embertars.hu). Vö. G. Kuby: A nemek forradalma. Kairosz, 2008; (www.magyarkurir.hu/fajlok/hirek/25881/A_nemek_forradalma.pdf); D. Klenk (szerk.): A nemek összezavarása – Gender Mainstreaming, Kairos, 2009..

[2] Kopp Mária: Miért váltak a gender-kutatások központi jelentőségűvé a mai társadalomban? http://www.tavlatok.hu/net/cikk29kopp_k.htm

[3] Dr. Perintfalvi Rita: A genderellenes kultúrharc valódi arca, avagy egy újfajta politikai és vallási fundamentalizmus megjelenése európában? 2018.– Olvasható számos honlapon. Hasonló írás: Hergell Mónika: Keresztény szeretetlenség – avagy a genderszemléletről. Egyházfórum, 2018/4,2-19

[4] Oscar Alzamora Voredo: A gender ideológia: veszélyek és lehetőségek. Embertárs, 2008/1, 11-23

 

[5] A témáról lásd: Homoszexualitás katolikus szemmel. Budapest, Jel, 2007. vö. http://www.magyarkurir.hu/fajlok/hirek/25391/homoszexualitas_katolikus_szemmel.pdf. – Az ifjúság 2008 felmérés szerint a fiataloknak és fiatal felnőtteknek mindössze 0,2%-a vallja magát homoszexuálisnak. http://www.szmi.hu/images/dok/ifjkutatas/ifjusag2008.pdf

 

 

 

[6] Vö. J. Butler: Problémás nem: Feminizmus és az identitás felforgatása. Budapest, Balassi, 2007.

[7] A konferenciáról összefoglalót írt Dale O’Leary: The gender agenda. Redefining equality. Könyvét kivonatokban közölte Christl Vonholdt magyarul is megjelent cikkében:

http://embertars.hu/docok/embertars_6_1/C.%20R.%20Vonholdt_A%20homoszexualitas%20megertese.pdf

[8] Közös állásfoglalásra felhívó indítvány: Eu 2006. I. 11. RC-B6-0025/2006

[9] A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó ütemterv COM (2006) 92, 2006.03.01.

[10] Forrás megjelöléseket lásd: D. Klenk: A nemek összezavarása i.m. 39-40.old

[11] A6-0199/2008

[13] vö.  2009. IV 7. MK IV. 17.-i híre

[14] Körper, Liebe, Doktorspiele. Kiadja: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Abteilung Sexual-aufklärung. Ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung vom 1. bis 3. Lebensjahr. Köln. 6, 27.

[15] Körper, Liebe, Doktorspiele- Kiadja: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Abteilung Sexualaufklärung. Ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung vom 4. bis 6. Lebensjahr. 20, 30.

[16] Vö. Kuby i.m. 216

[17] chttp://www.bzga.de/infomaterialien/einzelpublikationen/who-regional-offidce-for-europe-and-bzga-standads-for-sexuality-education-in-europa/ (2016.09.28

[18] https://www.lifesitenews.com/news/pushing-lgbt-rights-is-part-of-uns-sacred-mission-well-never-back-down-sec (2016)

[19] https://vilagfigyelo.com/a-transzgender-ferfi-sorra-eroszakolta-a-noi-bortonben-a-zarkatarsait/

[20] https://hvg.hu/elet/20190307_Kisfiu_transznemu_ferfi_terhesseg_szules_gyerek

[21] https://888.hu/article-rekordszamu-transznemu-gyerek-van-az-egyesult-kiralysagban

[22] https://888.hu/article-svedorszagban-atgenderelik-istent

[23] https://pestisracok.hu/gendersemleges-istent-hirdet-skot-egyhaz/

[24] ORIGO – 2020.10.12.

[25] Vö.: Hámori Antal: Igazságosság, emberi méltóság, szabadság és felelősség, élet- és családvédelem. Tanulmányok az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi civil- és vallásügyi bizottsága részére (2006-2009) – Budapest, 2009

[26] Magyar Hírlap – online 2009. V. 11

[27] Vö. A Kormány 255/2009. (XI.20.) Korm. Rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996 (VIII.28) korm. rendelet módosításáról. A kritikus rendelkezést sok óvoda megkapta, mint utasítást a minisztérium honlapján hosszabb ideig fent volt. A vita fellángolása után azonban a (később megjelent) nyomtatott szövegből kimaradt.

[28] A nők és a férfiak története – Magyarországon a hosszú 20. században. Kiadja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Bp. 2008. 36-37.

[29] Azóta az ELTE-n létrehoztak két WC-t ilyen felirattal: férfiak és transzneműek, valamint nők és transzneműek.

[30] https://csaladhalo.hu/velemenyek/tapasztalatok-az-elte-gender-kurzusan-tenyleg-a-ferfi-noi-szerepek-tudomanyos-vizsgalatarol-lenne-szo/ -Vö: Rétvári Bence Facebook-oldalán azt írta: „Nem a piac igényeire reagálva, nem a felvételizők tömeges kérésére, nem a tudományos igényesség okán, hanem ideológiai okokból alakult meg a szak. Mert a gender ugyanúgy ideológia, mint a marxizmus-leninizmus, és a liberálisok ugyanúgy tudománynak akarják láttatni, mint korábban a kommunisták a saját ideológiájukat”.

[31] Az LMP és a Magyar Liberális Párt is kijelentette, hogy lépéseket tesz a TV5 e műsora ellen.

[32] Joseph J. Nicolosi: Szégyen és kötődésvesztés (A helyreállító terápia). Budapest, Harmat, 2013.

[33] https://magyarnemzet.hu/belfold/melegpropaganda-koltozik-az-obudai-ovodakba-8767560/

[34] Vö. Az Ifjúság2008 gyorsjelentés szerint http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16426 a 14-29 éves fiataloknak átlag 4,2 szex-partnere volt. Bár a témáról a vizsgált korosztálynak csak 52%-a nyilatkozott.

[35] Vö. Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom. Budapest, Kairos. 2013

[36] Erről a Magyar Kurír, Püspöki Karunk félhivatalos lapja is ismételten beszámol.

[37] Vö. NMI 42-43; XVI Benedek számos könyvében kijelenti ezt: pl. Isten és a világ. Bp. 2004. 418-19