Liturgiamagyarázat nagyhétre

LITURGIAMAGYARÁZAT NAGYHÉTRE

(Papok vagy világi konferálók számára)

Rendkívüli ajándék a hívek számára, ha érthetővé válnak számukra a liturgia jelei. Rendkívüli segítség a túlterhelt lelkipásztorok számára, ha nem neki kell még a liturgiamagyarázatra is figyelnie (különösen ha 2-3 helyen végzi a liturgiát), hanem egy felkészült világi végzi azt. – Az alábbi nagyheti liturgiamagyarázatot sok plébánián kipróbálták, világi konferálókkal – s a hívek visszajelzése nagyon pozitív volt…

VIRÁGVASÁRNAP

//Mise előtt a gyermekeket az első sorokba hívjuk – majd szétosztjuk a barkákat – elsősorban a gyermekeknek, akik a körmenetben részt vesznek.//

K: Az atyák bevonulnak a ministránsokkal. Mi énekeljük a Megváltó királyunk (89) c. ének 1.vsz.át (vagy a 8o1.ének 1.és 5.vsz.át), emlékezve a virágvasárnapi bevonulásra.

Pap: Köszönti a híveket, s bevezető szavakat mond:

Szenvedésének napjai előtt Jézus diadalmenetben vonult be Jeruzsálembe. A húsvéti ünnepre összesereglett nép örömujjongással, pálmaágakat lengetve kiérte őt a templomba. Azt kiáltották: Hozsanna (üdv), Dávid fiának. Áldott, aki az Úr nevében jön…Ezek az emberek Jézusban felismerték a Messiást.

Virágvasárnapon erre a szenvedést megelőző, dicsőséges bevonulásra emlékezünk. Mi is örvendező lélekkel veszünk részt Krisztus diadalmenetében.

De néhány nap múlva megkezdődött Krisztus kínszenvedése…

S így a körmenet közben is (és majd utána a szenvedéstörténet, a passió alatt) megrendülten gondolunk arra, hogy mi, akik sokszor örvendezve köszöntjük Jézust, hányszor áruljuk el őt, s visszük bűneinkkel a keresztre.

K vagy P. (bevezető szavak végén): Állva, tartsuk kezünkbe a győzelmi pálmaágakat helyettesítő barkát. A pap megáldja azt. Kérjük hogy a mi barkáink a hűség jelei legyenek, hogy holnap (vagy még ma) ne tagadjuk meg Jézust!

Pap:(megáldja, szenteltvízzel meghinti az ágakat)

K: barkával kezünkben, állva hallgassuk az evangéliumot

P:(olvassa az evangéliumot, esetleg néhány szót szól)

K (evangélium vagy homilia után): Mindnyájan felállunk. A ministránsok a gyermekek és a hitoktatók (esetleg énekesek stb.) mennek a körmenetre: a terem elején jobbra indulnak, majd kivonulnak az előtérbe, s a hátsó bejáraton térnek vissza. Míg vonulnak – mindannyian emlékezzünk a jeruzsálemi bevonulásra… Lélekben ott vagyunk mi is Jeruzsálemben… A piros ruhába öltözött pap, a véres-szenvedésre kész Jézust jelképezi. Az ünneplő nép szerepét mi vesszük át: – a pálmaágak helyett barkát tartva kezünkben. Öröménekkel hódolunk az Úrnak. De mi készek szeretnénk lenni arra, hogy holnap ne tagadjuk meg őt, hogy a szenvedésben is kövessük őt.

Ének: Megváltó királyunk 2. vsz.-tól tovább

(vagy: 8o2 Hozsanna Dávid fiának… .

vagy: 8o5 Dicsőség és dicséret tenéked..(Énekszámok az “Éneklő Egyház” számozása alapján.

A zsoltárt az előénekesek éneklik, mi minden sor után válaszoljuk a refrént)

K (Körmenet végén, amikor az első ministráns az oltárhoz ér): Lélekben – Krisztussal együtt – bevonultunk a szent városba, bevonultunk az Úr templomába. De nem felejthetjük: Jézus nem földi királyságért vonult be Jeruzsálembe, hanem azért, hogy meghaljon értünk, s így megszerezze nekünk az életet.

A miséző atya a könyörgéssel kezdi a szentmisét.

Pap: Könyörögjünk…

K vagy P (az olvasmányok előtt):

Az olvasmányokban a magát kiüresítő, magát megalázó Krisztus jelenik meg, akit azonban az Atya megdicsőít. – Minden szó meghívás számunkra is.

K vagy P (olvasmányok után, passió előtt): Ülve hallgatjuk végig Jézus szenvedéstörténetét. Ma nincs prédikáció, ez az elmélkedésünk. Ne elsősorban (az éneket vagy) a szöveg külső formáját figyeljük, hanem lélekben éljük át, ami történik. Legyünk ott az eseményekben – s azok meg fognak szólítani bennünket…

Pap: (néhány rövid záró szót szólhat a passió után)

NAGYCSÜTÖRTÖK

Pap vagy Konferáló (a mise előtt):

Ma megkezdődik a “szent három-nap”, hitünk legnagyobb titkának, a megváltásnak 3 napos ünnepe.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora, az első szentmise, az első szentáldozás, az első papszentelés emléknapja; – a testvéri szeretet és az egység parancsának estéje. Jézus szeretetének kiáradását tapasztaljuk meg.

Ma templomunk – az utolsó vacsora terme. A szentmisét bemutató pap – Jézust képviseli; a hívek – az apostolokat .

Jézus ma mondja: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem…” Ezért aki teheti ma áldozik. S ha valaki még nem kész erre, ma mise után szentgyónáshoz járulhat, hogy holnap áldozhasson… (Gyóntatás lesz – ma este is a szentórák alatt!) S ha valaki valamilyen okból nem áldozhat, az is lélekben – mindnyájunkkal együtt – egyesüljön a kenyérré lett Krisztussal.

A szentmise elején a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik. Ezért van a pap fehér miseruhában, ezért szól a mise elején az orgona, ezért van virág az oltáron; ezért szólalnak meg Dicsőségre minden templomban a harangok, a csengők, az orgona.

De megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. S hány áldozás után áruljuk el őt mi magunk is?! – A Dicsőség után – nagyszombatig – elnémulnak a csengők, a harangok, az orgona… Ez a csend is jelzi a Jézus szenvedésével együtt érző fájdalmat.

Szentmise.

Ének: Zálogát adtad

Evangélium után homilia – az ünnepről – a lábmosásról:

K vagy P: A püspöki székesegyházakban a püspök, sok plébániatemplomban a plébános megmossa a 12 apostolt jelképző 12 férfi lábát. Miközben részt veszünk e szertartáson, elmélkedjünk: Mire is akart tanítani bennünket Jézus a lábmosással?! “Példát adtam nektek, hogy amint én tettem, ti is így cselekedjetek!”…A lábmosás a szolga feladata volt. Jézus szolgává teszi magát. Tudok e én szolgálni? Megmosom e embertársaim lábát?

K: a szertartás közben énekeljük: “Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk.” (810) S közben elmélkedjünk, mit mond nekünk a lábmosás, mire hív bennünket!…

K (Lábmosás után): Most a hívek könyörgését imádkozzuk

K (Isten Báránya után, amikor a pap áldozni kezd): A mai szentmisén az utolsó vacsora emlékére két szín alatt áldozunk. Emlékeztessen arra, hogy Krisztus vérét ontotta értünk; – nekünk is életünket kell adnunk egymásért. Vajon kész vagyok-e lemondani kedvemről, elgondolásomról, ha a szeretet erre hív?

K vagy P (az áldozás utáni könyörgés után): A mai nap kivételesen az oltáron marad az Eukarisztia: Holnap, nagypénteken nem lesz szentmise; a ma átváltoztatott kenyérből fogunk áldozni.

Az Oltáriszentségi Jézust ma a mellékoltárra visszük. Ez Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi.

(Az áldozás utáni könyörgés után a pap az oltár elé térdel. Majd vélummal a vállán elviszi a Szentséget az őrzés helyére.)

K: Az Oltáriszentség átvitele alatt álljunk fel, s énekelve köszöntsük a szentségi Jézust!

(Amikor a kisoltárhoz érnek, s ott letérdelnek:)

Amikor az asszisztencia letérdel, mi is mindnyájan térdeljünk le!

(A papság kis szentségimádás után elvonul)

K (míg a papság kivonul): Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az Olajfák hegyére ment. Imádság közben szenvedett és gyötrődött. Kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele, de azok elaludtak. “Egy órát sem tudtatok virrasztani velem?” – kérdezte tőlük. – Erre gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltárról a mellékoltárra kísértük, s amikor a mise után szentségimádást végzünk… “Legalább egy órát” szeretnénk virrasztani Vele.

A pap a sekrestyében leveszi az ünnepi miseruhát, majd megfosztja az oltárt. A díszeitől megfosztott oltár Jézusra emlékeztet, akit ma éjjel elfognak, megfosztanak ruháitól.

K (Míg a pap és a ministránsok megfosztják az oltárt), olvassa a 21. zsoltár első verseit

K (az oltárfosztás végeztével)

Hirdetés: Holnap nagypéntek, szigorú böjti nap. Ez azt jelenti, hogy akik elmúltak 18 évesek és még nem töltötték be a 60. évet, Jézus halálára emlékezve legfeljebb háromszor étkeznek, s csak egyszer laknak jól; illetve akik elmúltak 14 évesek tartózkodnak a húsételektől, vagy egyéb önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézusnak. Legyen ez egy elmélkedő nap számunkra. Lehetőleg kerüljük a zajongást, hangos zenét.

Holnap Jézus szenvedésének és halálának ünneplése este 6-kor kezdődik. Szombaton a feltámadás liturgiája X-kor kezdődik.

Most elkezdődik a nagycsütörtöki virrasztás (szentségimádás): Ha még a következő napokban szeretnénk gyónni…

NAGYPÉNTEK

(Énekpróba: Próbáljuk el a kereszthódolat alatt éneklendő köszöntést:

Íme a szent keresztfa, rajta függött valaha, a világnak váltsága.- Jöjjetek hát keresztények…)

K vagy P (a szertartás előtt): Nagypéntek – az év legcsendesebb, legmegrendültebb liturgiája. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll. De emlékeztethet ma az oltár a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata végbement. Rá állítjuk majd a fölfeszített Krisztus keresztjét a kereszthódolatkor.

A liturgia 3 részből áll.

1.rész: az ige liturgiája. Olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét. Ezután – lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az egyház, az emberiség nagy kéréseiért

2. rész: a kereszthódolat. Lélekben ott vagyunk a Golgotán, s hódolunk a meghalt Krisztus előtt.

3. rész: az áldozás. Szentmise ma és nagyszombaton nincs, hogy ez a hiány is Jézus halálára irányítsa figyelmünket. A tegnapi szentmisén átváltoztatott ostyával áldozunk.

K (Mikor a ministránsok kilépnek a sekrestyéből): Álljunk fel csendben. Az atyák piros ruhában, némán vonulnak az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. Ez az oltár most maga a Golgota… Velük együtt mi is letérdelünk, s csendben imádkozunk: lélekben mi is a Golgotán.

K (mikor a papság feláll): Álljunk fel

Pap: (könyörgés)

1. IGELITURGIA

K (a könyörgés után): Most ülve hallgatjuk az olvasmányokat. Az első olvasmányban Izaiás megdöbbentő jövendölését olvassuk. Évszázadokkal Jézus előtt írta ezt, a Messiásról.

K (az olvasmány után): Az olvasmány után a 3o. zsoltárt imádkozzuk. Ez is több száz évvel Jézus előtt íródott.

K (zsoltár után): A szentleckét akkor értjük meg, ha lelkünkben látjuk a kereszten függő Jézust. Ő a Főpap, akiről zsidó levél ír.

K (az evangélium előtti vers után): Ülve hallgatjuk Jézus szenvedéstörténetét. Lélekben a kereszt előtt vagyunk, s így szemléljük, éljük át, a tegnapi és a mai napon történteket.

Pap: szentbeszéd

K: Az egyetemes könyörgések következnek. Ezek most a szokásosnál hosszabb imádságok. És most maguk az atyák éneklik, illetve mondjak őket. Az egész liturgiában a Golgotán, a kereszt alatt állunk. Így tárjuk kéréseinket az értünk meghalt Megváltó elé.

Minden könyörgés előtt halljuk az ima szándékát. Utána rövid csendben imádkozunk. Majd a könyörgés végén közösen válaszoljuk: Ámen (azaz: úgy legyen)! – Álljunk fel a könyörgésre!

2.HÓDOLAT A KERESZT ELŐTT

K (az utolsó könyörgés befejezése után): A mai liturgia lépésről-lépésre hív bennünket a kereszttel való találkozásra. Eddig csak lélekben szemléltük Jézus keresztjét, de a kereszt nem volt látható, még az oltáron sem. Az atyák és a ministránsok a sekrestyébe vonulnak, hogy előhozzák, s felállítsák a Golgota-oltárra a keresztet. – A pap majd 3-szor énekli, egyre magasabb hangon: Íme a szent keresztfa…, s mi 3-szor válaszolunk…Mindhárom éneklés után letérdelünk, s röviden imádkozunk. Ez a hármas leborulás segíteni szeretne, hogy lélekben ténylegesen a Keresztrefeszített elé tudjunk térdelni.

K (miután a pap 3-szor elénekelte: íme a szent keresztfa… s elindul, hogy az oltár elé állítsa a keresztet): Az oltár előtt álló kereszthez járulunk – először az atyák, ministránsok, majd mi mindnyájan. – Nem egy fafeszület előtt hódolunk, hanem a Golgota keresztjén függő Megváltó előtt. Éljük át, hogy az Ő lábát érintjük meg: aki 2000 éve meghalt értünk, s ezzel megújította a világot. És aki ma is szenved az emberiségben, az egyházban. S aki meghív engem is, hogy egészítsem ki testemben, ami hiányzik az Ő szenvedéséből. –

A kereszthez közeledve az atyák (és a ministránsok) háromszor hajtanak térdet, mi egyszer (akinek nem esik nehezére a térdhajtás). Utána megérintjük vagy fejhajtással köszöntjük a feszületet. – Annak érdekében, hogy a hódolat ne húzódjon el túlságosan, kérjük: kettesével induljatok a kereszt felé. A kereszt előtt ne térdeljetek két térdre, csak hajtsatok térdet, s érintéssel vagy fejhajtással fejezzük ki hódolatunkat. A kereszt előtti szőnyegre lépjetek amikor térdet hajtotok, így éritek el könnyen a feszületet.

Énekesek:

Hogyha hozzád járulunk; A keresztfához megyek (protestáns szöveggel+ katolikussal); Gyászba borult Isten csillagvára

Énekek közben szünet: s olvassuk fel a: Hű keresztfa c. himnuszt! (misekönyvben benne van!)

Áll a gyötrött Istenanya… Keresztények sírjatok…

3.SZENTÁLDOZÁS

K: A feszület itt emelkedik az oltár felett. Talán e liturgia után még mélyebben a szívünkbe íródik: mit is jelent, hogy ez a kereszt mindig itt függ … A ministránsok leterítik az eddig csupasz oltárt, az atyák pedig, más ministránsoktól kísérve, ünnepélyesen idehozzák az Oltáriszentséget. Mi közben csendes imával készülünk a szentáldozásra.

K: (amikor a szentséget hozó körmenet belép a templomba): Álljunk fel az Oltáriszentségi Jézus köszöntésére!

K (mikor a pap letette az oltárra a szentségtartó ciboriumot): Lélekben Jézus keresztje körül állunk. Jézus kereszthalála a mi megváltásunk. Ez által állhatunk gyermekként Isten elé, s nevezhetjük őt Atyánknak. Igy imádkozzunk most.

Pap: Miatyánkot kezdi…

K (Áldozás utáni könyörgés végeztével): Az atyák az Oltáriszentséget a kápolnába viszi…

K(mikor a ministránsok és a pap indulnak az Oltáriszentséggel): Állva, csendben imádkozunk, míg az Oltáriszentség elhalad közöttünk.

K vagy P (mikor a Szentséggel a körmenet a kijárat közelében jár): HIRDETÉS! Holnap reggel egész nap lehetőség van imádságra a szent sír előtt. – Nagyszombaton mindenképpen töltse be lakásunkat, családunkat a csend – Krisztus szeretetének-halálának titkáról való elmélkedés! És lehetőleg minél többen térjünk be holnap a templomba.

Holnap este 8-kor kezdődik a feltámadás ünneplése, a tűzszenteléssel, – ezt követi a keresztelés és a feltámadási szentmise. – Kérjük, a tűzszentelésre gyertyát hozzatok, alátéttel.

A FELTÁMADÁS ÜNNEPE (HÚSVÉT ÉJSZAKÁJA)

Pap vagy K (a szertartások előtt):

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az ünnep minden jelképe arról szól, hogy Jézus győzött a sötétség, a bűn, a halál felett.

A liturgia 4 részből áll:

1. Első a fény liturgiája: a tűz megszentelése. A sötétben fellobbanó tűz jelzi, hogy Krisztus húsvét éjjelén feltámadt: legyőzte a halál és a bűn sötétjét.

2. Második rész az ige-liturgia. Az ősegyházban csak húsvét éjszakáján kereszteltek, ma is sokan keresztelkednek ezen az éjszakán világszerte. De ez az ünnep minden keresztény számára is: keresztségünk ünnepe. A liturgia arra hív, hogy elmélkedjünk arról, mit jelent számunkra, hogy meg vagyunk keresztelve; kérdezzük meg magunkat: megéljük-e keresztségünkből fakadó küldetésünket.

3. A húsvéti ige-liturgiát követi a húsvéti szentmise.

4. A keresztség liturgiája a szentmisében, az evangélium után következik. A liturgiában mindnyájan – a keresztelendőkkel együtt – átéljük, mit kaptunk a keresztségben, és megújítjuk keresztségi fogadalmunkat. Ugyanezen az éjszakán járulnak felnőtt katekumenjeink elsőáldozáshoz is.

– A liturgia természete szerint éjszaka kezdődik: abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. Úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyúl ki a feltámadás győzelmét hirdető tűz.

1. A FÉNY LITURGIÁJA

Tűzszentelés

A/ változat: ((Ha a tűzszentelés a templomban történik))

K (a tűzszentelés megkezdésekor): Az atya a templom előterében (?) szenteli meg a tüzet (a ministránsok, katekumenek és fiatalok csoportja kíséri). Mi a sötétben éljük át a jelképek mondanivalóját.

K: Az új tűzről, a feltámadás tüzéről a pap meggyújtja a hatalmas húsvéti gyertyát, amely Krisztust jelképezi. A krisztusi tűzzel, gyertyával indul el majd a sötét templom felé… Mi vagyunk a sötétben járók, akik várjuk a tüzet…

K: A húsvéti gyertya a körmenettel elindul a templom felé…Álljunk fel a Krisztust jelképező tűz fogadására!

A pap először a templom bejáratában énekli az ujjongó örömhírt: “Krisztus világossága”. S mi válaszoljuk: „Istennek legyen hála.”

K (Amint a hívek válasza elhangzott, s a menet indul, a K. folytatja): A tüzet hozó menet a templom közepe felé indul. Ott újra elhangzik az örömhír: „Krisztus világossága!” Mi ismét válaszolunk. Majd csak a körmenetben jövők gyujtják meg gyertyáikat.

K (amint megtörtént, folytatja): A gyertyás menet az oltár felé indul. Amikor az oltár elé érnek, az atya újra énekli: „Krisztus világossága!” Válaszunk után a fiatalok elviszik minden sorhoz az égő gyertyákat, s átadják a tüzet a híveknek.

– Figyeljünk a jelképekre. 1.A tűz a húsvéti gyertyától indult, s ez Krisztust jelképezi. 2. Krisztus tüzét mi egymás közvetítésével kapjuk…- Most várjuk, amíg hozzánk ér a tűz. Közben adjunk hálát azért a sok testvérért, akik által eddigi életünkben kaptuk már Krisztus tüzét. S mi is felelősek vagyunk, hogy továbbadjuk azt. ((Csak a keresztelendők nem gyújtják meg gyertyáikat… Ők majd a keresztelésben kapják meg a kegyelmi élet tüzét.))

B/ változat: ((Ha a tüzet az udvaron szenteljük:))

K: Az atya az udvaron szenteli meg a tüzet. A ministránsok, katekumenek, kezesek és fiatalok csoportja állja körül a fellobbanó lángot, amely a Feltámadás fényét jelzi.(Elsőáldozók már fehér ruhában vannak.)

Pap: Meghívja a résztvevőket, hogy csendben éljék át a sötétség mondanivalóját…

Csend. Majd meggyullad a tűz…

Pap: tűzszentelő imát mond…

Majd meggyújtja a húsvéti gyertyát..

K: Meggyújtják a tüzet. Az új tűzről az atya meggyújtja a nagy húsvéti gyertyát, amely a Feltámadt Krisztust jelképezi. Először a tűz mellett énekli Krisztus világossága. És mi egész szívünk hálájával válaszoljuk énekelve: Istennek legyen hála!

Pap: tűzszentelő imát mond…

Majd meggyújtja a húsvéti gyertyát..

Pap (énekli előbb a tűz mellett): Krisztus világossága – Válasz: Istennek legyen hála

K: A ministránsok és a kezesek, valamint a fiatalok, meggyújtják gyertyáikat. (A keresztelendők még nem gyújtják meg.) Majd körmenetben hozzák a fényt a templomban maradottaknak!

A főkapun jönnek be a ministránsok és a húsvéti gyertyát vivő atyák, utánuk a katekumenek és kezesek, majd a fiatalok. Akik az előtérben vagytok, kérnünk titeket, mindnyájan jöjjetek be a templomba! Akik a kertben vagytok, ugyancsak induljatok a templom felé, a két oldalsó kapun át.

K: A templom közepén a húsvéti gyertya megáll, s vele együtt mi is. Itt hangzik el másodszor az örömhír: „Krisztus világossága”. S mi válaszoljuk: „Istennek legyen hála.” –

Pap (az oltárnál énekli) „Krisztus világossága!” – Istennek legyen hála!

K (A tűz szétosztása közben): A fiatalok átadják a tüzet a híveknek. Ügyeljetek testvérek, hogy a gyertyák lehetőleg ne csöpögjenek a földre. Ennek érdekében: aki a tüzet átadja, tartsa függőlegesen gyertyáját, s aki a tüzet kapja, az döntse rá az övét.

K (Kis csend után:) Figyeljünk a jelképekre. 1. A tűz a húsvéti gyertyától indult, s ez Krisztust jelképezi. 2. Krisztus tüzét mi egymás közvetítésével kapjuk.- Most várjuk, amíg hozzánk ér a tűz. Közben adjunk hálát azért a sok testvérért, akik által eddigi életünkben Krisztus tüzét kaptuk. És kérdezzük meg magunka is, hétköznapjainkban továbbadjuk-e Krisztus fényét másoknak. (Csak a keresztelendők nem gyújtják meg gyertyáikat. Ők majd a keresztelésben kapják meg a kegyelmi élet tüzét.)

Örömének

K (miután a hívek többségének kezében ég már a gyertya, a konferáló folytatja): Égő gyertyákkal kezünkben állunk, s így hallgatjuk az egyház ősi énekét, amelyben köszöntjük Krisztus tüzét. – Az örömének csupa hála Krisztus győzelméért. Hála, hogy legyőzte a halált, a bűnt. Kérjük mindannyian imádkozva: sose aludjon ki a gyertya lángja, sose aludjon ki bennünk a tűz. (Konferáló figyelmébe: az Exultet közepén kis szünet van, amelyben a pap énekli: Az Úr legyen veletek stb…)

2. AZ IGE LITURGIÁJA

K (az Exultet végén): Most eloltjuk gyertyáinkat (meggyullad a templom első részét megvilágító lámpasor), s ülve hallgatjuk az olvasmányokat. – Az összes olvasmány a keresztséggel kapcsolatos. Sajátosan szólnak a keresztelendőkhöz. De mindnyájunkat, minden megkereszteltet is meghívnak: adjunk hálát azért, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy Jézus bennünk él.

K: Az első olvasmány a teremtés elbeszélése. Isten saját képmására teremti az embert, s rábízza a világot. – A keresztségben az ember új módon válik Isten képmásává – és Isten újra rábízza a világot: hogy vigye oda Jézus Örömhírét.

1. Olvasmány: Ter 1,1.26-31 (rövidebb)

P: Könyörgés

K (a zsoltár és a pap könyörgése után):

Most Ábrahámról olvasunk, aki kész mindenét, még fiát is átadni Istennek. Az Úr ezért a hitéért megáldja őt. – A ma keresztelendők is átadják Jézusnak életüket. Rábízzák magukat, mint Ábrahám. Velük együtt mi is újítsuk meg életünk átadását. – Ha tiszta ez az önátadás, Isten áldásának ígérete nekünk is szól.

2. Olv. Ter 22,1-2.9 (rövidebb) – Zsoltár – P: Könyörgés

K (A zsoltár és a pap könyörgése után):

A következő olvasmány a zsidóknak a Vörös tengeren való átkeléséről szól. A keresztséggel kapcsolatos jelképes mondanivalója van ennek is. – Amint a zsidók a vízen át menekültek meg az egyiptomi rabszolgaságból, úgy Krisztus minket is a hit, és a hitből fakadó keresztség vize által ment ki a bűn rabságából.

3. Olv: Kiv 14,15-15,1 – Zsoltár – könyörgés

K: (A zsoltár és a pap könyörgése után):

Izaiás most következő szavai által az Úr hív: “gyertek a vízhez mind!”. Elsősorban a keresztelendőkhöz szól ez a meghívás; de mindnyájunkhoz is, akik Isten kegyelmének forrásaihoz akarunk járulni. Az Ige-rész végén elhangzik az ígéret: aki Isten igéjét követi, annak lelkébe hatol az ige, abban Jézus maga fog élni és gyümölcsöt teremni.

5. Olv: Iz 55,1-11 Zsoltár – könyörgés

K (A zsoltár és a pap könyörgése után):

A következő olvasmányban Ezekiel próféta arról jövendöl, hogy az ember – a zsidó nép – számtalanszor megsértette Istent. De eljön az idő, amikor Isten új szívet és új lelket olt belénk. – Köszönjük meg Istennek, hogy a keresztségben új lelket kapunk – a Jézussal egyesülést, és az Ő lelkét. És kérdezzük meg magunkat: élő e bennünk Krisztus Lelke.

7. Olv: Ez 36,16-28- Zsoltár – könyörgés

3. A HÚSVÉTI MISE

K (A zsoltár és a pap könyörgése után): A feltámadás ünneplésének beteljesedése a húsvéti szentmise. Kigyulladnak a templom lámpái; a ministránsok előkészítik az oltárt a szentmiséhez. A kórus énekli a Dicsőséget. Erre megszólalnak a csengők… majd az orgona kíséretével énekeljük a Dicsőséget. Megkezdődik az Allelujás húsvéti szentmise.(S ebben lesz a keresztség…) A Dicsőségre álljunk fel!

Dicsőség – Lecke – Alleluja-zsoltár

Evangélium – Rövid homilia

4.A KERESZTELÉS LITURGIÁJA (Ha van keresztelés)

A pap köszönti a keresztelendőket és keresztszülőket

Keresztkút megáldása

Litánia

P (ha a pap nem beszélt erről a homíliában): A keresztelés liturgiája a Mindenszentek litániájával kezdődik. A keresztelendő belép az Egyházba. Az egyház legelső tagjai maguk a szentek, akiknek közbenjárását most kérjük. Könyörögjünk azzal a bizonyossággal, hogy a menny itt van, a szentek itt vannak, s örvendeznek velünk.

P : (Litániát mondja)

Víz megáldása

K: A pap megáldja a keresztvizet. A szentelő ima megemlékezik arról, mily sokféle mondanivalója van a víznek az üdvösség történetében. Majd kéri az Urat, hogy ez a víz a Krisztusban való megújulás vize legyen.

Keresztségi fogadalom

K vagy P: (a víz megáldása után) Álljunk fel. A fiatalok ismét elviszik a húsvéti gyertya tüzét a híveknek. ((A keresztségi fogadalom alatt a keresztségre készülők kezében nincs még gyertya, csak a megkereszteltek kezében. Jelzi ez, hogy a hivő közösség fogadja be a keresztelendőket.))

A fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők (és a ma elsőáldozók) mondják – de velük együtt mi is: Elsősorban azért, mert ma mindannyian újra átéljük megkereszteltségünk titkát, de arra is gondolhatunk ((ha vannak keresztelkedők)), hogy mindnyájunknak tanúságot kell tennünk életünkkel, hitünkkel a most keresztelendőkért, a megtértekért!

Keresztség – Megkenés krizmával

Fehér ruha és gyertya átadása

K: A keresztszülők feladják a kegyelmet jelképező fehér ruhát a megkereszteltekre.

Pap: Rövid csendben – kezünkben a lánggal – adjunk hálát azért, hogy Krisztus, az Egyház, a Szentháromság tüze ég bennünk. Kérjük, lehessünk mindig a tűz hordozói.

BÉRMÁLÁS

K: (A bérmálási könyörgés után) Most az újonnan kereszteltek közül az, aki elérte a 18. évet meg is bérmálkozik. Az atya elé lép(nek). A bérmaszülő(k) mögéje(ük) áll(nak), s vállá(uk)ra teszi(k) a kezé(üke)t: ezzel jelzi(k), hogy segíteni fogjá(k) ő(ke)t keresztény életé(ük)ben, küldetése(ük)ben. Az atya megkeni a bérmálandó(k) homlokát a szent olajjal, majd kezet fog vele(ük).

K: Következnek az egyetemes könyörgések, amelyet a ma kereszteltek, illetve a ma elsőáldozáshoz járulók imádkoznak.

K: (könyörgések után): Eloltjuk gyertyáinkat. – Folytatódik a szentmise, a felajánlástól.

HÚSVÉTI VIGILIA – Egyetemes könyörgés

Pap: Testvérek! Adjunk oda életünket Jézusnak, hogy megváltó ereje, s Ő maga tudjon élni, működni bennünk!

Imádkozók:

  1. Jézus, Feltámadott Megváltónk! Töltsd el erőddel János Pál pápánkat, N. püspökünket, papjainkat-, szerzeteseinket- és minden keresztény testvérünk lelkét kegyelmeddel – és izzítsd fel bennük a Beléd vetett hitet. Hallgass meg Urunk!

  2. Feltámadott Jézus! segítsd a most megkeresztelteket, s azokat, akik ma lesznek elsőáldozók, hogy egész életükben hűségesek maradjanak hozzád! Hallgass meg Urunk!

  3. Adj erőt azoknak a testvéreknek, akik ez évben készülnek elsőáldozásra, és vezesd azokat is, akik a következő években szeretnének szentségekhez járulni! Alakítsd szívüket és életüket a Te törvényed szerint! Hallgass meg Urunk!

  4. Áraszd ki megváltó kegyelmedet egyházadra és közösségünkre, hogy minden gyengeségünk ellenére is a Te jelenlétednek jelei és közvetítői lehessünk az emberek között! Hallgass meg Urunk!

  5. A te erőd újítsa meg azokat, akik közreműködtek abban, hogy mi (- akik most szentségekhez járulunk -) eljussunk ismeretedre és a szentségekhez. Hallgass meg Urunk!

  6. Add világosságodat azoknak az embertársainknak, rokonainknak, ismerőseinknek, akik még nem ismernek-, s különösen azoknak, akik keresnek Téged. Hallgass meg Urunk!

  7. Megváltó kegyelmed vezessen minden igazságkereső embert a valódi Igazság Útján. Hallgass meg Urunk!

  8. Halálod és feltámadásod által szerzett békédet és erődet add a szenvedőknek. Add, hogy minden szenvedőben és minden szenvedésben felismerjünk Téged. Hallgass meg Urunk!

Pap: Megváltó Jézusunk. Feltámadásod éjszakáján Fényt ajándékoztál az egész világnak. Add, hogy jelenléted örömében éljünk, s egykor eljussunk a Szentháromság örök dicsőségébe. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. – Hívek: Ámen