03. A házasság szentsége

3. találkozó

 

Bevezető ének javaslat

Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak…

Ahol szeretet és jóság…

Ahol ketten vagy hárman…

Bevezető ima

Imádkozzunk Ferenc pápával: Urunk Jézus. A házasság szentségében részesedtünk, de e szentség titkát minden nap újra át kell imádkoznunk és mélyebben meg kell élnünk, hogy az élő legyen bennünk. Hiszen a keresztény házasság és család titkát nem lehet teljesen megérteni, csak az Atya végtelen szeretetének fényénél, aki Krisztusban mutatta meg magát nekünk. Abban a Krisztusban, aki nekünk adta önmagát a legvégsőkig, és aki kész élni közöttünk családunkban, ha mi biztosítjuk a feltételeket ahhoz, hogy Ő közöttünk legyen (vö. Mt 18,20). Szeretnénk most újra az élő Krisztusra nézni, aki jelen akar lenni házasságunkban és családunkban. A Szentlélek vezessen mai esténken, hogy új módon megértsük a házasság szentségének és egymás iránti szeretetünknek titkát, és hogy megújuljon bennünk, az egyházban és a világban való küldetésünk tudata. Ámen. (AL 59. alapján)

Tapasztalatok megosztása

Kérdések a tapasztalat-megosztáshoz

Múlt találkozónk óta sikerült-e előbbre lépnem a rászoruló párok és családok iránti felelősségben?

Sikerült kettesben vagy a gyermekekkel is tapasztalatot cserélnünk arról, hogy mit tapasztaltunk a mások felé való küldetés megélése terén?

Mikor szoktunk együtt imádkozni?

Szentírási szakasz Mk 10,1-13

Átgondolandó téma

A bevezető imában Ferenc pápa megfogalmazta: a házasság szentsége olyan titok, amelynek mondanivalóját s meghívását mindig újra és egyre mélyebben át kell elmélkednünk. Hasonló ez, mint ahogy minden szentmisében újra át kell imádkoznunk, s valamiképp egyre mélyebben meg kell sejtenünk, mit jelent és mire hív a szentmise, Jézus eukarisztikus áldozatában való részvételünk. – A házasságnak e mindig új titkáról szólt a szinodus és szól Ferenc pápa apostoli levelének 3. fejezete.

A szentírás kiemelten három helyen beszél a házasság szentségéről.

Elsőként megjelenik az (előző fejezetben már idézett) titok a Ter 1,26-27-ben, ahol ezt olvassuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására. Saját képmására teremtette őt. Férfinek és nőnek teremtette őket.” Az Újszövetség látásmódjában értjük meg igazán e sorokat: hogy a háromságos egy Isten a férfit és a nőt a maga képmására – egynek teremtette. Ezért jogos, és a titkot is megfogalmazza, hogy a házasságban „a kettő egy test lesz” (Ter, 2,24).

Másodszor Jézus beszél a házasságnak eggyé tevő titkáról, amikor kijelenti: „amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!” – A szentséget, az isteni cselekvést jelzi e szavakban, hogy e kapcsolatot Isten köti egybe: válaszolva a jegyespár kérésére, és az előtte, és az egyház felelőse és közössége előtt kimondott elköteleződésére. Isten végtelen ajándékul adta a felbonthatatlan köteléket. Szeretetének segítségével Ő teszi képessé az emberpárt arra, hogy megvalósítsák álmukat: hogy szeretetük életreszólóvá, kapcsolatuk elszakíthatatlanná legyen. – Jézus ki is jelenti, hogy a felbonthatatlan szeretet-kapcsolatban Isten eredeti, paradicsomi terve valósul meg (vö. Mt 19,3; Mk 10,1-13).

A harmadik tanítást az Efezusi levélben olvassuk (Ef 5, 21-33): Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje… Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat… Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz. Nagy ez titok, és én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.”

Hogyan értelmezi az egyház Szent Pálnak e nem könnyű gondolatait? – A végtelen isteni szeretet Jézusban jelent meg. Ő nemcsak életét adta egyházáért, hanem ezáltal saját testévé is tette azt, vagyis egyesült vele. Erre csak Isten képes: egyesülni az egész emberiséggel. Ő a Szentháromság szeretetét nyilatkoztatja ki ebben az eggyé tevő szeretetében: és azt akarja, hogy amint Ő egy az Atyával (és a Lélekkel), úgy legyenek egyek övéi is Őbenne (Jn 17,11; 17,21-23k). Hivatásunkká tette, hogy szeretetünknek ebből az isteni egységéből ismerhesse meg a világ a Szentháromság Egy Istent, az Ő szeretetének titkát (Jn 17,23; 13,35).

A házasság szentsége

Ha a házastársak kapcsolata olyan, mint Krisztusnak az Egyházzal való kapcsolata (Ef 5, 32), ez azt jelenti, hogy a házastársak, Krisztus kegyelme által egyek lesznek egymással. A házastársak ezen egységükkel jelzik a Krisztus és Egyháza közötti egységet és termékeny szeretetét. De a szentség kegyelme által nemcsak jelzik ezt az egységet, hanem meg is valósul bennük e titok: ők sajátos módon részesülnek Krisztus egyesítő kegyelmében, – ugyanabban, amely eggyé teszi az egyház tagjait egymással és Jézussal.

Ferenc pápa szinódusi levele így fogalmaz: „Krisztus a házasságban a házastársak elé megy és velük marad. Megajándékozza őket azzal a képességgel, hogy meg tudják élni” az életreszóló teljes egységet. „A házastársak mintegy fölszenteltetnek, és sajátos kegyelmet kapnak, hogy ezáltal építsék Krisztus testét, és család-egyházat alkossanak. Ezért az Egyház, hogy teljesen megértse saját misztériumát, úgy tekint a keresztény családra, mint amely őseredeti módon nyilvánítja ki őt magát” (67).

Vagyis egy hitből élő házasságban, családban, a házasság szentségi kegyelme által, titokzatosan megvalósul az az egység, amelyet az Egyház hivatott megélni. Így az Egyház isteni-szentháromságos egységének titka a legközelebbről tapasztalható módon abban a keresztény családban jelenik meg, amelyben élő a szeretet, az egység: s ezáltal élő benne – tagjai között – Jézus (vö. Mt 18,20). (67)

Itt azonnal megjelenik a meghívás a keresztény házasok, családtagok számára: A házasság szentsége nem egy olyan esemény: amely a templomi házasságkötéskor befejeződött. Nem! – Amint egy papszentelés szentsége nem fejeződik be a szentelés ünnepén, hanem ott kezdődik a küldetés, a kapott szentség működése, hasonlóan a házasok esetében is. Amint a pap kegyelmet kap az élet sokféle helyzetében, az örömök és fájdalmak között, hogy a pap-Krisztus kegyelmét hordozza és közvetítse, hasonlóan a házasok. A házasság szentségében maga Krisztus és a Szentlélek az, aki egybeöleli a házastársakat és „velük marad, és erőt ad nekik, hogy bukásaik után is fölkeljenek, fölvegyék keresztjüket és így kövessék Őt, hogy bocsássanak meg egymásnak, egymás terhét hordozzák” (73, 74).

A szentség által megszentelt életük része (és egységük jele) a szexuális egyesülés, amely számukra a kegyelmi életben való gyarapodás útja. Ebben a házastársak kölcsönösen odaajándékozzák és elfogadják egymást, és megosztják egymás között egész életüket. A házastársak egész közös életét, a köztük és gyermekeikkel és a világgal szövődő kapcsolataik teljes hálózatát szintén áthatja és erősíti a szentség kegyelme… És mindezekben Isten kifejezésre juttatja egész szeretetét az emberiség iránt is… Arra hivatottak, hogy elkötelezettségükkel és küzdelmeikkel válaszoljanak Isten ajándékára, és mindig kérhetik a Szentlelket, aki megszentelte egységüket, hogy a kapott kegyelem minden helyzetben újra megmutatkozzék.” (74)

A szinodus többször megköszöni a hitből élő családok tanúságtételét. – 86. „Az Egyház bensőséges örömmel és mély vigasztalással tekint azokra a családokra, amelyek hűségesek az evangélium tanításához, megköszöni tanúságtételüket és bátorítja őket. Nekik köszönhetően válik hitelessé a felbonthatatlan és mindhalálig hűséges házasság szépsége. A családban – amely »család-egyháznak nevezhető« – érlelődik az egyén első egyházi-közösségi tapasztalata, amelyben kegyelemként tükröződik a Szentháromság misztériuma. Itt tanulja meg az ember a kitartó munkát, ismeri meg a munka örömét, a testvéri szeretetet, a nagylelkű, ismételt megbocsátást, és mindenekelőtt Isten szolgálatát az imádságban és az élet odaajándékozásában.”

Az egyház tisztelettel tekint a nem keresztények „természetes” házasságára is. Hisszük, hogy ha ők elkötelezetten, egymás tiszteletében és az életre nyitottan élnek együtt, kegyelmet kapnak Istentől. De a szentségi kegyelmekben azok részesülnek, akik a keresztség, illetve a Jézusba vetett hit által Krisztus testének, az Egyháznak tagjai lettek, s akiknek a küldetése az, hogy magának Krisztusnak (és a Szentháromságnak) jelenlétét hordozzák és tanúsítsák a világban.

Tapasztalat: Egy 15 éves házassági évfordulón megkérdezték az 5 gyermekes házaspárt: Mi adott nektek a legnagyobb erőt egységetek ápolásában? A férfi mintegy gondolkodás nélkül válaszolt, s ebből azt éreztük, válasza teljesen kézenfekvő számukra: A napi közös esti ima, és a közös elhatározások (számukra a havi élet-ige). Az esti imában minden nap megbeszéltük, hogyan sikerült megvalósítanunk aznap közös elhatározásunkat (megfelelő korban a gyermekeket is bevontuk ebbe). Előfordult, hogy egyikünknek, másikunknak nem sikerült, de a beszélgetés mindig új indítást adott. Ebben szentségi házasságunknak mindig új megerősítését is éltük meg. – Felesége hozzáfűzte: és a közös vasárnapi szentmisék, a közös pihenések, kirándulások, a plébánián vállalt feladatok és család-közösségünk is.

Csend – elmélkedjünk, mit mondtak számunkra az olvasottak

Kérdések a beszélgetéshez

Mit mond számodra, hogy Szent Pál és az egyház a házastársi kapcsolatot és szeretetet Krisztusnak az Egyházzal való kapcsolatához, illetve az egyházért életét adó szeretetéhez hasonlítja

Milyen esetekre emlékszel, amikor környezeted megtapasztalta életetekből a házasság szentségének „sugárzását”?

Átélted-e már (és miben), hogy a házasság életre szóló egységét valóban Isten szentségi kegyelme tudja biztosítani?

Havi elhatározás

Ferenc pápa ezt a gyakorlati útmutatást adja a házaspároknak: 319. „Reggelenként, amikor felébrednek, újítsák meg Isten színe előtt a hűség-döntést. És esténként, amikor aludni térnek, azzal várják az ébredést, hogy folytassák ezt a kalandot, bízva az Úr segítségében. Így lesz a házastárs a párja számára az Úr közelségének jele és eszköze; Övé, aki nem hagy bennünket egyedül: ’Én veletek vagyok mindennap a világ végéig’” (Mt 28,20).

Elhatározásunk legyen tehát a jövő hónapra ez: A reggeli imában, vagy valamikor a nap folyamán, újítsuk meg, izzítsuk fel házassági szeretetünket, hogy ezáltal minden nap megújultan tudjon működni köztünk a szentség kegyelme.

Közösen határozzuk el, hogy nap folyamán ott ahol élünk, – a távolság ellenére is – együtt gyakoroljuk a mellettünk levő felebarát szeretetét.

Záró ima: Imádkozzuk el újra Ferenc pápa imáját… (lásd bevezető ima)

Záró ének: a bevezetőben jelzettek közül